O podziałach we współczesnej Ukrainie

Author: Magdalena Karolak-Michalska
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 242-253
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201617
PDF: cip/14/cip1417.pdf

About subdivisions in contemporary Ukraine

The aim of the article is to broaden the discussion on the multi-faceted divisions in Ukraine. Experts of Ukrainian problems are asking, what means „east” and „west” of Ukraine? Author refers to the division of ethnic, linguistic and cultural, in the end is about political divisions in Ukraine. It also indicates that the divisions in Ukrainian society deal with the mutual perception of the Ukrainian and Russian nations. In the final passages concludes that some of the other divisions deepen, making the polarization of Ukraine a serious problem. Analyzing multi-faceted divisions, it concludes that without de-Sovietizing, state „no strikes” with the authoritarian ways of development and make effective modernization.

Celem artykułu jest poszerzenie rozważań na temat wieloaspektowych podziałów na Ukrainie. Autorka zwraca uwagę, że eksperci problematyki zadają pytania, co oznacza „wschód” i „zachód” Ukrainy? Odwołuje się również do podziałów etnicznych, językowych i kulturowych, w końcu traktuje o podziałach politycznych na Ukrainie. Wskazuje także, że podziały w społeczeństwie ukraińskim dotyczą wzajemnego postrzegania się narodów ukraińskiego i rosyjskiego. W końcowych fragmentach rozważań konstatuje, że jedne podziały pogłębiają drugie, czyniąc polaryzację Ukrainy poważnym problemem. Analizując wieloaspektowe podziały, dochodzi do wniosku, że bez desowietyzacji, państwo „nie wybije” się z autorytarnej drogi rozwoju i nie dokona skutecznej modernizacji.

BIBLIOGRAFIA:

 • Monografie i opracowania
  • Eberhardt P., Geografia ludności Rosji, Warszawa 2002.
  • Encausse H.C., Euroazjatyckie imperium. Historia Imperium Rosyjskiego od 1552 do dzisiaj, Kęty 2014.
  • Polityka etniczna państw Europy Środowo-Wschodniej, red. Chałupczak H., Zenderowski R., Baluk W., Lublin 2015.
  • Prizel I., National identity and foreign policy: Nationalism and leadership in Poland, Russia and Ukraine, Cambridge 1998.
  • Riabczuk M., Ukraina. Syndrom postkolonialny, Wrocław–Wojnowice 2015.
  • Tymanowski J., Ukraina między wschodem a zachodem, Warszawa 2014.
 • Artykuły
  • Fiszer J.M., Cele i zadania polityki zagranicznej i militarnej Rosji pod rządami Władimira Putina, „Studia Społeczne” 2015, nr 13 (2).
  • Jastrzębska O., Powrót do terytorialności jako głównego komponentu strategii mocarstwowej Federacji Rosyjskiej, „Studia Społeczne” 2015, nr 13 (2).
  • Kraj K., Operacja Krym Anno Domini 2014, „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka”, nr 3/2014.
  • „Krytyka”, styczeń 2014, http://www.krytyka.com.
  • Miłoszewska D., Pomarańczowa Rewolucja w kontekście rosyjskim – studium przypadku, „Studia Społeczne” 2015, nr 13 (2).
  • Motyl A., Containing the Con, „Kyiv Post”, 12.03.2011, http://www.kyivpost.com.
  • Motyl A., Soviet-Style Imperialism& the Ukrainian Language, „World Affairs Journal”, 11.02.2013, http://www.wordlaffairsjornal.org.
  • Rarot H., Rosyjska filozofia kultury wobec zmian w życiu społecznym współczesnej Rosji, „Studia Społeczne” 2015, nr 13 (2).
  • „Rzeczpospolita”, 26–27.11.2005.
  • Teres N., Jakubowski A., Polityka etniczna Ukrainy, [w:] Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, red. H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Baluk, Lublin 2015.
  • Torbakov I., Insecurity Drives Putin’s Crimea Respone, „EurasiaNet”, 3.03.2014, http:// eurasianet.org.
  • Wilson A., Elements of a theory of Ukrainian ethno-national identities, „Nations and Nationalism” 2002, nr 8.
  • Дорошенко А., Сепаратизм в России или берите независимости сколько хотите, http://www.krugozormagazine.com/ show/Russia.2234.html.
  • Ешкілев В., Література как хуманітарна стратегія: умовні хрі, „Дзеркало Тіжнія” 2001, nr 36.
  • Ідентічність громадян Україні: стан і зміні, „Національна безпека і оборона” 2007, nr 9.
  • Kilka tez pro cinnisni orijentaciji ukrajinciw, „Rejtyng”, maj 2013.
  • Неменский О., Модели южнорусской идентичности на Украине, „Вопросы национализма” 2014, nr 2.
  • Президентские выборы на Украине 2004, http://www.yuschenko.com.ua.
  • Русские и украинцы: кто мы?, „Украина. Информационно-аналитический мониторинг” 2010, nr 9.
  • Селиванов А., Русским надо быть, „Украина. Информационно-аналитический мониторинг” 2010, nr 11–12.

ethnic divisions and linguistic identity of the Ukrainian kultura rosyjska tożsamość ukraińska podziały etniczne i językowe Russian culture regionalism regionalizm Ukraina Ukraine

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart