Author: Hristo Kyuchukov
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 153-161
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.02.07
PDF: em/9/em907.pdf

W artykule podjęto rozważania dotyczące nauczania języka romskiego studentów – przyszłych nauczycieli tego języka w Bułgarii. Język romski jest ojczystym językiem wielu dzieci romskich. Są one przygotowywane w rodzinach i przedszkolach do uczenia się dwóch języków równolegle – ojczystego romskiego oraz bułgarskiego. Po dokonaniu analizy literatury naukowej z zakresu edukacji międzykulturowej w Bułgarii i w Europie autor zamieszcza krótką prezentację metodologii używania filmów wideo w procesie nauczania w szkole podstawowej oraz dokonuje oceny roli tychże filmów w rozwoju mowy dzieci romskich w obu językach.

Teaching the Romani language for intercultural purposes

The article deals with teaching Romani to university students – future teachers of the Romani langauge in Bulgaria. Romani language is a mother tongue to many Roma children. In the families and in the kindergartens they are prepared to learn two languages simultaneously – the native Romani and Bulgarian. Having analyzed the scientific literature on intercultural education in Bulgaria and Europe the author briefly presents the methodology of using video films in the educational process at primary school and evaluates the role of the video films in the speech development of Roma children in both languages.

References:

 • Борисова, Т. 1992. За работата върху свързана устна реч на учениците от I до IV клас. Начално Образование. 3, с. 24–28. [Borisova, T. 1992. Work on connected speech with the students from I to IV form. Primary Education. 3, pp. 24–28].
 • Димчев, К. 2011. Лингвокултурологичен подход в обучението по български език. Образование. 6, с. 3–20. [Dimchev, K. 2011. Linguoculturological approach to teaching in the Bulgarian language. Education. 6, pp. 3–20].
 • Дуйсембекова, Ш.Д. и Искакова, М.О. 2013. Педагогическое общение в системе профисионализма и педагогической деятельности. В: Ар­тамонова, Е. И. и Виленский, М. Я. ред. Професионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития. Москва-Ярославль: МАНПО, с. 243–246. [Duisembekova, Sh. D. and Iskakova, M.O. 2013. Pedagogical communication in the system of profesionalism and teaching. In: Artamonova, E.I. and Vilensky, M. Y. eds. Teacher‘s professionalism: essence, content, development prospects. Moscow–Yaroslavl: MANPO, pp. 243–246].
 • Кючуков, Хр. 2018. Предизвикателството. Велико Търново: Фабер. [Kyuchukov, H. 2018. The challenge. Veliko Tarnovo: Faber].
 • Леонтьев, А.А. 1995. Педагогическое общение. Москва: Эльфа. [Leontiev, A.A. 1995. Pedagogical communication. Moscow: Elf].
 • Нунев, Й. 2010. Интеркултурната компетентост и мениджмънтът в об­разованието. Предучилищно Възпитание. 10, с. 28–32. [Nunev, Th. 2010. Intercultural competence and managementt in education. Preschool Education. 10, pp. 28–32].
 • Седова, Н.Е. 2013. Содержание профессиональных компетентностей будущих учителей иностранного языка. В: Артамонова, Е.И. и Ви­ленский, М.Я. ред. Професионализм педагога: сущность, содержа­ние, перспективы развития. Москва-Ярославль: МАНПО, с. 426–432. [Sedova, N.E. 2013. The content of professional competences of future teachers of a foreign language. In Artamonova, E.I. and Vilensky, M.Y eds. Teacher‘s Professionalism: essence, content, development prospects. Moscow–Yaroslavl: MANPO, pp. 426–432].
 • Стефанова, М. 1998. Обучението на децата билингви в диалогична българска реч чрез играта и в играта. Начално Образование. 9–10, с. 22–27. [Stefanova, M. 1998. Teaching dialogue in Bulgarian language for bilingual children through a game and in a game. Primary Education. 9–10, pp. 22–27].
 • Христозова, Г. 2009. Лингвистичната компетентност – същност и основ­ни характеристики. Български Език и Литература. 3, с. 42–54. [Hris­tozova, G. 2009. Linguistic competence-nature and basic characteristics. Bulgarian Language and Literature. 3, pp. 42–54].
 • Prücha, J. 2010. Interkulturnikomunikace. Praha: Grada. [Prücha, J. 2010. Intercultural communication. Prague: Grada].
 • Prücha, J. 2011. Multikulturní vychova. Praha: Triton. [Prücha, J. 2011. Mul­ticultural education. Prague: Triton].

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.