Author: Joanna Cukras-Stelągowska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 117-132
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.08
PDF: em/8/em808.pdf

Streszczenie:

Przedmiotem podjętych rozważań uczyniłam kwestię kształtowania tożsamości dzieci wychowanych w rodzinach mieszanych. W świetle trzech europejskich raportów chciałabym odpowiedzieć na pytanie, czy jest to kulturowe wzbogacenie, zagubienie czy może wykluczenie dla jednostki? Raporty niemiecki, holenderki i francuski ukazują konsekwencje dla dojrzewania w obliczu poważnych wyzwań identyfikacyjnych młodych osób pochodzenia żydowskiego. Staram się dokonać porównań rezultatów badawczych trzech zespołów, poszukując cech wspólnych dla tych krajów, a także starając się wskazać specyfikę badanych obszarów kulturowych.

Jewish upbringing mixed Jewish family identyfikacja wychowanie żydowskie żydowskie rodziny mieszane identity

Kontynuuj czytanie

Author: Anita Staszkiewicz
Institution: Wydział Konsularny Ambasady RP w Kazachstanie (Ukraina)
Author: Lech Aleksy Suchomłynow
Institution: Centrum Języka i Kultury Polskiej (Ukraina)
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 133-150
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.09
PDF: em/8/em809.pdf

Streszczenie:

W podjętych rozważaniach autorzy analizują obecny stan tożsamości Polaków zamieszkujących na terenach Ukrainy wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji językowej na Donbasie. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzać, iż ze względu na specyficzne mechanizmy tygla kulturowego w Ukrainie wschodniej tworzy się jakościowo nowy gatunek kultury polskiej. W środowiskach polonijnych, gdzie nie ma ciągłości kultury ojczystej, kultywowane są tylko niektóre jej elementy, o czym często decyduje nieliczna grupa działaczy i społeczników. Dlatego tak zwany renesans polskiej mniejszości na Wschodzie ma charakter spontaniczny i nieukierunkowany. Dotyczy to również znajomości języka polskiego i motywacji podjęcia jego nauki.

linguistic competence linguistic interference mother tongue cultural circles postcultural man distorted identity multi-ethnicity kompetencje językowe interferencja językowa język ojczysty kręgi kulturowe człowiek postradziecki zniekształcona tożsamość tożsamość narodowa wieloetniczność Ukraina national identity Ukraine

Kontynuuj czytanie

Author: Adela Kożyczkowska
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 151-166
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.10
PDF: em/8/em810.pdf

Streszczenie:

Autorka tekstu podejmuje problematykę relacji między językiem a edukacją. Egzemplifikacją jest kultura kaszubska. Postrzega język jako element gry o tożsamość etniczną (kulturową). Ponadto opisuje proces zmiany statusu (prestiżu) języka kaszubskiego, co odzwierciedla się w podejściu do formalnej edukacji kaszubskiej. Uznanie mowy kaszubskiej jako języka przekłada się na uznanie prawa do edukacji kaszubskiej.

język kaszubski edukacja kultura Kashubian language culture Education

Kontynuuj czytanie

Author: Ewa Dąbrowa
Institution: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
Author: Urszula Markowska-Manista
Institution: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 169-184
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.11
PDF: em/8/em811.pdf

Streszczenie:

Artykuł stanowi prezentację projektu badawczego mającego na celu diagnozę przygotowania polskich nauczycieli i pedagogów (pracujących na różnych etapach kształcenia formalnego) w zakresie edukacji międzykulturowej. Podjęta w projekcie problematyka stanowi odpowiedź na zmiany zachodzące we współczesnym świecie (w tym – na szczególnie wyrazistą w ostatnich latach – intensyfikację ruchów migracyjnych), które wymagają od nauczycieli wiedzy merytorycznej i metodycznej do pracy w zróżnicowanej kulturowo klasie/szkole i wielokulturowym społeczeństwie. Podstawę warsztatu metodologicznego stanowi zbiór autorskich narzędzi – kwestionariusz ankiety i skale pomiarowe, stworzone w efekcie wcześniejszych poszukiwań badawczych i zaadoptowane informatycznie do realizacji badań ogólnopolskich i międzynarodowych.

edukacja międzykulturowa diagnoza przygotowania zawodowego nauczycieli kompetencje zawodowe nauczyciela nauczyciel w edukacji międzykulturowej badania międzykulturowe diagnosis of teachers preparation intercultural education professional competences of teacher teacher in intercultural education intercultural researches

Kontynuuj czytanie

Author: Aleksandra Matyja
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 185-195
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.12
PDF: em/8/em812.pdf

Streszczenie:

Wzrost liczby studentów zagranicznych na polskich uniwersytetach jest z jednej strony zjawiskiem pożądanym, a z drugiej – stanowiącym wyzwanie dla wszystkich członków środowiska akademickiego. Szczególnie interesujące w kontekście internacjonalizacji uczelni publicznych wydają się relacje cudzoziemców ze studentami polskimi, będące czynnikiem determinującym ich adaptację do nowych warunków edukacyjnych i społecznych.
Niniejszy tekst zawiera wyniki badania ankietowego mającego na celu diagnozę sytuacji studentów zagranicznych oraz ich relacji ze studentami z Polski. W badaniu udział wzięło 73 cudzoziemców realizujących studia po angielsku na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2016–2017. Zapytano ich m.in. o stosunek do Polaków, intensywność kontaktów z innymi studentami oraz uczestnictwo w życiu uczelni.
Uzyskane odpowiedzi pozwoliły sformułować wniosek, że relacje między studentami zagranicznymi i polskimi są rzadkie, co wynika przede wszystkim z braku okazji do spotkań (studenci cudzoziemscy biorą udział w skierowanych specjalnie do nich zajęciach, zwykle też mieszkają w przeznaczonych dla nich domach studenckich) oraz z bariery językowej.

internationalization universities foreign students internacjonalizacja uniwersytety studenci zagraniczni

Kontynuuj czytanie

Author: Karina Sabina Gnat
Institution: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 185-195
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.13
PDF: em/8/em813.pdf

Streszczenie:

Problematyka artykułu dotyczy percepcji wartości, jakie wypromowała i promuje Reformacja. Przedstawiam tło i genezę powstania ruchu reformacyjnego w Europie i na ziemiach polskich, pokazując dynamikę i zakres jego oddziaływania. Nakreślam istotę filarów Reformacji w rozumieniu teologicznym oraz postrzeganie i percepcję dziedzictwa Reformacji przez współczesną młodzież licealną na podstawie przeprowadzonego wywiadu skategoryzowanego.

Percepcja wartości Reformacji młodzież z pogranicza polsko-czeskiego perception of the Reformation’s values youth from the Polish-Czech borderland

Kontynuuj czytanie

Author: Przemysław Paweł Grzybowski
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 213-225
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.14
PDF: em/8/em814.pdf

Streszczenie:

W artykule zostały zawarte obszerne fragmenty analizy kapitału społecznego opracowanej dla burmistrza Lubska. Autor przedstawia także założenia koncepcji edukacji międzykulturowej adresowanej do społeczeństwa małego miasta. Celem autora jest zainicjowanie dyskusji nad formami współpracy między przedstawicielami władz samorządowych i środowiskiem akademickim w dziedzinie projektowania i realizowania koncepcji edukacji międzykulturowej. Przedstawiony dokument zawiera sugestie działań władz miasta, instytucji samorządowych i organizacji społecznych, na zasadach współpracy międzypokoleniowej.

sfera publiczna miasto kapitał społeczny edukacja międzykulturowa intercultural education public sphere city

Kontynuuj czytanie

Author: Bożena Cholewa
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 226-237
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.15
PDF: em/8/em815.pdf

Streszczenie:

Autorka w swym tekście pragnie zaprezentować „dobre praktyki w zakresie edukacji wielokulturowej”, jakie prowadzi w ramach programów europejskich Zespół Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie. Nauczyciele i uczniowie szkoły zdobywają i poszerzają doświadczenia w zakresie kształcenia zawodowego w Hiszpanii i na Ukrainie. Zasadnicza tematyka projektu koncentrowała się wokół spraw branżowych odpowiadających na zapotrzebowanie aktualnego rynku pracy. Młodzi ludzie mieli okazję poznać i porównać zawody zdobywane w ich szkołach, zawody swojego miasta, sprawdzić swoje umiejętności zawodowe podczas różnorodnych warsztatów i zajęć praktycznych w różnych pracowniach. Młodzież poprzez międzynarodowe praktyki zawodowe zapoznaje się również z historią i kulturą danego kraju, a co warto podkreślić, uczy się języków.
W artykule Autorka podaje programy, jakie są realizowane w praktykach zagranicznych i zwraca uwagę na edukację wielokulturową obecną w Hiszpanii i na Ukrainie, jak również wskazuje na zadania, jakie pełni edukacja międzykulturowa w wielonarodowym i wielowyznaniowym społeczeństwie tych krajów.

school edukacja międzykulturowa wielokulturowość szkoła programy europejskie European programmes multiculturalism intercultural education

Kontynuuj czytanie

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.