Nie tylko dyskusja. O partycypacyjnych formach i metodach organizacji młodzieżowych działających na terenie Ukrainy

Author: Joanna Stepaniuk
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4724-7687
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 111-123
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202206
PDF: cip/20/cip2006.pdf

Not only a discussion. About participatory forms and methods of youth organizations operating in the territory of Ukraine

The subject of the text concerns various forms and methods of the participation of selected Ukrainian youth organizations, which were particularly active in 2018. The author discusses the basic theoretical assumptions by analyzing the issue of participation in relation to Polish and foreign literature of the subject. Then, she describes the research material and methods of analysis of the collected empirical data. In the last part of the article, the author presents the most important conclusions regarding the „soft” and „hard” forms and methods of the participation of six youth organizations operating in Ukraine.

Problematyka tekstu dotyczy różnych form i metod partycypacji wybranych ukraińskich organizacji młodzieżowych, które były szczególnie aktywne w 2018 r. Autorka omawia podstawowe założenia teoretyczne analizując zagadnienie partycypacji w odniesieniu do polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. Następnie opisuje materiał badawczy oraz metody analizy zgromadzonych danych empirycznych. W ostatniej części artykułu autorka prezentuje najważniejsze konkluzje dotyczące „miękkich” i „twardych” form oraz metod partycypacji sześciu badanych organizacji młodzieżowych działających na terenie Ukrainy.

REFERENCES:

 • Biskupska K., Analiza dyskursu i krytyczna analiza dyskursu, [w:] Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych, red. M.S. Szczepański, A. Śliz, Opole 2014.
 • Глазкова O., Черних O., Донець O., Боярський H., Єлфімова Ю., Участь молoіді: нoтaтник для молoдіжних цeнтрів, Прoєкт «Молодь за демократію в Україні», Рада Європи, Міністерствo Mолоді та Спорту Україні 2021, https://rm.coe.int/notebook-on-youth-participation-for-youth-centres-yfdua/1680a4e8a8.
 • Jans M., De Backer K., Youth (work) and social participation. Elements for a practical theory, Flemish Youth Council YeP! 2002.
 • Єлігулашвілі М., Ємшина-Гоцко О., Козорог O., Романюк В., Соціальна згурто­ваність через участь молоді: посібник для тренерів, Київ 2021.
 • Колдомасов I., Громадська та політична активність молоді: сучасна дійсність, 2019, https://www.prostir.ua/?focus=hromadska-ta-politychna-aktyvnist-molodi-suchasna-dijsnist.
 • Kopińska V., Krytyczna analiza dyskursu – podstawowe założenia, implikacje, zasto­sowanie, „Rocznik Andragogiczny” 2016, t. 23.
 • Leszek W., Zasady wymiany informacji naukowej, „TRIBOLOGIA” 2012, nr 6.
 • Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи, Переглянута Європейська хартія про участь молоді в місцевому та регіональному житті, Council of Eu­rope 2015, https://rm.coe.int/168071b58f.
 • Meyer M., Between theory, method, and politics: positioning of the approaches of CDA, [w:] Methods of Critical Discourse Analysis, red. R. Wodak, M. Meyer, London 2001.
 • Молодіжний Департамент Ради Європи, „Скажи Своє Слово!”. Посібник з Пе­реглянутої Європейської хартії про участь молодих людей у місцевому та регіональному житті, Біла Церква 2015-2016, https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/332/UEY.pdf.
 • Pliki tekstowe i pliki video zgromadzone i zakodowane w programie ATLAS t.i.9. w ramach realizacji projektu badawczego „Heterotopie obywatelstwa. Dyskurs edu kacyjny i pedagogie militaryzacji w przestrzeniach organizacji młodzieżowych. Uję­cie analityczno-krytyczne i porównawcze”. OPUS 18 Grant Narodowego Centrum Nauki nr 2019/35/B/HS6/01365. http://heterotopie.obywatelstwa.ukw.edu.pl/.
 • Widdowson H.G., Text, Context, Pretext. Critical Issues in Discourse Analysis, Oxford 2004.
 • Wodak R., Meyer M., Critical Discourse Analysis: History, Agenda, Theory and Me­thodology, [w:] Methods of Discourse Analysis, red. R. Wodak, M. Meyer, London 2009.
 • Wodak R., Wstęp: badania nad dyskursem. Ważne pojęcia i terminy, [w:] Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, red. J. Wodak, M. Krzyżanowski, War­szawa 2011.
 • Зарембо К., Результати загальнонаціонального опитування. Українське поко­ління Z: цінності та орієнтири, Київ 2017, http://neweurope.org.ua/wp-con­tent/uploads/2017/11/Ukr_Generation_ukr_inet-2.pdf.

partycypacja organizacje młodzieżowe analiza dyskursu młodzież Ukraina participation youth organizations discourse analysis youth Ukraine

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart