Author: Piotr Długosz
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 100-124
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2016.06
PDF: em/5/em506.pdf

Artykuł prezentuje wyniki badań nad wartościami życiowymi i wartościami ideologicznymi ukraińskich studentów w Polsce. Badania zostały zrealizowane metodą sondażową wśród ukraińskich studentów studiujących na Podkarpaciu. Badana próba liczyła 250 respondentów. Zebrane obserwacje wskazują, iż badana młodzież preferuje wartości związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem materialnym rodziny oraz autonomią ekonomiczną i osobistą. W sferze wartości ideologicznych ujawniają się silne dążenie do sukcesu i indywidualizm. Badani studenci mają orientacje egalitarne i etatystyczne. Ani socjalizm, ani kapitalizm nie zyskuje u nich szerokiego poparcia. Częściej zgadzają się na demokrację. Kapitalizm, demokracja, indywidualizm częściej uwidaczniają się wśród studentów z wyższymi zasobami ekonomicznymi, kulturowymi, statusowymi, którzy po skończonych studiach nie chcą wracać na Ukrainę.

Towards Europe – life and ideological values of Ukrainian students educated in Poland

The article presents the results of research on life values and ideological values of Ukrainian students in Poland. The research was conducted with the use of the survey method among Ukrainian students studying at non-state and state universities in the Podkarpacie region. The research sample consisted of 250 respondents. The collected data indicates that the young people prefer values connected with health and financial stability of the family as well as economic and personal autonomy. Within the sphere of ideological values, a strong drive for success and individualism is observed. The surveyed students are egalitarian and etatism-oriented. Neither capitalism nor socialism gains their support. They agree for democracy more often. Capitalism, democracy, individualism are more often shown among students of higher economic, cultural and social rank, who upon graduating do not want to return to Ukraine.

REFERENCES:

 • Beck U.: Społeczeństwo ryzyka. Warszawa 2002, Scholar.
 • Chałasiński J.: Społeczeństwo i wychowanie. Warszawa 1969, PWN.
 • Długosz P.: Zjawisko edukacji transgranicznej na przykładzie ukraińskich studentów na Podkarpaciu. W: С. Щудло, П. Длугош (red.): ,,Молодіжна політика: проблеми і перспективи” 2015, nr 6.
 • Hut P., Jaroszewska H.: Studenci zagraniczni w Polsce na tle migracji edukacyjnych na świecie. Warszawa 2011, Instytut Spraw Publicznych.
 • Inglehart R.: Pojawienie się wartości postmaterialistycznych. W: P. Sztompka, M. Kucia (red.): Socjologia. Lektury. Kraków 2006, Znak.
 • Як Ви вважаєте, чи потрібно Україні вступати до Європейського Союзу? http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1034 (25.04.2016).
 • Як українці розуміють євроінтеграцію: очікування та настрої суспільства. http://dif.org.ua/ua/polls/2016a/-jak-ukrainci-rilstva-.htm (25.04.2016).
 • Joubert D.: Dwadzieścia pięć pojęć wartości. W: P. Sztompka, M. Kucia (red.): Socjologia. Lektury. Kraków 2006, Znak.
 • Кiлькість студентів-українців за кордоном. http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/56 (12.06.2015).
 • Кононов І. Ф, Хобта С. В.: Життєві світи Сходу і Заходу України: загальні результати дослідження. ,,Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка” 2015, No. 5 (294).
 • Leszczyński J.: Wartości społeczne młodzieży lwowskiej. W: M. Sroczyńska, J. Paczkowski (red.): Młodzi w społeczeństwie zmiany. Studia Polsko-Ukraińskie. Kielce 2010, Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach.
 • Mannheim K.: Problem młodzieży w nowoczesnym społeczeństwie. W: K. Szafraniec (red.): Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności. Toruń 2011, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Mead M.: Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa 2000, PWN.
 • Merton R.: Anomia i struktura społeczna. Warszawa 1982, PWN.
 • Młodzi 2013. Warszawa 2014, CBOS. http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=673746 (25.04.2016).
 • Mniej studentów na Podkarpaciu. http://rzeszow.stat.gov.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/mniej-studentow-na-podkarpaciu,42,1.html (25.04.2016).
 • Молодь в умовах становлення незалежної України (1991–2011р.p.). Київ 2012.
 • Nowak S.: Postawy i wartości ideologiczne i ich społeczne determinanty. W: S. Nowak (red.): Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej. Warszawa 1989, PWN.
 • Оцінка громад янами ситуації в країні. http://www.uceps.org/upload/1458286734_file.pdf (25.04.2016).
 • Paczkowski J, Bezkorowajna M.: Świat wartości współczesnej młodzieży ukraińskiej. W: M. Sroczyńska, J. Paczkowski (red.): Młodzi w społeczeństwie zmiany. Studia Polsko-Ukraińskie. Kielce 2010, Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach.
 • Сокурянська Л.: Ціннісна обумовленість громадянської ідентифікації сучасного українського студентства. B: Українське студентство у пошуках ідентичності, Харків 2012.
 • Sułek A.: Stefan Nowak o Polsce i Polakach. Warszawa 2009, UW.
 • Sułek A.: Wartości życiowe dwóch pokoleń. W: S. Nowak (red.): Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej. Warszawa 1989, PWN.
 • Szafraniec K.: Młodzi 2011. Warszawa 2014, KPRM.Sztompka P.: Integracja europejska jako szansa kulturowa. O moralności, tożsamości i zaufaniu. W: J. Mariański (red.): Kondycja moralna społeczeństwa polskiego. Kraków 2002, WAM, PAN.
 • Sztompka P.: Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji. Warszawa 2000, ISP PAN.
 • Youth of Ukraine 2015. http://pjpeu.coe.int/documents/1017981/8998199/Youth_Ukraine_2015_EN.pdf/af759b97-0947-460d-a4a1-51348b68ca58, (24.04.2016).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.