The Czech Republic through the eyes of Ukrainians

Author: Pavlína Kobzová
Institution: Palacký University in Olomouc
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 115-124
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.01.07
PDF: em/10/em1007.pdf

W artykule zaprezentowano perspektywę Ukraińców mieszkających w Republice Czeskiej dotyczącą wybranych aspektów życia. Celem podjętych badań było ustalenie, jak Ukraińcy postrzegają życie w Republice Czeskiej, czeską kulturę i edukację, oraz co dostrzegają jako różnice i podobieństwa w obu kulturach i sposobach edukacji. Zwrócono uwagę, że badanie dotyczy subiektywnych doświadczeń, postaw i opinii indywidualnych respondentów. Dlatego, nie reprezentuje ono całej ukraińskiej mniejszości narodowej żyjącej w Republice Czeskiej. Grupa badana składała się z dwóch grup respondentów o następującym składzie: pierwsza zawierała 8 respondentów Ukraińców na stałe mieszkających w Czechach ponad 10 lat, w drugiej grupie – wywiad przeprowadzono wśród 7 ukraińskich studentów, uczących się w Czechach, oraz wśród ich rodziców. W badaniu zastosowano podejście jakościowe, a dokładnie metodę półustrukturyzowanego wywiadu z respondentami. Analizę uzyskanych danych przeprowadzono za pomocą otwartego, a potem osiowego i selektywnego kodowania.

The Czech Republic through the eyes of Ukrainians

In the paper, the perspective is presented of Ukrainians living in the Czech Republic on the selected aspects of local life. The research goal is to find out how the Ukrainians perceive life in the Czech Republic, Czech culture and education and what they see as differences and similarities of both cultures and ways of education. It is pointed out that the research includes the subjective experience, attitudes and opinions of individual respondents. Therefore, it does not represent the entire Ukrainian national minority living in the Czech Republic. The research sample consisted of two groups of respondents who had the following composition: the first group included eight respondents who were Ukrainians with permanent residence in the Czech Republic, living in the Czech Republic for more than ten years; in the second group, seven Ukrainian learners were interviewed, who were educated in schools in the Czech Republic, and their parents. In the research, a qualitative design was chosen, namely the method of semi-structured interview with respondents. The analysis of the obtained data was performed by open and then axial and selective coding.

REFERENCES:

  • Český statistický úřad. R04 Cizinci v ČR podle státního občanství v letech 1994–2018 (k 31. 12.) https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_pocet_cizincu (18. 05.2019).
  • Drbohlav, D. ed. 2015. Ukrajinská pracovní migrace v Česku. Migrace – remitence – rozvoj. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum.
  • Göbelová, T. 2015. Profesní hodnoty a etické principy v práci učitele. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta.
  • Montoussé, M. and Renouard, G. 2005. Přehled sociologie. Praha: Portál.
  • Nešpor, Z. 2017. Sociologická encyklopedie. https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Kultura (9.05.2019).
  • Průcha, J., Walterová, E. and Mareš, J. 2003. Pedagogický slovník. Praha: Portál.
  • Strauss, A. and Corbin, J. 1999. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert
  • Švaříček, R. and Šeďová, K. 2007. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.
  • Uherek, Z. 2004. Migrace do České republiky, sociální integrace a lokální společnosti v zemích původu. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky.

Education culture intercultural education Czech Republic Ukrainians edukacja międzykulturowa edukacja kultura Republika Czeska Ukraińcy

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart