O wzrastającym znaczeniu edukacji międzykulturowej w edukacji, pedagogice społecznej i pracy socjalnej

Author: Anna Odrowąż-Coates
Institution: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2112-8711
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 204-220
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2023.02.14
PDF: em/21/em2114.pdf

On the growing importance of intercultural education in schooling, social pedagogy, and social work

The article contains reflections on the growing importance of intercultural education in the context of Polish pedagogical literature. Statistics related to the internationalization of the Polish social context are explored. The following scientific journals in Poland and Europe were selected, considered important in the discursive space of social pedagogy and social work: European Journal of Social Work, International Journal of Social Pedagogy, Pedagogika Społeczna quarterly, Pedagogika Społeczna NOVA (Social Education NOVA), Praca Socjalna (Social Work) and the journal Edukacja Międzykulturowa (Intercultural Education). Their content was analyzed in terms of topics in the field of intercultural education with the use of quantitative systematic semantic analysis to establish how many articles (directly related to intercultural education and intercultural context) and in what periods were published in the selected journals. This part of the article is its empirical section, based on desk research of the existing documents. The thesis on the growing importance of intercultural education in the fields of social pedagogy and social work was presented and arguments in support of this thesis were formed.

W niniejszym artykule zawarto rozważania na temat rosnącego znaczenia edukacji międzykulturowej w kontekście polskiego piśmiennictwa pedagogicznego. Przytoczono między innymi statystyki związane z umiędzynarodowieniem polskiego kontekstu społecznego. Wyselekcjonowano następujące czasopisma naukowe w Polsce i w Europie, uznane za istotne w przestrzeni dyskursywnej pedagogiki społecznej i pracy socjalnej: „European Journal of Social Work” (Europejski Dziennik Pracy Socjalnej), „International Journal of Social Pedagogy” (Międzynarodowy Dziennik Pedagogiki Społecznej), kwartalnik „Pedagogika Społeczna”, „Pedagogika Społeczna NOVA”, „Praca Socjalna” oraz czasopismo „Edukacja Międzykulturowa”. Poddano ich zawartość analizie systematycznej semantycznej, ilościowej, w celu zdiagnozowania, jak wiele artykułów oraz w jakim okresie, dotyczących zagadnień międzykulturowych, w tym szczególnie edukacji międzykulturowej, publikowanych jest na łamach wskazanych czasopism. Przeprowadzono zatem analizę pod względem tematyki z zakresu edukacji międzykulturowej, która stanowi empiryczną część pracy o charakterze przeglądu materiałów zastanych. W artykule przedstawiono tezę o rosnącym znaczeniu edukacji międzykulturowej w piśmiennictwie z obszarów pedagogiki społecznej i pracy socjalnej oraz zawarto argumenty na jej poparcie.

REFERENCES:

 • Alvarez-Perez, P. and Harris, W.V. 2022. Personal social networks as a su­per-diversity dimension. A qualitative approach with second-generation Americans. Current Sociology. 70 (2), pp. 227–257.
 • Augustyniak, J. 2014. Edukacja międzykulturowa w dobie globalizacji. E-book. Dostępny na: https://www.academia.edu/8540770/Edukacja_miedzykulturowa_w_dobie_globalizacji (10.11.2022).
 • Avshenyuk, N. and Golub, L. 2012. Multicultural Education of Pre-service Te­achers: Australian and Ukrainian Approches. W: Madalińska-Michalak, J., Niemi H. and Chong, S. red. Research, Policy, and Practice in Teacher Edu­cation in Europe. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 91–103.
 • Basit, T.N. and Tomlinson, S. 2014. Social Inclusion and Higher Education. Bristol: Policy Press.
 • Bloch, N. i Goździak, E.M. 2010. Od gości do sąsiadów. Integracja cudzo­ziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Press.
 • Błachut, G. 2014. Problem stabilizacji środowiska społeczno-kulturowego w procesie dorastania – filmowe obrazy transgraniczności kulturowej W: Ogrodzka-Mazur, E., Błahut, G. i Ruman, N.M. red. Wycho­wanie dziecka między tradycją a współczesnością. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 232–248.
 • Błeszyńska, K. M. 2011. Status i uwarunkowania rozwoju Edukacji Między­kulturowej. Edukacja międzykulturowa. Pogranicze. Studia społeczne. 17, ss. 39–54.
 • Brown, B. 2012. The Power of Vulnerability Teachings of Authenticity, Con­nection, and Courage Audiobook. bmw: Sounds True
 • CBOS. 2019. Postawy wobec muzułmanów w Polsce. Raport.
 • CBOS. 2012. Społeczne postawy wobec wyznawców różnych religii BS/130/2012.
 • Council of Europe. 1991. Threshold level. Strasbourg: Council of Europe.
 • Council of Europe. 2001. Common European Framework of Reference for Lan­guages: Learning, Teaching, Assessment. Strasbourg: Council of Europe.
 • Council of Europe. 2016. Guide for the Development and Implementation of Curricula for Plurilingual and Intercultural Education. Strasbourg: Council of Europe.
 • Council of Europe. 2018. Reference Framework of Competence for Democratic Culture. Strasbourg: Council of Europe.
 • Czerniejewska, I. 2014. Public or international? Migrating students in two ty­pes of schools of Poznań. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny. 3 (153), pp. 243–258.
 • DiAngelo, R. 2018. White Fragility: Why It’s So Hard For White People To Talk About Racism. London: Penguin Lcc Us.
 • Fantini, A.E. 2009. Assessing Intercultural Competence. W: Deardorf D.K. red. The SAGE Handbook on Intercultural Competence. Los Angeles: Sage Publications Inc.
 • Fundacja Perspektywy 2021. Raport „Studenci zagraniczni w Polsce 2020”.
 • Goździak, E.M. i Main, I. 2019. Polish Language Learning and Multicultural Education: Challenges in the Wielkopolska Region. Policy Research Alert.
 • Goździak, E.M. i Pawlak, M. 2016. Theorizing Polish migration across Euro­pe: Perspectives, concepts, and methodologies. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa. 48, pp. 106–127.
 • Grabowska, B. 2021. Edukacja w szkołach z polskim językiem nauczania na Zaolziu w opiniach uczniów i ich rodziców. Edukacja Międzykulturowa. 2 (15), ss. 204–220.
 • Green, A. 1990. Education and State Formation. New York: St Martins Press.
 • Guo-Ming, C. and Starosta W. J., 1996. Intercultural Communication Com­petence: A Synthesis. Communication Yearbook. 19, ss. 353–383.
 • Guo-Ming, C. 2000. The Development and Validation of the Intercultural Communication. Sensitivity Scale. Human Communication. 3, ss. 1–15.
 • Górny, A. i Jaźwińska-Motylska, E. 2019. Ukraińskie migrantki i migranci w aglomeracji warszawskiej: Cechy społeczno-demograficzne i relacje spo­łeczne. Raport z badań. CMR Working Papers 115/173.
 • Grzybowski, P. i Idzikowski, G. 2018. Inni, Obcy – ale Swoi. O edukacji między-kulturowej i wspólnocie w szkole integracyjnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 • Hooks, B. 1990. Yearning: race, gender, and cultural politics. Cam., Massa­chusetts: South End Press.
 • Ievers, M, Wylie, K., Gray, C., Angleis, N. and Cummins, B. 2012. Collabora­tive Model of Partnership for Teaching Practice in Irish Primary Schools. W: Madalińska-Michalak, J., Niemi H., Chong, S. red. Research, Policy, and Practice in Teacher Education in Europe. Łódź: Wydawnictwo Uni­wersytetu Łódzkiego, pp. 241–262.
 • Jessop, B. 2002. The Nature of the Capitalist State. Cambridge: Polity Press.
 • Karta Nauczyciela 2021. Ustawa z dnia 26.01.1982, z poprawkami (U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116). https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2 (01.11.2022).
 • Korczyński, M. 2017. Międzykulturowe kompetencje komunikowania się polskich emigrantów zarobkowych w Anglii a ich poczucie sukcesu za­wodowego. Annales UMCS. 30 (2), ss. 67–82.
 • Korporowicz, L. 1997. Wielokulturowość a międzykulturowość: od reakcji do interakcji. W: Kempny M., Kapciak A. i Łodziński S., red. U progu wielo­kulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Kość-Ryżko, K. 2015. Tożsamość (de-)konstruowana czy (re-)konstruowana? Enkulturacja małoletnich uchodźców z Czeczenii w Polsce. Etnografia Polska. 59 (1–2), ss. 5–29.
 • Kramsch, C. 2013 Culture in Foreign Language Teaching. Iranian Journal of Language Teaching Research. 1 (1), pp. 57–78.
 • Lewowicki, T. 2000. W poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej. W: Lewowicki, T. Ogrodzka-Mazur, E. i Szczurek-Boruta, A. red. Eduka­cja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 • Lewowicki, T. 2010. Wielokulturowość i edukacja. Ruch Pedagogiczny. 3–4, ss. 5–20.
 • Melosik, Z. 2007. Teorie i praktyka edukacji wielokulturowej. Kraków: Oficy­na Wydawnicza „Impuls”.
 • Młynarczuk-Sokołowska, A. 2020. „Uważnić” głos dzieci i młodzieży ze śro­dowisk przymusowych migrantów. Wybrane aspekty etyczne i metodolo­giczne badania doświadczeń udziału w edukacji szkolnej. „Acta Universi­tatis Nicolai Copernici”, Pedagogika. XXXIX/1(451), ss. 107–140.
 • Nguyễn, D., and Phan T. T. V. 2016. Vietnamese Immigration in Poland: Issu­es of Education and Integration for Children. Problemy wczesnej edukacji. 35/4, ss. 127–144.
 • Nikitorowicz, J. 2003. Hasło: Edukacja międzykulturowa. W: Pilch, T. red. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. 1, Warszawa: „Żak”.
 • Notes from Poland 2020. https://notesfrompoland.com/2020/06/04/two-million-foreigners-live-in-poland-making-up-5-of-population-finds-government-study/ (10.11.2022).
 • Nussbaum, M. 2008. W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy
 • kształcenia ogólnego. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Odrowąż-Coates, A. 2017. Przekonania studentów pedagogiki w pryzma­cie dominującej formacji światopoglądowej. Edukacja Międzykulturowa. 2 (7), ss. 225–239.
 • Odrowąż-Coates, A. 2015. Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni kobiet. Płyn­ne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji. Kraków: Oficyna Wy­dawnicza Impuls.
 • Odrowąż-Coates, A. 2018. Migrant children – „added value” in globalized societies and advanced economies of the 21st A social justice ma­nifesto for UNESCO Summer School 2017. W: Markowska-Manista, U. red. Children and youth in varied socio-cultural contexts. Theory, research, praxis. Series: Development and social adaptation of children and youth. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, pp. 17–32.
 • Ogrodzka-Mazur E. i Szczurek-Boruta A., 2013. Z teorii i praktyki edukacji
 • Międzykulturowej. W: Mrózek, R., i Szuścik, U. red. Z przeszłości i współcze­sności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 113–126.
 • Pachociński, R. 2006. Oświata i praca w erze globalizacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Pawlak, M. 2013. Organizacyjna reakcja na nowe zjawisko. Szkoły i instytucje pomocowe wobec uchodźców w Polsce po 2004 r. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Raport GUS 2019. Wyznania religijne w Polsce w latach 2015–2018. War­szawa.
 • Rocznik demograficzny. 2021. GUS, Warszawa.
 • Sobecki M. 2016. Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicz­nej. Studium z pogranicza polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego, War­szawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • UNESCO 2002. Universal Declaration on Cultural Diversity. http://orcp.hustoj.com/unesco-universal-declaration-on-cultural-diversity-2001/ (20.10.2022).
 • UNESCO 2006. Guidelines on Intercultural Education. https://unesdoc.une­sco.org/ark:/48223/pf0000147878 (20.10.2022).
 • UNESCO 2013. Intercultural Competence Conceptual and Operational Framework. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219768_ara (20.10.2022).
 • Witkowski, L. 1997. Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, Warszawa: IBE.
 • Zieliński, P. 2010. Edukacja międzykulturowa Wietnamczyków w Polsce z uwzględnieniem dzieci z rodzin polsko-wietnamskich. W: Rędziński, K. red. Edukacja wielokulturowa wyzwaniem dla nauk o wychowaniu. Czę­stochowa: Uniwersytet Jana Długosza.

wielokulturowy międzykulturowy pedagogika społeczna multicultural praca socjalna social work różnorodność intercultural social pedagogy diversity edukacja Education

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart