Author: The Editors
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 3-4
DOI Address: -
PDF: apsp/51/apsp51toc.pdf

Streszczenie:

SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS

Author: Bartłomiej Michalak
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 7–27
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.01
PDF: apsp/51/apsp5101.pdf

Streszczenie:

W ostatnich latach w nauce o polityce coraz więcej uwagi poświęca się kwestiom metodologicznym, nie bez racji przypominając, że o tożsamości i dojrzałości dyscypliny świadczą metody, z jakich ona korzysta. Tymczasem badanie konsekwencji systemów wyborczych bardzo dobrze poddaje się kwantyfikacji. „Twarde” dane wyborcze (takie jak liczba głosów, mandatów, partii i kandydatów) już na wejściu doskonale nadają się do analiz ilościowych, co dla empirycznie zorientowanej politologii stanowi niebywałą wartość. Co więcej, ponad 60 lat badań w tym obszarze zaowocowało wytworzeniem wielu technik i narzędzi przetwarzania oraz sposobów interpretowania tych danych. Warsztat ten cały czas podlega ewaluacji i ewolucji. Celem tego artykułu będzie krytyczne omówienie najważniejszych podejść metodologicznych i metod badawczych stosowanych do tej pory przy analizach konsekwencji systemów wyborczych. Są one tak różne zarówno pod względem swoich założeń wyjściowych, procedury badawczej oraz sposobu interpretacji wyników, że wydaje się wręcz konieczne ich wyodrębnienie jako osobnych metod porównawczych.

komparatystyka metoda porównawcza systemy wyborcze metoda instytucjonalna-prawna metoda historyczno-empiryczna metoda statystyczno-empiryczna metoda logiczno-empiryczna comparative method electoral systems institutional method historical-empirical method statistical-empirical method quantitatively predictive logical models

Kontynuuj czytanie

Author: Jakub Potulski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 28–49
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.02
PDF: apsp/51/apsp5102.pdf

Streszczenie:

O odrębności poszczególnych dyscyplin w ramach nauki decyduje ich specyficzny przedmiot i metody badawcze. Nierzadko spotyka się jednak dyscypliny, których przedmiot badań pokrywa się bądź też jest trudny do rozgraniczenia. Nauka o ludzkim społeczeństwie, jego powstaniu, rozwoju, przekształceniach łączy w sobie wiele względnie samodzielnych, ale także powiązanych ze sobą gałęzi wiedzy. Zjawiska ze sfery polityki z uwagi na swoją wielowymiarowość wykraczają poza ścisłe granice jednej tylko dziedziny. Dlatego też we współczesnym obrazie rozwoju nauk o polityce obserwuje się odchodzenie od tradycyjnych wąskodyscyplinarnych ujęć na rzecz tzw. ujęć integracyjnych, interdyscyplinarnych. Jednym z takich ujęć jest socjologia polityki, która ma “łączyć” badania politologiczne i socjologiczne. Z uwagi na wieloznaczność podmiotową i przedmiotową, a także nieostre granice pomiędzy naukami społecznymi, socjologia polityki należy do dyscyplin niepoddających się łatwym definicjom i uogólnieniom. W artykule autor podjął rozważania dotyczące tożsamości badawczej socjologii polityki oraz nad jej rolą i miejscem w systemie wiedzy o polityce.

system theory sociology socjologia politologia political sociology socjologia polityki analiza systemowa political science

Kontynuuj czytanie

Author: Monika Wichłacz
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 50–63
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.03
PDF: apsp/51/apsp5103.pdf

Streszczenie:

Artykuł stanowi krótkie omówienie zagadnienia złożoności w naukach społecznych i politycznych. Zawiera refleksję dotyczącą paradygmatycznych wyzwań, przed jakimi stoi dyscyplina nauk społecznych, które zostały zaprezentowane w Raporcie Komisji Gulbenkiana na rzecz restrukturyzacji nauk społecznych. Postuluje on przełamanie przestarzałego podziału pomiędzy naukami przyrodniczymi i społecznymi oraz wprowadzenie bardziej holistycznego, interdyscyplinarnego podejścia do badanych zjawisk, struktur i procesów. W artykule staram się dowieść, że jest to możliwe do osiągnięcia dzięki szerszej adaptacji paradygmatu złożoności. Zostały przedstawione podstawowe założenia teorii złożoności, zwłaszcza w kontekście jej relacji z teorią chaosu, oraz cechy węzłowe systemów złożonych. Ponadto zarysowano także pewne wątki złożoności obecne w badaniach politologicznych.

linearity complex systems complexity nauki społeczne liniowość systemy złożone złożoność social sciences politics

Kontynuuj czytanie

Author: Michał Banaś
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Author: Mateusz Zieliński
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 64–82
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.04
PDF: apsp/51/apsp5104.pdf

Streszczenie:

Jednym z podstawowych procesów w systemach parlamentarano-gabinetowych jest formowanie koalicji gabinetowej. Jego badania leżą w centrum zainteresowania politologii, a ich dalszy rozwój – tworzenie nowych teorii, zastosowanie nowych narzędzi badawczych – bezpośrednio wpływa na dynamikę rozwoju całej dziedziny nauki. W niniejszym artykule zaprezentowano metodologiczno-teoretyczne zagadnienia związane z użyciem nowej perspektywy badawczej w analizie wskazanego obszaru rzeczywistości politycznej. Autorzy wykazali zgodność założeń perspektywy sieciowej z istniejącą tradycją badań nad koalicjami gabinetowymi, podkreślając równocześnie jej konstytutywne cechy, świadczące o oryginalności proponowanego podejścia. Przedstawiono zarówno szanse, jak i trudności związane z wykorzystaniem perspektywy sieciowej, co w konsekwencji pozwoliło odpowiedzieć na pytanie dotyczące zasadności jej zastosowania w badaniach nad procesem formowania koalicji gabinetowej.

network perspective coalition office perspektywa sieciowa koalicje gabinetowe partie polityczne political parties

Kontynuuj czytanie

Author: Małgorzata Kowalska
Institution: Uniwersytet Jagielloński
Author: Wojciech Ścisło
Institution: Uniwersytet Jagielloński
Author: Anna Pawlina
Institution: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 83–98
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.05
PDF: apsp/51/apsp5105.pdf

Streszczenie:

Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania ocen polityków kluczowych partii politycznych po wyborach parlamentarnych w 2011 roku w Polsce. Przeprowadzona analiza opiera się na założeniach teoretycznych dotyczących procesów kształtowania się postaw politycznych w ich emocjonalnym wymiarze, a bazuje na danych zebranych przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu Polskie Generalne Studium Wyborcze. Dane zbierane były w okresie październik – listopad 2011, więc w okresie bezpośrednio po wyborach parlamentarnych. Badaniem objęto 1919 pełnoletnich mieszkańców Polski. W opracowaniu wykorzystano wielowymiarowe techniki analiz statystycznych w celu przedstawienia nowych możliwości analitycznych. Analizy prowadzono przy użyciu oprogramowania IBM SPSS Statistics 21.

Kontynuuj czytanie

Author: Michał Kuź
Institution: Uczelnia Łazarskiego
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 99–112
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.06
PDF: apsp/51/apsp5106.pdf

Streszczenie:

Poniższy artykuł stanowi refleksję nad zastosowaniem teoretycznej kategorii symboli politycznych w ujęciu Erica Voegelina do badań politologicznych oraz praktycznych problemów współczesnego prawa i polityki. Oryginalny wkład badawczy tego tekstu stanowi przy tym prześledzenie rozwoju koncepcji symboli politycznych u Voegelina i skupienie się na wczesnych, rzadko opisywanych tekstach tegoż autora. Konkluzją jest obserwacja, iż voegelinowska kategoria symboli politycznych to narzędzie znacznie powiększające nasze możliwości poznawcze i otwierające nowe pola dialogu społecznego. Kategoria ta przezwycięża bowiem nieprzystający już w pełni do współczesnej polityki podział na religie i ideologie, a równocześnie unika problemów charakterystycznych dla myśli politycznej Carla Schmitta i pozwala na bardziej szczegółową analizę niż upraszczające huntingtonowskie pojęcie cywilizacji.

Voegelin symbole politologia religia ideologie symbols political science religion ideologies

Kontynuuj czytanie

Author: Michał Marcin Kobierecki
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 113–128
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.07
PDF: apsp/51/apsp5107.pdf

Streszczenie:

Celem artykułu jest zbadanie pojęcia dyplomacja sportowa. Mimo że znaczenie sportu w dyplomacji wydaje się być dostrzegane i rozumiane przez badaczy w Polsce, zagadnienie to nie było jak dotąd szerzej analizowane. Jako że termin ten jest zazwyczaj uznawany za jeden z wymiarów dyplomacji publicznej, artykuł poświęcony jest także zbadaniu kwestii roli i miejsca sportu w jej ramach.
W treści artykułu przedstawiony został szereg sposobów rozumienia pojęcia dyplomacja sportowa prezentowanych przez różnych badaczy. Naukowcy rozumieją ten termin w sposób zróżnicowany, w szczególności jeżeli chodzi o jego zakres. W związku z tym w artykule podjęto próbę zaproponowania najbardziej adekwatnego sposobu rozumienia tego pojęcia.

dyplomacja sportowa dyplomacja publiczna polityka sportu sports diplomacy public diplomacy politics on sport

Kontynuuj czytanie

Author: Mateusz Radziszewski
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 131–154
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.08
PDF: apsp/51/apsp5108.pdf

Streszczenie:

Artykuł jest analizą roli budżetu partycypacyjnego w procesie partycypacji społecznej. Przedstawione trzy modele jego funkcjonowania prezentują różny ich wpływ na jakość kapitału społecznego, czyli cechy społeczeństwa objawiające się wysokim poziomem zaufania, współpracy oraz więzi społecznych między obywatelami. W celu przeprowadzenia analizy zostanie zastosowana koncepcja kapitału społecznego i wspólnot obywatelskich Roberta Putnama.

społeczeństwo obywatelskie kapitał społeczny partycypacja społeczna budżet partycypacyjny demokracja civil society social capital participation participatory budgeting democracy

Kontynuuj czytanie

Author: Rafał Riedel
Institution: Uniwersytet Opolski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 155–166
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.09
PDF: apsp/51/apsp5109.pdf

Streszczenie:

Celem niniejszego tekstu jest analiza dyrektywy o transgranicznej mobilności pacjentów – jej zakresu, implementacji, funkcjonowaniu i percepcji, jak również jej potencjału w zakresie budowy paneuropejskiego rynku usług medycznych. Jej wpływ może sięgać daleko poza uregulowania prawne wspomagające pacjentów udających się za granicę w celu korzystania z usług medycznych. Potencjalnie może ona stanowić jeden z fundamentów przyszłej harmonizacji systemów opieki zdrowotnej w skali europejskiej.

Europejski rynek usług medycznych mobilność transgraniczna Europeizacja European health care market transborder mobility Europeanisation

Kontynuuj czytanie

  • 1
  • 2

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.