Author: Jarema Drozdowicz
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 55-65
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.01.03
PDF: em/10/em1003.pdf

Podjęte w opracowaniu rozważania dostarczają zbornej rekonstrukcji najważniejszych właściwości kategorii różnicy kulturowej w specyficznym kontekście społecznym. Kontekst ten zostaje tu przywołany w odniesieniu do modelu społeczeństwa otwartego. Naczelna teza niniejszego tekstu zawiera się w założeniu mówiącym, że kulturowa odmienność stanowi społeczną konstrukcję zbudowaną ze specyficznych reprezentacji Inności w danych dyskursach narodowych. Narzędziem, na którym opiera się to założenie, jest ukazanie najważniejszych kwestii związanych z pojęciami kluczowymi, takimi jak wielokulturowość, migracje i rosnący poziom heterogeniczności kulturowej uwidaczniającej się w różnych sferach życia publicznego.

The category of cultural difference in the open society. Contexts and controversies

This paper is aimed to deliver a comprehensive reconstruction of the most important features the of category of cultural difference presented within a special social context. This very context is being related here to the model of the open society. The thesis presented in the paper thesis is grounded on the assumption that cultural otherness is a social construction made by specific representations of otherness present in particular national discourses. This is achieved by highlighting the most significant issues related to multiculturalism, migration and the growing level of cultural heterogeneity in various fields of the public sphere.

REFERENCES:

 • Augé, M. 1989. L’autre proche. W: Segalen, M. ed. L’autre et le semblable. Paris: Press du CNRS, pp. 7–26.
 • Berger, P.L. 2002. Introduction. W: Berger, P.L. and Huntington, S.P. eds. Many globalizations: cultural diversity in the contemporary world. Oxford: Oxford University Press, pp. 1–16.
 • Bock-Côté, M. 2017. Multikulturalizm jako religia polityczna. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 • Bourdieu, P. 2005. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Deleuze, G. 1994. Difference and repetition. New York: Columbia University Press.
 • Hofstede, G. 1983. National cultures in four dimensions: a research based theory of cultural differences among nations. International Studies of Managment and Organization. 1–2 (13), pp. 46–74.
 • Kuper, A. 2009. Wymyślanie społeczeństwa pierwotnego. Transformacje mitu. Kraków: UJ.
 • Nail, T. 2015. The figure of the migrant. Stanford: Stanford University Press.
 • Touraine, A. 2000. Can we live together? Equality and difference. Stanford: Stanford University Press.
 • Turner, V.W. 1985. On the edge of the bush: anthropology as experience. Tucson: University of Arizona Press.
 • Turner, V.W. 1986. Dewey, Dilthey, and Drama. W: Turner, V.W. and Bruner, E. M. eds. Anthropology of experience: Urbana and Chicago: University of Illinois Press, pp. 33–44.
 • Waldenfels, B. 2002. Topografia obcego. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Waldenfels, B. 2009. Podstawowe motywy fenomenologii obcego. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart