Presidential Electoral Law and Democratic Transformation: Tentative Conclusions from Armenia and Georgia

Author: Rafał Czachor
Institution: Andrzej Frycz Modrzewski Cracow University
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 37-49
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2022.75.02
PDF: apsp/75/apsp7502.pdf

In recent years, Armenia and Georgia have carried out constitutional reforms bringing about a radical change in their respective political systems with a shift to a parliamentary model of government. To permanently democratize both countries, the role of presidents in political systems was weakened and their election was introduced indirectly. The paper discusses the main elements of presidential electoral law in both countries with their main similarities and differences. In Armenia, the president is elected by the parliament, while in Georgia by a special electoral body. The following paper argues that the constitutional reforms in both countries are intended to prevent crises of power caused by an excessive concentration of power in the hands of presidents, although the reforms do not provide a guarantee of genuine democratisation and authoritarstability of governments. The possible outcomes of the reforms can be different: in Armenia – the increase of the dependence of the president on the main political parties, in Georgia – strengthening his independence.

Prawo wyborcze na urząd prezydenta a transformacja demokratyczna. wstępne wnioski z Armenii i Gruzji

W ostatnich latach Armenia i Gruzja dokonały reform konstytucyjnych przynoszących radykalną zmianę systemu politycznego i przejście ku parlamentarnemu modelowi rządów. W celu trwałej demokratyzacji obu państw osłabiona została rola prezydentów w systemach politycznych i wprowadzono ich wybór w sposób pośredni. W poniższym tekście omówiono główne elementy prawa wyborczego na urząd prezydenta w obu państwach, wskazując najbardziej istotne podobieństwa i różnice. W Armenii prezydenta wybiera parlament, a w Gruzji – specjalne ciało wyborcze. Badanie prowadzi do konkluzji, że reformy konstytucyjne w obu państwach mają na celu zapobieżenie kryzysom władzy powodowanym jej nadmierną koncentracją w rękach prezydentów, lecz jednocześnie nie dają gwarancji rzeczywistej demokratyzacji i trwałości rządów. Efekty reform mogą być zgoła odmienne – w Armenii prezydentem może być osoba w pełni podległa głównym partiom politycznym, zaś w Gruzji wprowadzenie wyborów pośrednich może obniżyć zależność prezydenta od głównych partii politycznych i zwiększyć jego polityczną samodzielność.

BIBLIOGRAFIA:

 • CDL-AD(2015)037-e. First Opinion on the Draft Amendments to the Constitution (Chapters 1 to 7 and 10) of the Republic of Armenia Endorsed by the Venice Commission at Its 104th Plenary Session (Venice, 23–24 October 2015). Retrieved March 21, 2022 from: www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDLAD(2015)037-e.
 • CDL-AD(2015)038-e. Second Opinion on the Draft Amendments to the Constitution (in particular to Chapters 8, 9, 11 to 16) of the Republic of Armenia Endorsed by the Venice Commission at Its 104th Plenary Session (Venice, 23–24 October 2015). Retrieved March 21, 2022 from: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)038-e.
 • CDL-AD(2017)013-e. Georgia – Opinion on the Draft Revised Constitution. Retrieved March 21, 2022 from: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDLAD(2017)013-e.
 • Constitution of Georgia. (1995). Retrieved March 21, 2022 from: https://matsne.gov.ge/en/document/view/30346?publication=36.
 • Constitution of the Republic of Armenia. (2015). Retrieved March 21, 2022 from: https://www.president.am/en/constitution-2015/.
 • Democracy Index 2021: The China Challenge. (n.d.). Retrieved March 21, 2022 from: https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/.
 • Election Code of Georgia. Organic Law No. 3266 of 21 July 2018. Retrieved March 21, 2022 from: https://matsne.gov.ge/en/document/view/1557168?msclkid=a1f2bd50a9c111eca24eff998daa3276&publication=69.
 • Rules of the Procedure of the National Assembly. (2016/2022). Retrieved March 21, 2022 from: https://www.parliament.am/parliament.php?id=bylaw&lang=eng.
 • Borisov, N. (2018). From Presidentialism to Parliamentarism: Parliamentarization of Government Systems in Kyrgyzstan, Georgia and Armenia. Central Asia & the Caucasus, 19(4), 35–46.
 • Bożyk, S. (2012). System konstytucyjny Armenii. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Burkadze, Z. (2022). Great Power Competition and the Path to Democracy: The Case of Georgia, 1991–2020. Rochester: University of Rochester Press.
 • Czachor, R. (2015). Główne tendencje w procesach kształtowania się systemów politycznych państw poradzieckich. Przegląd Wschodnioeuropejski, 6(2), 85–98.
 • Czachor, R. (2018). Instytucjonalne uwarunkowania rywalizacji o władzę w postradzieckich systemach autorytarnych. Politeja, 15(4), 175–194. DOI: 10.12797/ Politeja.15.2018.55.09.
 • Fedorowicz, K. (2016). Pozycja ustrojowa prezydenta w systemie politycznym Armenii. Białostockie Studia Prawnicze, 20(B), 349–361. DOI: 10.15290/bsp.2016.20B.24.
 • Fish, M.S. (2006). Stronger Legislatures, Stronger Democracies. Journal of Democracy, 17(1), 5–20. DOI: 10.1353/jod.2006.0008.
 • Fisun, O. (2012). Rethinking Post-Soviet Politics from a Neopatrimonial Perspective. Demokratizatisya: The Journal of Post-Soviet Democratization, 20(2), 87–96.
 • Goradze, G. (2019). Separation of Powers According to the New Amendments to the Constitution of Georgia – Problems and Prospects. Bratislava Law Review, 3(1), 81–91. DOI: 10.46282/blr.2019.3.1.129.
 • Kuca, G. (2014). Pozycja ustrojowa prezydenta Gruzji: stabilizator ustroju czy inspirator konfliktów? Studia Politologiczne, 33, 460–473.
 • Kuca, G., & Grzybowski, M. (2012). System konstytucyjny Gruzji. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Makarov, A. (2016). Semi-presidentialism in Armenia. In: R. Elgie, & S. Moestrup (Eds.). Semi-Presidentialism in the Caucasus and Central Asia (pp. 61–90). London: Palgrave Macmillan.
 • Miarka, A. (2019). Velvet Revolution in Armenia and its Influence on State Policy: Selected Aspects. Central Asia & the Caucasus, 20(4), 41–50.
 • Nakashidze, M. (2016a). Semi-presidentialism in Georgia. In: R. Elgie, & S. Moestrup (Eds.). Semi-Presidentialism in the Caucasus and Central Asia (pp. 119–142). London: Palgrave Macmillan.
 • Nakashidze, M. (2016b). Government Formation and Cabinet Types in New Democracies: Armenia and Georgia in Comparative European Perspective. International Comparative Jurisprudence, 2(1), 25–35. DOI: 10.1016/j.icj.2016.06.001.
 • Nakashidze, M., & Sirabidze, D. (2020). Constitutional Reforms on Electoral System for Consolidation of Parliamentary Democracy in Georgia.International Comparative Jurisprudence, 6(1), 9–27. DOI: 10.13165/j.icj.2020.06.002.
 • Stefes, Ch.H., & Paturyan, Y.J. (2021). After the Revolution: State, Civil Society, and Democratization in Armenia and Georgia. Frontiers in Political Science, 3, 719478. DOI: 10.3389/fpos.2021.719478.

wybory prezydenta democratization, demokratyzacja Gruzja prawo wyborcze Presidential Elections electoral law Georgia Armenia

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart