„CAS to jest najtrudniejszy i najłatwiejszy przedmiot w szkole” – doświadczenia nauczycieli w programie matury międzynarodowej IB. Perspektywa interakcyjna

Author: Małgorzata Kosiorek
Institution: Uniwersytet Łódzki
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8093-6279
Author: Gabriela Dobińska
Institution: Uniwersytet Łódzki
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3629-5210
Year of publication: 2024
Source: Show
Pages: 149-161
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2024.01.10
PDF: em/24/em2410.pdf

„CAS is the hardest and easiest subject in school” – teachers’ experiences in the IB DP program. An interactive perspective

In the article, the focus is on the International Baccalaureate Program (IB DP), which places great emphasis on the comprehensive development of students by providing the necessary knowledge and practical skills while taking into account the student’s interests. Special attention is paid to the subject of CAS (i.e. creativity, activity, service) because when analysing the selected literature on the subject, we noticed that the topic of CAS, implemented as part of the international IB curriculum, is overlooked and not explored in pedagogical research. The issues discussed in the article are part of broader considerations devoted to the reconstruction of the social world of schools implementing the international baccalaureate program. The empirical material comes from 19 unstructured interviews with teachers of international schools in Poland and participant observations carried out in these institutions. Reaching for a qualitative research strategy and grounded methodology procedures, we reconstructed the methods of defining CAS by the surveyed teachers, as well as strategies for managing this subject. It turns out that CAS is perceived by the respondents as a distinguishing feature (showcase) of the international program, and the strategies (mentor and administrative) for managing this subject implemented by the coordinators are not permanent and absolute.

W artykule koncentrujemy się na programie matury międzynarodowej (IB DP), który kładzie nacisk na wszechstronny rozwój uczniów poprzez dostarczanie niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zainteresowań ucznia. Szczególną uwagę poświęcamy przedmiotowi CAS (tj. Creativity, Activity, Service) ponieważ jego tematyka jest pomijana i nieeksplorowana w badaniach pedagogicznych. Problematyka omówiona w artykule stanowi część szerszych rozważań poświęconych rekonstrukcji świata społecznego szkół realizujących program matury międzynarodowej. Materiał empiryczny pochodzi z 19 przeprowadzonych wywiadów swobodnych z nauczycielami szkół międzynarodowych w Polsce oraz obserwacji uczestniczących realizowanych w tych instytucjach. Sięgając po jakościową strategię badań oraz procedury metodologii ugruntowanej, zrekonstruowałyśmy sposoby definiowania CAS przez badanych nauczycieli, a także strategie zarządzania tym przedmiotem. Ponadto analiza materiału empirycznego umożliwiła nam wyłonienie czterech głównych funkcji CAS, które wykraczają poza ujęte w oficjalnym programie kształcenia. Okazuje się, że CAS jest postrzegany przez badanych jako wyróżnik (wizytówka) programu międzynarodowego, a realizowane przez koordynatorów strategie (mentorska i administracyjna) zarządzania tym przedmiotem nie są trwałe i bezwzględne.

REFERENCES:

 • Glaser, B. i Strauss, A.L. 2009. Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Kraków: Nomos.
 • Hałas, E. 1987. Interakcjonizm symboliczny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • https://ibo.org/ (10.01.2023).
 • Kitlińska-Król, M. 2013. Nauczyciele i edukacja międzykulturowa. Chowanna. 2, ss. 275–288.
 • Lewowicki, T. 2000. W poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej. W: Lewowicki, T., Ogrodzka-Mazur, E. i Szczurek-Boruta, A. red. Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, ss. 21–35.
 • Lewowicki, T. 2013. Edukacja wobec odwiecznych i współczesnych problemów świata – konteksty i wyzwania edukacji międzykulturowej. Edukacja Międzykulturowa. 2, ss. 19–37.
 • Lewowicki, T., Ogrodzka-Mazur, E. i Szczurek-Boruta A. red. 2011. Edukacja międzykulturowa – dokonania, problemy, perspektywy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Ogrodzka-Mazur, E. 2009. „Nowy nieporządek świata” a kształtowanie (się) tożsamości globalnej. Ku pedagogice odpowiedzialności w XXI wieku. W: Lewowicki, T., Ogrodzka-Mazur, E. i Urban, J. red. Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej. Konteksty teoretyczne. t. 1. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 85–99.
 • Podemski, P. 2012. Historia bez ideologii? Koncepcja edukacji historycznej International Baccalaureate a postulaty reformatorskie polskiej dydaktyki historii. W: Rudnicki, P., Starnawski, M. i Nowak-Dziemianowicz, M. red. Władza, sens, działanie. Studia wokół związków ideologii i edukacji. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, ss. 117–136.
 • Strauss, A.L. and Corbin, J.M. 1997. Grounded theory in practice. United States: Sage Publications, Inc.
 • Szczurek-Boruta, A. i Ogrodzka-Mazur, E. red. 2012. Poza paradygmaty pedagogiki międzykulturowej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. t. 2. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

IB international programme CAS teachers’ experiences ethnography qualitative research program międzynarodowy IB doświadczenia nauczycieli etnografia badania jakościowe

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart