Poczucie tożsamości oraz funkcjonowanie w wymiarze społecznym studentów pochodzących z Białorusi, Ukrainy i Rosji studiujących na polskich uczelniach

Author: Łukasz Matusiak
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 243-255
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.02.13
PDF: em/9/em913.pdf

Coraz więcej studentów z Europy Wschodniej studiuje w polskich uczelniach. Polska jest dla nich krajem bliskim kulturowo, w którym mogą zdobyć dyplomy uznawane w Europie przy niskich kosztach utrzymania. Wymiar tożsamościowy jest niezwykle ważny, wręcz kluczowy, warunkuje bowiem pojawienie się postaw otwartości lub zamknięcia się na kulturę przyjmującą i replikację tejże postawy wobec języka kraju gospodarza, aktywności na rynku pracy i gotowości wchodzenia w grupy wtórne w społeczeństwie przyjmującym. Przeprowadzone badania wykazały, ze studenci z Białorusi, Ukrainy i Rosji chcą integrować się z polskim społeczeństwem, pozostają jednak bierni i rzadko włączają się życie społeczne uczelni i środowiska lokalnego, nie promują też swojej kultury ojczystej. Społeczeństwo polskie nie jest bowiem otwarte na Innego. W grupie badanej zaobserwowano częste wskazania na uczucie przygnębienia, jakie towarzyszy studentom podczas pobytu w Polsce – jest to spowodowane niewydolnością systemu administracji państwowej, która odpowiada za legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Postuluje się potrzebę stworzenia stanowisk uczelnianych i wydziałowych koordynatorów do spraw studentów cudzoziemskich, którzy pomagaliby w adaptacji i funkcjonowaniu tych studentów w uczelni i środowisku lokalnym. Za zasadne uznaje się wprowadzenie wolontariackiej instytucji studenta opiekuna, który pomagałby nowo przyjętym studentom w pierwszych miesiącach studiów (kulturowo, językowo i społecznie).

The feeling of identity and social functioning of students from Belarus, Ukraine and Russia studying in Polish universities

More and more students from Eastern Europe study in Polish universities. Poland is a culturally-close country where they can earn diplomas recognized in Europe at low living costs. Studies have shown that students from Belarus, Ukraine and Russia want to integrate with the Polish society, but they remain passive and rarely involve university and local communities and promote their native culture in Poland. The identity dimension is extremely important, even crucial, for it determines openness or closure of the host culture and its replication related to the language of the host country, the activity on the labour market and readiness to join secondary groups in the society of the host country. Studies have shown that students from Belarus, Ukraine and Russia want to integrate with Polish society, however, remain passive and rarely engage in the social life of university and the local environment, do not promote their native culture. Polish society is not open to otherness. In the study group, there were frequent indications of the feeling of depression that accompanies students during their stay in Poland – this is due to the violation of the system of public administration, which is responsible for the legalization of foreigners in Poland. The author postulates the need to create positions at university and departmental coordinators for foreign students, who helped in the adaptation and functioning of these students in the university and the local community. It is considered fundamental to introduce a voluntary educational institution of the student guardian, which would help beginners in the first months of study (cultural, language and social).

References:

 • Castels, S. i Miller, M.J. 2011. Migracje we współczesnym świecie. Warszawa: PWN.
 • Boski, P. 2009. Kulturowe ramy zachowań społecznych: podręcznik psychologii międzykulturowej. Warszawa: PWN.
 • Bogdanowska-Jakubowska, E. 2015. Inny1 i Inny2 – znaczenie potoczne kon­tra znaczenie akademickie. W: Bogdanowska-Jakubowska, E. red. Inność/ różnorodność w języku i kulturze. Katowice: UŚ, ss. 9–28.
 • Budyta-Budzyńska, M. red. 2011. Integracja czy asymilacja? Polscy imigranci w Islandii. Warszawa: „Scholar”.
 • Budyta-Budzyńska, M. 2013. Socjologia narodu i konfliktów etnicznych. War­szawa: PWN.
 • Gomółka, K. 2017. Polityka Polski wobec studentów, doktorantów i stażystów z państw poradzieckich. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Grabowska, B. 2013. Poczucie tożsamości młodzieży uczącej się w szkołach z polskim językiem nauczania na Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej – studium porównawcze. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kornicuk, A. i Wenerski, Ł. 2016. Zaangażowanie społeczno-obywatelskie Ukraińców w Polsce. W: Łada, A. i Böttger, K. red. #EngagEUkraine. Za­angażowanie społeczne Ukraińców w Polsce i w Niemczech. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych, ss. 35–85.
 • Matusiak, Ł. 2018. Strategie funkcjonowania w Polsce studentów z Bialorusi, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. B. Grabowskiej, prof. UŚ. Cieszyn: Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji.
 • Miodunka, W. 2016. Glottodydaktyka polonistyczna: pochodzenie – stan obecny – perspektywy. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Usienow, N. 2018. Ukraińcy w Polsce: gastarbeiterzy, studenci, przedsiębiorcy, https://forumdialogu.eu/2018/04/23/ukraincy-w-polsce-gastarbeiterzy-studenci-przedsiebiorcy/ (3.06.2018).
 • Rubacha, K. 2008. Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: WAiP.
 • Triansun, Y. i Karpieszuk, W. 2018. Dlaczego zagraniczni studenci nie mieszkają w akademikach razem z Polakami? http://warszawa.wybor­cza.pl/warszawa/7,54420,23321979,dlaczego-zagraniczni-studenci-nie­-mieszkaja-w-akademikach-razem.html#Z_Czolka3Img (4.06.2018).
 • Study in Poland: Studenci zagraniczni w Polsce 2017. Warszawa: Wydawnic­two Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

tożsamość aktywność społeczna internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce wsparcie społeczne koordynator do spraw studentów cudzoziemskich Białoruś Ukraina Rosja identity social activity internationalization of higher education in Poland coordinator of international students Belarus Ukraine Russia buddy student

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart