Author: Katarzyna Jas
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 229-242
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.02.12
PDF: em/9/em912.pdf

W opracowaniu tym wskazuję na związek między środowiskiem lokalnym a poczuciem tożsamości osób w wieku późnej dorosłości mieszkających w polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego.
Niniejsze opracowanie jest komunikatem z badań przeprowadzonych w Cieszynie oraz Czeskim Cieszynie w 2013 roku. Strategia ilościowa i jakościowa zastosowane zostały jako komplementarne względem siebie. Posłużono się ankietą, wywiadem oraz analizą danych jakościowych.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że istnieje związek między środowiskiem lokalnym a poczuciem tożsamości osób w wieku późnej dorosłości. Człowiek buduje swoją tożsamość w relacji z drugim człowiekiem. Chęć wynikająca z wielostronnego poznawania siebie oraz innych skutkuje świadomością odrębności i niepowtarzalności, co decyduje o poczuciu tożsamości jednostki.

Local environment as a factor shaping the identity of people in late adulthood – the case of Cieszyn Silesia

The following study shows the relation between local environment and the sense of identity of people in their late adulthood who live in the Polish and Czech part of Cieszyn Silesia.
This study is a report of research conducted in Cieszyn and Czech Cieszyn in 2013. Quantity and quality strategies were complementary. Thequestionnaire, interview and qualitative data analysis were used.
The results of the research depict the relations between local environment and the sense of identity among people in their late adulthood. A man builds their identity in relation to another man. The willingness to know yourself and others in a diverse way results in the awareness of individuality and uniqueness, and in consequence it determines the sense of individual identity.

References:

 • Bis, D. 2005. Rodzina – Media – Kultura. W: Korzeniowska, W. i Szuścik, U. red. Historia i współczesność. Studium monograficzne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 305.
 • Budniak, J. 2012. Miejsce dialogu ekumenicznego w środowisku wielowyzna­niowym Śląska Cieszyńskiego. W: Lewowicki, T., Różańska, A. i Klajmon­-Lech, U. red. Religia i edukacja międzykulturowa. Cieszyn – Warszawa – Toruń: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 107, 111.
 • Chlebowczyk, J. 1983. O prawie do bytu małych i młodych narodów: kwestia narodowa i proces narodotwórcze we wschodniej Europie środkowej dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do początków XX w). Warszawa – Kraków: PWN.
 • Erikson, E.H. 1994. Identity and Life Cycle. New York – London: W. Norton& Company.
 • Ferguson, G.A. i Takane, Y. 2004. Analiza statystyczna w psychologii i peda­gogice. Warszawa: PWN.
 • Forgas, J.P., Williams, K.D. i Wheeler, L. 2005. Umysł społeczny. Poznawcze i motywacyjne aspekty zachowań interpersonalnych. Gdańsk: GWP.
 • Frankfort-Nachmias, Ch. i Nachmias, D. 2001. Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Guilford, J.P. 1960. Podstawowe metody statystyki w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.
 • Harwas-Napierała, B. i Trempała, J. 2002. Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: PWN.
 • Kamiński, A. 1974. Funkcje pedagogiki społecznej. Warszawa: PWN.
 • Kwiatkowski, S.M. 2006. Zakład pracy jako środowisko wychowawcze. W: Pilch, T. i Lepalczyk, I. red. Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniają­cym się świecie. Warszawa: IBE, s. 216.
 • Michalska, M. 1999. Uwarunkowania historyczno-kulturowe współczesnej religijności ludności polskiej na Zaolziu. W: Bukowska-Floreńska, I. red. Religijność ludowa na pograniczach kulturowych i etnicznych. 3. Kato­wice: UŚ, ss. 179–188.
 • Nikitorowicz, J., 1995. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”.
 • Nikitorowicz, J., 2000. Młodzież pogranicza kulturowego Białorusi, Polski, Ukrainy wobec integracji europejskiej. Białystok: Wydawnictwo Uniwer­syteckie „Trans Humana”.
 • Nikitorowicz, J., Misiejuk, D. i Sobecki, M. 2005. Region, Tożsamość, Eduka­cja. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”.
 • Pilch, T. i Bauman, T. 2001. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Pilch, T. i Lepalczyk, I. 2003. Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.
 • Radziewicz-Winnicki, A. 2008. Pedagogika społeczna w obliczu realiów co­dzienności. Warszawa: WAiP.
 • Rubacha, K. 2008. Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: WAiP.
 • Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P. i Dzięgielewska, M. 2006. Podstawy geron­tologii społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Szczepański, J. 1972. Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.
 • Uzar, K. 2011. Wychowanie w perspektywie starości. Personalistyczne podsta­wy geragogiki. Lublin: KUL.
 • Zięba-Kołodziej, B. 2012. Rola dziadków w życiu rodziny. W: Seredyńska, D. red. Uczestnictwo społeczne w średniej i późnej dorosłości. Bydgoszcz: UKW, s. 139.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart