Wpływ europejskiego dziedzictwa kulturowego w sferze idei i wartości na tożsamość współczesnej Europy

Author: Tomasz Lenkiewicz
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 90-110
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201705
PDF: cip/15/cip1505.pdf

Europa posiada wyraźne odmienności kulturowo-cywilizacyjne, określane na przestrzeni dziejów jako cywilizacja łacińska, chrześcijańska, europejska oraz zachodnia. Przełom ideowy w rozwoju tej cywilizacji spowodowała przede wszystkim rewolucja francuska (1789–1799), przewartościowując w istotnym zakresie wcześniejsze wartości i idee społeczności europejskich. Niemniej obecny charakter cywilizacji zachodniej – ujawniający kryzys dotyczący szczególnie warstwy aksjologicznej – ukształtowany został w długim procesie dziejowym, pod wpływem idei, które uznawano za najbardziej nośne w poszczególnych epokach historycznych.

The influence of European cultural heritage in the sphere of ideas and values on the identity of contemporary Europe

Europe is distinguished by its cultural and civilizational difference, defined throughout the history as a Latin, Christian, European and Western civilization. The ideological breakthrough in the development of this civilization has been, first of all, caused by the French Revolution (1789–1799), that refined values and ideas of the European communities. Contemporary character of the Western civilization (revealing the crisis of the axiological layer), was shaped in a long historical process, being under the influence of ideas considered to be the most important in particular historical epochs.

BIBLIOGRAFIA:

 • Baczewska M., Europa państw, czy państwo europejskie?, Toruń 2004.
 • Banniard M., Geneza kultur europejskiej V–VIII w., Warszawa 1995.
 • Baszkiewicz J., Władza, Wrocław 2009.
 • Batowski H., Między dwiema wojnami 1919–1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków 2001.
 • Besançon A., Granice Europy, [w:] Idea Europy, red. H. Machińska, Warszawa 2004.
 • Black J., Europa XVIII wieku 1700–1789, Warszawa 1997.
 • Bloch M., Społeczeństwo feudalne, Warszawa 1999.
 • Braudel F., Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006.
 • Brookes Ch., Europa średniowieczna 962–1154, Warszawa 2001.
 • Browning R., Cesarstwo bizantyńskie, Warszawa 1997.
 • Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa 1945–2000, Warszawa 2002.
 • Carpentier J., Lebrun F., Historia Europy, Warszawa 1994.
 • Chodubski A., Świat, w którym żyjemy. Wektory przemian cywilizacyjnych, „Cywilizacja i Polityka” 2011, nr 9.
 • Chodubski A., Europejska uniwersalizacja kulturowa a współczesny proces unifikacji świata, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2007, vol. 5, nr 1–2.
 • Chodubski A., Świat wartości europejskich, [w:] Nauka społeczna Kościoła, tradycja i kultura a Unia Europejska, red. T. Linkner i A. Modrzejewski, Pelplin 2004.
 • Chodubski A., Wartości globalne kultury europejskiej, [w:] Kultura polska w zintegrowanej Euuropie. Szanse czy zagrożenia, red. M. Barański i M. Stolarczyk, Katowice 2003.
 • Chodubski A., O tożsamości cywilizacji europejskiej, [w:] W kręgu cywilizacji europejskiej. Praca ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Piskozubowi w 40-lecie pracy naukowej, Toruń 1996.
 • Cieślak T., Europa a I wojna światowa, [w:] Dziesięć wieków Europy. Studia z dziejów kontynentu, red. J. Żarnowski, Warszawa 1983.
 • Collins R., Europa wczesnośredniowieczna 300–1000, Warszawa 1996.
 • Czubiński A., Europa XX wieku, Poznań 2008.
 • Czubiński A., Olszewski W., Historia powszechna 1939–1994, Poznań 1997.
 • Dawson Ch., Tworzenie się Europy, Warszawa 2000.
 • de Rougemont D., List otwarty do Europejczyków, Warszawa 1995.
 • Delumeau J., Cywilizacja Odrodzenia, Warszawa 1987.
 • Dobraczyński M., Stefanowicz J., Tożsamość Europy, Warszawa 1979.
 • Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych 1815–1945, Warszawa 2006.
 • Fałkowski W., Cesarstwo Karolińskie, [w:] Narodziny średniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Warszawa 1999.
 • Filipowicz S., Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2003.
 • Gardnem L.C., Strefy wpływów. Wielkie mocarstwa i podział Europy. Od Monachium do Jałty, Warszawa 1999.
 • Geremek B., Więź i poczucie wspólnoty w średniowiecznej Europie, [w:] Dziesięć wieków Europy. Studia z dziejów kontynentu, red. J. Żarnowski, Warszawa 1983
 • Gołembski F., Cywilizacja europejska, Warszawa 2012.
 • Gołembski F., Kulturowe aspekty integracji europejskiej, Warszawa 2008.
 • Green V., Reformacja, Warszawa 2000.
 • Halecki O., Historia Europy – jej granice i podziały, Lublin 2000.
 • Hannick Ch., Nowe chrześcijaństwo w świecie bizantyńskim: Rusini, Bułgarzy i Serbowie, [w:] Historia chrześcijaństwa. Biskupi, mnisi i cesarze 610–1054, red. G. Dagron, P. Riché, A. Vauchez, Warszawa 1999.
 • Hay D., Europa w XIV i XV wieku, Warszawa 2001.
 • Henderson G., Wczesne średniowiecze, Warszawa 2000.
 • Hinc O., Cywilizacyjna interpretacja faszyzmu, Toruń 1996.
 • Howard M., Wojna w dziejach Europy, Wrocław 2007.
 • Huizinga J., Jesień średniowiecza, Warszawa 1998.
 • Janicka D., Historia społeczna i polityczna Europy, Toruń 2007.
 • Kennedy P., Mocarstwa świata. Narodziny – Rozkwit – Upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500–2000, Warszawa 1995.
 • Kłoczowski J., Przemiany w chrześcijaństwie zachodnim XI-XIII wieku, [w:] Rozkwit średniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Warszawa 2001.
 • Kłoczowski J., Dzieje chrześcijaństwa polskiego, Warszawa 2000.
 • Kłoczowski J., U podstaw chrześcijańskiej kultury; Chrześcijaństwo zachodnie wczesnego średniowiecza, [w:] Narodziny średniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Warszawa 1999.
 • Kłoczowski J., Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, Warszawa 1998.
 • Korab-Karpowicz W.J., Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke’a. Tradycja klasyczna i jej krytycy, Kęty 2010.
 • Krasuski J., Europa między Rosją i światem islamu, Toruń 2005.
 • Kuźniar R., System Narodów Zjednoczonych, [w:] Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak i R. Kuźniar, Warszawa 2006.
 • Kwiatkowski S., Średniowieczne dzieje Europy, Warszawa 2007.
 • Leciejewicz L., Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej, Wrocław 2000.
 • Łastawski K., Prointegracyjne cechy tożsamości kulturowej Europy, (w:) Płaszczyzny integracji europejskiej, red. A. Doliwa-Klepacka, Ostrowiec Świętokrzyski 2009.
 • Łossowski P., Sprawa jedności europejskiej w okresie międzywojennym, [w:] Dziesięć wieków Europy. Studia z dziejów kontynentu, red. J. Żarnowski, Warszawa 1983.
 • Mackenney R., Europa XVI wieku, Warszawa 1997.
 • Mazurkiewicz P., Chrześcijańskie korzenie Europy, [w:] Cywilizacja europejska. Wykłady i eseje, red. M. Koźmiński, Warszawa 2004.
 • Milczarek D., Europejskie procesy integracyjne po II wojnie światowej, [w:] Europeistyka w zarysie, red. A.Z. Nowak, D. Milczarek, Warszawa 2006.
 • Modzelewski K., Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004.
 • Modzelewski K., Barbarzyńskie korzenie Europy, [w:] Cywilizacja europejska. Wykłady i eseje, red. M. Koźmiński, Warszawa 2004.
 • Munck T., Europa XVII wieku 1589–1700, Warszawa 1998.
 • Nadolski M., Etapy, formy i uwarunkowania integracji europejskiej, [w:] Integracja europejska. Wstęp, red. K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 2006.
 • Noël J-F., Święte cesarstwo, Warszawa 1998.
 • Paczkowski A., Europejskie rozliczenia z przeszłością, [w:] Cywilizacja europejska. Wykłady i eseje, red. M. Koźmiński, Warszawa 2004.
 • Pajewski J., Historia powszechna 1871–1918, Warszawa 1994.
 • Piskozub A., Cywilizacje w czasie i przestrzeni, Gdańsk 1996.
 • Piskozub A., Polska w cywilizacji zachodniej, Gdańsk 1995.
 • Piskozub A., Kopernikański i ptolemejski ład europejski, „Cywilizacje w czasie i przestrzeni” 1997, nr 3.
 • Polak E., Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury materialnej, Gdańsk 1996.
 • Pomian K., Europa i jej narody, Gdańsk 2004.
 • Riché P., Karolingowie. Ród który stworzył Europę, Warszawa 1997.
 • Riché P., Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego, Warszawa 1979.
 • Rietbergen P., Europa. Dzieje kultury, Warszawa 2001.
 • Rostworowski E., Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 1994.
 • Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa 2007.
 • Samsonowicz H., Schyłek Europy średniowiecza czy początek jej dziejów nowożytnych, [w:] Schyłek średniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Warszawa 2003
 • Samsonowicz H., Północ – Południe, Wrocław 1999.
 • Skielczyński Z., Unia i ekumena – chrześcijaństwo więzią Europy, [w:] Integracja Europy, red. L.W. Zacher i P. Matusiak, Warszawa 1996.
 • Southern W., Kształtowanie średniowiecza, Warszawa 1970.
 • Strzelczyk J., Historia powszechna. Średniowiecze, Poznań 2001.
 • Strzelczyk J., Średniowieczny obraz świata, Poznań 2004.
 • Szűcs J., Trzy Europy, Lublin 1995.
 • Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. III: Filozofia XIX wieku i współczesna, Warszawa 1998.
 • Tilly Ch., Rewolucje europejskie 1492–1992, Warszawa 1997.
 • Tyszkiewicz L.A., Barbarzyńcy w Europie. Studia z późnego antyku i wczesnego średniowiecza, Wrocław 2007.
 • Urbańczyk P., Władza i polityka we wczesnym średniowieczu, Wrocław 2000.
 • Wegs J.R., Ladrech R., Europa po 1945 roku. Zarys historii, Warszawa 2008.
 • Wies E.W., Karol Wielki. Cesarz i święty, Warszawa 1996.
 • Więckowski P., Wartości Europy, [w:] Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską, red. K. Żukrowski, Warszawa 2007.
 • Wilk J., Fundamentalne wartości Europy a aksjologia Unii Europejskiej, [w:] Elementy aksjologii Unii Europejskiej, red. L. Gęsiak, Kraków 2009.
 • Zientara B., Świt narodów europejskich. Powstanie świadomości narodowej na obszarze Europy pokarolińskiej, Warszawa 1985.
 • Żyromski M., Szanse i zagrożenia procesu kształtowania się politycznej tożsamości Europy, [w:] Od starej do nowej Europy? Kierunki integracji europejskiej, red. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska, Toruń 2005.
 • Żywczyński M., Historia powszechna 1789–1870, Warszawa 1996.

ideas tradition idee kultura tradycja cywilizacja Europa Civilization culture Europe

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart