Zniekształcone tożsamości wieloetnicznej Ukrainy

Author: Lech Aleksy Suchomłynow
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 119-134
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2014.04
PDF: em/3/em304.pdf

Aktualnie wieloetniczną Ukrainę zamieszkuje ponad 110 narodowości w różnym stopniu zasymilowanych i przeważnie zrusyfikowanych, szczególnie na terenach południowo-wschodnich. Na terenach byłego ZSRR problem samoidentyfikacji Homo Post Sovieticus ściśle wiąże się z kwestią wielokulturowości i świadomego wyboru etnicznej przynależności. Pomimo nielicznych aktów prawnych Ukrainy, gwarantujących „wszystkim mniejszościom narodowym prawa autonomii narodowo-kulturalnej”, procesy rozwoju i odradzania tożsamości grup etnicznych są hamowane specyfiką zbiorowej świadomości Homo Post Sovieticus, która w dużym stopniu wyznacza społeczno-kulturowy system tego kraju na rozdrożu.

Distorted identities of multiethnic Ukraine

Currently, multiethnic Ukraine is inhabited by over 110 nationalities, assimilated to various extents and mostly russianized, particularly in the south-eastern territories. In the area of the former Soviet Union, the self-identification Post Homo Sovieticus is strictly related to the issue of multiculturalism and the conscious choice of ethnic belonging. Despite the few legal acts of Ukraine which guarantee ”the rights of national-cultural autonomy to all national minorities”, the processes of rebirth and development of ethnic groups’ identities are hindered by the specificity of the collective consciousness Post Homo Sovieticus, which – to a large extent – indicates the socio-cultural system of this country situated at the crossroads.

REFERENCES:

 • Bhabha H. K.: Introduction: Narrating the Nation. W: H. K. Bhabha: Nation and Narration. London – New York 1990, Routledge.
 • Domański M.: Śladami kresowych dworów. „Rota” 1997, nr 2–3. http://www.pravda.com.ua/columns/2010/07/27/5253260/ (1.08. 2013).
 • http://suchomlynow.pl/assets/files/publikacje/Krakow-kongres.pdf (1.08.2013).
 • Huntington S.: Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. War­szawa 1997, „Muza”.
 • Jabłoński E.: Dokąd zmierzają Polacy na Ukrainie. Warszawa 2004, Comandor.
 • Państwowy Komitet Statystyczny Ukrainy: http://www.ukrcensus.gov.ua/ (1.08.2013).
 • Roszczenko M.: Kto mieszka na Ukrainie (Skład narodowościowy). http://nadbuhom.pl/art_2322.html (1.08.2013).
 • Said E. W.: Warszawa 1991, PIW.
 • Sakowicz E.: Trzy szkice na temat pogranicza kultur. W: A. Bobryk (red.): Kultura pogranicza – pogranicze kultur. Siedlce – Pułtusk 2005, „Brama”.
 • Sternhell Z.: Maurice Barrès et le nationalisme français. Bruxelles 1985, Éditions Complexe.
 • Suchomłynow L. A.: Dokąd zmierzają Tatarzy krymscy: tragizm przeszłości i dylematy teraźniejszości. „Rocznik Wschodni” 2006–2007, nr 12.
 • Suchomłynow L. A.: Tożsamość narodowa Polaków na pograniczu ukraiń­sko-rosyjskim: modyfikacja wartości fundamentalnych w warunkach tygla kulturowego. Kraków 2010, II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie.
 • Suchomłynow L. A.: Pogranicze czy tygiel kulturowy? Miejsce Polaków na Ukrainie Wschodniej. „Rocznik Wschodni” 2005–2006, nr 11.
 • Suhomlynov L. A.: Kilka uwag o kulturze i mentalności Post Homo Sovieticus. „Lamus” 2010, nr 2–6.
 • Zorkaja N.: Nostalgija po proszlomu, ili kakije uroki mogli uswoit’ i uswoili mołodyce. „Westnik obszczestwiennogo mnienija” 2007, nr 3.
 • Андрухович Ю.: Донбасс и Крым тянут Украину в »совок«. http://vlasti.net/news/96751 (3.08.2010). Bolszaja sowietskaja enciklopedija. http://bse.sci-lib.com/article103879.html (2.07.2013).
 • Кисилев Н.: Семантика понятия »попса«. http://www.polit.ru/rese­arch/2004/05/06/kiselev11.html (9.08.2013).
 • Костромич Е.: http://jedi.kostromich.ru/theme.php-numtheme=23019.htm (9.08.2013).
 • Кулик В.: Перепис досягнення націотворення. „Критика-Коментарі” 2003, nr 1.
 • Нікітін Є.: „Русский Мир” та його аналоги в історії: http://www.pravda.com.ua/columns/2010/07/27/5253260/Закон України »Про об’єднання громадян«: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2460-12 (9.08.2013).
 • Орел В. К.: Кримські татар: етногенез, духовне відродження, державотвор­чі процеси. »Державна етнонаціональна політика: правовий та культу­рологічний аспекти в умовах Півдня України«. Запоріжжя 2001.
 • Стріха М. „Мультикультуралізм по-українському”: спроба „перегнати не доганяючи”. „Критика-Коментарі” 2003, nr 6.
 • Шинкаренко О.: Масова культура та контркультурність у контек­сті сучасної української мистецької парадигми. http://singing-foot.livejournal.com/22990.html (9.08.2013).

cultural circles post-Soviet man distorted identity national identity multi-ethnicity Ukraine kręgi kulturowe człowiek postradziecki zniekształcona tożsamość tożsamość narodowa wieloetniczność Ukraina

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart