Author: Katarzyna Olbrycht
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 79-89
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.02.04
PDF: em/9/em904.pdf

Autorka stawia tezę, że wspieranie rozwoju duchowości jest jednym z najważniejszych, fundamentalnych celów edukacji. Uzasadnienie tezy przeprowadza w dwóch etapach. Najpierw wyjaśnia współczesne sposoby rozumienia duchowości, jej związki z religijnością oraz miejscem przyznawanym sacrum i profanum we współczesnych społeczeństwach. Wykorzystuje w tym celu typologię relacji religii i życia społecznego Charlesa Taylora. Ostatecznie proponuje rozumienie duchowości jako podmiotowości zorientowanej w myśleniu, przeżywaniu i działaniu na przekraczanie natury, w celu świadomej, wolnej i odpowiedzialnej realizacji wartości absolutnych, uniwersalnych, ogólnoludzkich. W drugim etapie analizuje możliwości i sens edukacyjnego wspierania rozwoju duchowości. Rozważania kończy propozycja postulowanego programowego zakresu wspierania rozwoju duchowości.

Educational dimensions of supporting the development of human spirituality

The author argues that supporting the development of spirituality is one of the most important, fundamental goals of education. Justification of this thesis is conducted in two stages. First, the author explains modern ways of understanding of the term “spirituality”, its relationship to religion and the rank that modern societies give to sacrum and profanum. She uses the typology of Charles Taylor’s relations between religious and social life. Finally, she proposes the understanding of spirituality as subjectivity oriented in thinking, experiencing and acting on transgressing nature, for the purpose of conscious, free and responsible realization of absolute, universal values. In the second stage the author analyzes the possibilities and the meaning of educational support for the development of spirituality. The paper ends with a proposed program of support for the development of spirituality.

References:

  • Illouz, E. 2010. Uczucia w dobie kapitalizmu. Warszawa: Oficyna Naukowa.
  • Kasperek, A. 2012. Wolność spod znaku undergroundu. Duchowość (po)no­woczesna w perspektywie hermeneutyki i socjologii religii. Kraków: Wy­dawnictwo „Nomos”.
  • Lewowicki, T. 2000. W poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej. W: Lewowicki, T., Ogrodzka-Mazur, E. i Szczurek-Boruta, A. red. Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice: UŚ, ss. 21–35.
  • Marszałek, L. 2013. Duchowość dziecka. Znaczenia, perspektywy, konteksty w pedagogice przedszkolnej. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.
  • Nikitorowicz, J. 2005. Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej. Gdańsk: GWP.
  • Pasek, Z. 2008. Od religijności do duchowości. Przyczynek do przemian kul­tury współczesnej. W: Fiut, I. S. red. Filozoficzne i kulturoznawcze rozwa­żania o duchowości i komunikowaniu. Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, ss. 13–26.
  • Skowronek, K. i Pasek, Z. 2013. Nowa duchowość w kulturze popularnej. Stu­dia tekstologiczne. Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner.
  • Socha, P. 2000. Psychologia rozwoju duchowego – zarys zagadnienia. W: Socha, P. red. Duchowy rozwój człowieka. Fazy życia, osobowość, wiara, religijność. Kraków: UJ, ss. 15–44.
  • Taylor, Ch. 2002. Oblicza religii dzisiaj. Kraków: Znak.
  • Znaniecka, M. 2016. Kategoria duchowości i jej wybrane parafrazy w peda­gogice. Gdańsk: UG.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.