Author: Alina Szczurek-Boruta
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 19-33
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2016.01
PDF: em/5/em501.pdf

W podjętych rozważaniach zwracam uwagę na możliwości zaspokajania potrzeb orientacyjnych, kształtowania orientacji życiowych, konstruowania tożsamości przez osoby zaangażowane, aktywne, działające na rzecz drugiego człowieka. Opracowanie to porusza słabo rozpoznane i opisane na polskim gruncie zagadnienie międzynarodowego zagranicznego wolontariatu krótkoterminowego – workcampu i jego znaczenia zarówno dla jego uczestników w zakresie odkrywania sensu życia, jak i propagowania idei pokoju na świecie, tolerancji, szacunku i dialogu międzynarodowego, a zatem realizacji celów i zadań edukacji międzykulturowej.

International voluntary service in the perspective of intercultural education

In the undertaken discussion, the attention is drawn to the possibilities of fulfilling orientation needs, shaping life orientations and constructing identities by committed, active people who work for others. The author focuses on the scarcely known and described (in Poland) phenomenon of international foreign short-term voluntary service – workcamp. Its significance for the participants is also emphasized – in regard to both discovering the sense of life and promoting the idea of global peace, tolerance, respect and international dialogue, which constitute the aims and tasks of intercultural education.

REFERENCES:

 • Annual Report 2013, Antwerp 2014, pdf. http://issuu.com/sciint/docs/annual_report_final_2013 9 (2.02.2016)
 • Basińska A., Nowak M.: Motywowanie i motywacja do pracy wolontariuszy. Poznań 2010, WOLIMP.
 • Błeszyńska K.: Teoretyczny status edukacji międzykulturowej. „Pogranicze. Studia Społeczne” 2011, tom XVII.
 • Błeszyńska K.: Constructing Intercultural Education. “Intercultural Education” 2008, Vol. 19, No. 6.
 • Błeszyńska K., Szopski M.: Education for Peace: Overcoming the Post-memory and Building the Safe Future. „Transformacje” 2014, nr 3–4 (82–83).
 • Ciesiołkiewicz A.: Wolontariat szansą dla młodzieży. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2002, nr 5.
 • Cybal-Michalska A.: Młodzież akademicka a kariera zawodowa. Kraków 2013, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Gawroński S.: Ochotnicy miłości bliźniego. Kraków 1999, Więź.Górecki M.: Hasło „wolontariat”. W: D. Lalak, T. Pilch (red.): Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa 1999, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Hejnicka-Bezwińska T.: Orientacje życiowe młodzieży. Bydgoszcz 1991,WSP.
 • http://www.workcamps.info/
 • http://jedenswiat.org.pl/cms/13925/workcampy
 • Kromolicka B.: Wolontariat. W: T. Pilch (red.): Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. VII. Warszawa 2008, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Kromolicka B.: Znaczenie wolontariatu w procesie zmiany społecznej. W: M. Konopczyński, W. Theiss, M. Winiarski (red.): Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Pilchowi. Warszawa 2010, PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej.
 • Ledzińska M., Czerniawska E.: Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze. Warszawa 2011, PWN.
 • Lewowicki T.: Edukacja międzykulturowa – od lokalnych sukcesów ku globalnym przesłaniom i oddziaływaniom. „Edukacja Międzykulturowa” 2014, nr 3.
 • Marynowicz-Hetka E.: Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki. T. 1. Warszawa 2007, PWN.
 • Nosal P.: Wolontariat jako forma uczestnictwa w kulturze. „Kultura i Edukacja” 2001, nr 4 (83).
 • Obuchowski K.: Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa 1983, PWN.
 • Pierre Ceresole. A Lifetime serving Peace, pdf. http://issuu.com/sciint/docs/pierre_ceresole_en.
 • Radlińska H.: Pedagogika społeczna. Wrocław 1961, Ossolineum.
 • Radziewicz-Winnicki A.: Społeczeństwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji. Gdańsk 2004, GWP.
 • Radziewicz-Winnicki A.: Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną. Studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne. Zielona Góra 2014, UZ.
 • Szczurek-Boruta A.: Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo – studium pedagogiczne. Katowice 2007, UŚ.
 • Szczurek-Boruta A.: „Zadania rozwojowe” jako kategoria pedagogiczna – wykorzystanie i perspektywy. W: R. Wawrzyniak-Beszterda (red.): Wokół zagadnień wychowania – aspekty teoretyczne i przyczynki empiryczne. Zeszyty Naukowe Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Poznań 2008, Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Szczurek-Boruta A.: Konstrukcjonizm społeczny i jego znaczenie teoriopoznawcze w badaniach międzykulturowych. W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur (red.): Edukacja międzykulturowa – teorie, poglądy, doświadczenia społeczne. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2010, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Sztompka P.: Stawanie się społeczeństwa: pomiędzy strukturą a zmianą. W: J. Kurczewska (red.): Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie. Warszawa 1999, IFiS PAN.
 • Sztompka P.: Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków 2002, „Znak”.
 • Turner J. H.: Struktura teorii socjologicznej. Warszawa 2005, PWN.
 • Tyszkowa M.: Aktywność i działalność dzieci i młodzieży. Warszawa 1990, WSiP.
 • Wejcman Z.: Wolontariat. Nowe spojrzenie na pracę społeczną. „Rocznik BORIS” 1996, nr 2.
 • Wyszyńska M.: Źródła i motywy zachowań prospołecznych. W: P. Bury, D. Czajkowska-Ziobrowska (red.): Edukacja bez granic – mimo barier. Poznań 2008, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa.
 • www.sci.ngo/volunteer-with-sci
 • www.sciint.org
 • www.jedenswiat.org.pl

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart