Językowy aspekt tożsamości Polaków Donbasu

Author: Anita Staszkiewicz
Institution: Wydział Konsularny Ambasady RP w Kazachstanie (Ukraina)
Author: Lech Aleksy Suchomłynow
Institution: Centrum Języka i Kultury Polskiej (Ukraina)
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 133-150
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.09
PDF: em/8/em809.pdf

W podjętych rozważaniach autorzy analizują obecny stan tożsamości Polaków zamieszkujących na terenach Ukrainy wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji językowej na Donbasie. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzać, iż ze względu na specyficzne mechanizmy tygla kulturowego w Ukrainie wschodniej tworzy się jakościowo nowy gatunek kultury polskiej. W środowiskach polonijnych, gdzie nie ma ciągłości kultury ojczystej, kultywowane są tylko niektóre jej elementy, o czym często decyduje nieliczna grupa działaczy i społeczników. Dlatego tak zwany renesans polskiej mniejszości na Wschodzie ma charakter spontaniczny i nieukierunkowany. Dotyczy to również znajomości języka polskiego i motywacji podjęcia jego nauki.

The language aspect of the identity of Poles in Donbass

In the above considerations, the authors analyze the present state of identity of Poles residing in eastern Ukraine with particular regard to the language situation in Donbass. The studies conducted show that due to the specific mechanisms of cultural crucible in eastern Ukraine a qualitatively new species of Polish culture is created. In Polish communities, where there is no continuity of native culture, only some of its elements are cultivated, as is often the case with a small group of activists and social workers. That is why the so-called Renaissance of the Polish minority in the East is spontaneous and non-oriented. This also applies to the knowledge of the Polish language and the motivation to learn it.

REFERENCES:

Literature:

 • Atłas. Heohrafija Ukrajiny. 2005. Kyjiw.
 • Baluk, M. 2002. Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy. Tradycje i współczesność. Wrocław: UW.
 • Bhabha, H.K. 1990. Introduction: Narrating the Nation. New York: Routledge.
 • Domański, M. 1997. Śladami kresowych dworów. „Rota” 2–3.
 • Dzwonkowski, R. Gorbaniuk, O. i Gorbaniuk, J. 2001. Postawy katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie wobec języka polskiego. Lublin: KUL.
 • Głowacki, A. 1997. Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej: 1939–1941. Łódź: UŁ.
 • Horilyj, A. 2005. Schidnjaky ta Zachidnjaky – widminnist ta spilnist. Ternopil.
 • Jabłoński, E. 2004. Wzlot. Dokąd zmierzają Polacy na Ukrainie. Warszawa: „Comandor”.
 • Kaźmierska, K. 1999. Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej: analiza narracji kresowych. Warszawa: IFiS PAN.
 • Konończuk, E. 1998. Literackie świadectwa pamięci na pograniczu kultur (Erwin Kruk , Ernst Wiechert). W: Swiatłowski, Z. i Uliasz, S. red. Topika pogranicza w literaturze polskiej i niemieckiej. Rzeszów: WSP.
 • Krasowska, H. 2012. Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, IS PAN.
 • Kułyk, W. 2003. Perepys dosiahnennia naciotworennia. Krytyka-Komentari, 29.01.
 • Kurzymski, S. 2000. Losy Polaków na terenach wschodnich w latach 1939–1944. Gdańsk: „Roxan”.
 • Lipiński, K. 1998. Sarmacja Johannesa Bobrowskiego. W: Swiatłowski, Z i Uliasz, S. red. Topika pogranicza w literaturze polskiej i niemieckiej. Rzeszów: WSP.
 • Łukawski, Z. 1978. Ludność polska w Rosji 1863–1914. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Mariański, J. 1983. Ciągłość i zmiana globalnych postaw wobec religii w rodzinie polskiej. W: Piwowarski, W. red. Religijność ludowa: ciągłość i zmiana. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 • Serczyk, W. 2001. Historia Ukrainy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Sternhell, Z. 1985. Maurice Barrès et le nationalisme français. Bruxelles: Éditions Complexe.
 • Suchomłynow, L.A. 2005–2006. Pogranicze czy tygiel kulturowy? Miejsce Polaków na Ukrainie Wschodniej. Rocznik Wschodni. 11.
 • Święch, J. 1998. Kresy i centrum. W: Uliasz, S. red. O dialogu kultur wspólnot kresowych. Rzeszów: WSP.
 • Wawruch, K. 1993. Stan świadomości narodowej i politycznej młodego pokolenia Ukrainy. Sprawy Międzynarodowe. 2.
 • Zieliński, Z. 1994. Mit „Polak – katolik”. W: Wrzesiński, W. red. Polskie mity polityczne XIX i XX wieku. Wrocław: UW.

linguistic competence linguistic interference mother tongue cultural circles postcultural man distorted identity multi-ethnicity kompetencje językowe interferencja językowa język ojczysty kręgi kulturowe człowiek postradziecki zniekształcona tożsamość tożsamość narodowa wieloetniczność Ukraina national identity Ukraine

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart