Author: Aleksandra Matyja
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 185-195
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.12
PDF: em/8/em812.pdf

Wzrost liczby studentów zagranicznych na polskich uniwersytetach jest z jednej strony zjawiskiem pożądanym, a z drugiej – stanowiącym wyzwanie dla wszystkich członków środowiska akademickiego. Szczególnie interesujące w kontekście internacjonalizacji uczelni publicznych wydają się relacje cudzoziemców ze studentami polskimi, będące czynnikiem determinującym ich adaptację do nowych warunków edukacyjnych i społecznych.
Niniejszy tekst zawiera wyniki badania ankietowego mającego na celu diagnozę sytuacji studentów zagranicznych oraz ich relacji ze studentami z Polski. W badaniu udział wzięło 73 cudzoziemców realizujących studia po angielsku na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2016–2017. Zapytano ich m.in. o stosunek do Polaków, intensywność kontaktów z innymi studentami oraz uczestnictwo w życiu uczelni.
Uzyskane odpowiedzi pozwoliły sformułować wniosek, że relacje między studentami zagranicznymi i polskimi są rzadkie, co wynika przede wszystkim z braku okazji do spotkań (studenci cudzoziemscy biorą udział w skierowanych specjalnie do nich zajęciach, zwykle też mieszkają w przeznaczonych dla nich domach studenckich) oraz z bariery językowej.

Polish and foreign students – the specificity of their relations in the case of the University of Wrocław

The increase of the number of the international students at Polish universities is a desired phenomenon and at the same time a challenge for whole academic community. What seems especially interesting in the context of the internationalization of public universities is the relation between foreign and Polish students. This relation determines international students’ adaptation to a new educational and social conditions.
The article presents the results of a survey that aimed to diagnose the situation of international students and their relation with their Polish colleagues. 73 international students who studied in English at the University of Wrocław in the academic year 2016–2017 took part in the study. They were asked about their attitude towards Poles, the contact with other students, their participation in the university life.
The main conclusion based on the respondents’ answers is that thee relations between international and Polish students are rare, to a great degree because both groups have little opportunities to meet (foreigners take part in classes dedicated to them and usually live in international students dormitories) and because of the language barrier.

REFERENCES:

Literature:

  • Brevis, T. 2013. A History of Higher Education Exchange. New York: Routlege.
  • Leask, B. 2010. „Beside Me Is An Empty Chair”: The student Experience of Internationalization. W: Jones, E. red. Internationalisation and the Student Voice. New York: Routlege, ss. 3–17.
  • Kawczyńska-Butrym, Z. 2014. Migracje edukacyjne. Studenci zagraniczni – dwie strony księżyca. Lublin: UMCS.
  • Montgomery, C. 2010. Understanding the International Student Experience. Basingstoke: Palgrave McMillian.
  • Raport „Studenci zagraniczni w Polsce 2017”, http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/index.php?option=com_content&view=article&id=14515:raport-stude (10.01.2018).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.