Author: Ilona Nowakowska-Buryła
Author: Marzena Okrasa
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 125-146
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2016.07
PDF: em/5/em507.pdf

Mniejszości narodowe i etniczne są od wieków obecne w Polsce, jednak świadomość ich istnienia jest w naszym społeczeństwie stosunkowo niewielka. Jednym z powodów jest niski poziom kompetencji międzykulturowej obywateli naszego kraju, spowodowany wieloletnimi zaniedbaniami w kształceniu ukierunkowanym na rozwijanie tej kompetencji w obszarze poznawczym, afektywnym, jak i pragmatyczno-komunikatywnym. Przedstawione badania diagnostyczne, odnoszące się do pierwszego i drugiego z wymienionych obszarów, dotyczyły wiedzy studentów kierunków pedagogicznych na temat mniejszości narodowych zamieszkujących Polskę oraz stosunku respondentów do praw i przywilejów posiadanych przez te grupy. Przeprowadzone analizy wskazały, że istnieje nagląca potrzeba kształcenia w zakresie edukacji międzykulturowej. Studenci, którzy nie uczestniczyli w takich zajęciach, prezentowali niski poziom kompetencji międzykulturowej – ich wiedza była fragmentaryczna, a stosunek do mniejszości i ich praw ambiwalentny. Obecność treści międzykulturowych w aktualnych programach nauczania – począwszy od edukacji przedszkolnej i początkowej – pozwala jednak mieć nadzieję, że sytuacja ta będzie ulegać systematycznym korzystnym zmianom, a kompetencje międzykulturowe będą bardziej niż dotychczas powszechne i doceniane.

Knowledge and attitude to national minoritiesas an element of students’ intercultural competence

National and ethnic minorities have been present in Poland for centuries. However, the awareness of their existence in our society is relatively small. One of the reasons is the low level of intercultural competence of citizens of our country, caused by many years of neglecting the education aimed at developing the competence in the cognitive, affective, and pragmatic-communicative field. The diagnostic tests, relating to the first and second of these areas of knowledge were associated with teaching students knowledge about national minorities living in Poland and with the attitudes of respondents to the rights and privileges of these groups. The conducted analysis showed that there is an urgent need for training in intercultural education. Students who did not participate in such activities presented a low level of intercultural competence – their knowledge was superficial and the attitude towards minorities and their rights was ambivalent. The presence of intercultural content in the current curriculum – from pre- and early school – can, however, bring hope that this situation will be a subject of systematic positive change, and that intercultural competence will be more widespread and appreciated than previously.

REFERENCES:

 • Adamczak S.: Gruzja, Armenia, Azerbejdżan. Bielsko-Biała 2013, Pascal.
 • Alfredsson G.: A frame an incomplete painting. Comparison of the Framework Convention for the Protection of National Minorities with international standards and monitoring systems. “International Journal on Minority and Group Rights” 2000, nr 7.
 • Białek T.: Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy. Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Czerwiński T.: Polska wielu kultur i religii. Warszawa 2013, Muza.
 • Flaczyńska M.: Mniejszości narodowe i wyznaniowe. Warszawa 2013, De Agostini Polska.
 • Gajda J.: Antropologia kulturowa. Kraków 2009, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Grek-Pabisowa I.: Staroobrzędowcy. Szkice z historii, języka, zwyczajów. Warszawa 1999, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Gudaszewski G.: Demograficzno-społeczna charakterystyka obywateli polskich deklarujących „narodowość niepolską” w Narodowym Spisie Powszechnym w 2002 roku. W: L. Adamczuk, Łodziński S. (red.): Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku. Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna – NSP 2002. http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/narodowy-spis-powszechny-2002/, pdf (10.09.2014).
 • Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf (10.09.2014).
 • Łesiów M., Melnyk M.: O Ukrainie. Prawie wszystko!? Olsztyn 2011, UWM.
 • Łodziński S.: Ochrona praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych – perspektywa europejska. Warszawa 2002, Kancelaria Sejmu – Biuro Studiówi Ekspertyz.
 • Pawlak S.: Ochrona mniejszości narodowych w Europie. Warszawa 2001, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Pfeiffer W.: Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań 2001, WAGROS.
 • Pindera M., W kraju kamiennych krzyży i klasztorów. http://kobieta.wp.pl/kat,87314,title,Armenia-w-kraju-kamiennych-krzyzy-i-klasztorow,wid,1446 0991,wiadomosc.html?ticaid=1135cb (4.05.2012).
 • Przybył E.: W cieniu Antychrysta. Idee staroobrzędowców w XVII w. Kraków, 1999, Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 • Rykała A.: Mniejszości religijne w Polsce. Łódź 2011, UŁ.
 • Schoen P.: Judaizm. Książka dla moich chrześcijańskich przyjaciół. Warszawa 2009, KiW.
 • Serczyk W.: Historia Ukrainy. Wrocław – Warszawa – Kraków 2009, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Warszawa 2014, PWN.
 • Smykowska E.: Zwyczaje i obrzędy prawosławne. Mały słownik. Warszawa 2008, Verbinum.
 • Sozański J.: Ochrona mniejszości w systemie uniwersalnym, europejskim i wspólnotowym. Warszawa 2002, Kodeks.
 • Szostkiewicz A.: Pod znakiem menory. Wydanie Specjalne: Historia Żydów. „Polityka” 2008, nr 1.
 • Wilczyński W.: Leksykon kultury ukraińskiej. Kraków 2004, Universitas.
 • Zakrzewska-Dubasowa M., Historia Armenii. Wrocław – Warszawa – Kraków 1990, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.