Twórcze orientacje życiowe w przestrzeni międzykulturowej

Author: Agnieszka Sobolewska-Popko
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7384-2423
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 226-241
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.14
PDF: em/12/em1214.pdf

W artykule przedstawiono koncepcję twórczych orientacji życiowych Agaty Cudowskiej, opisano podjęte przez autorkę badania w tym zakresie, ze szczególnym zaakcentowaniem walorów ostatniej monografii dotyczącej tej problematyki. Zwrócono uwagę na potrzebę rozwijania twórczego stylu życia zwłaszcza w kontekście przemian społeczno-kulturowych. Twórcze ustosunkowanie do świata stanowi wartość samą w sobie, staje się „kołem ratunkowym” przed poczuciem bezsensu życia, daje podstawy do otwartości na spotkanie i dialog z drugim człowiekiem, jest koniecznym warunkiem w procesie konstruowania własnej tożsamości.

Creative life orientations in the intercultural space

The article presents the concept of creative life orientations of Agata Cudowska, the research undertaken by the author in this area was discussed, with a particular emphasis on the values of the last monograph on this problem matter. The need to develop a creative lifestyle, especially in the context of socio-cultural changes has been emphasised. A creative attitude towards the world is a value in itself, becomes a „lifebuoy” when one faces the sense of meaninglessness of life, gives grounds for openness to meeting and dialogue with another person. It constitutes a necessary condition in the process of constructing your own identity.

REFERENCES:

 • Antonovsky, A. 2005. Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stre­sem i nie zachorować. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Bauman, Z. 1994. Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa: Insty­tut Kultury.
 • Cudowska, A. 1997. Orientacje życiowe współczesnych studentów. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”.
 • Cudowska, A. 1999. Metodologiczne konteksty orientacji życiowych współcze­snych studentów. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”.
 • Cudowska, A. 2004. Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”.
 • Cudowska, A. 2014. Twórcze orientacje życiowe w dialogu edukacyjnym. Stu­dium teoretyczno-empiryczne. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”.
 • Cudowska, A. 2015. Otwartość na Innego. Twórcze orientacje życiowe w projekcie edukacji międzykulturowej. Studia Społeczne. XXV, ss. 63–64.
 • Cudowska, A. 2017a. Inny w aksjologicznej przestrzeni wychowania. Lubelski Rocznik Pedagogiczny. XXXVI (3), ss. 26–32.
 • Cudowska, A. 2017b. Twórcze orientacje życiowe. Zdrowie i dobrostan. Bia­łystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Cudowska, A., Baj, E., Siluk, L. i Walewska, M. 2019. Twórcze orientacje ży­ciowe studentów. Polsko-białoruskie studium porównawcze. Białystok: Wy­dawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Cybal-Michalska, A. 2001. Orientacje proeuropejskie młodzieży. Stan i po­trzeby edukacyjne. Poznań: UAM.
 • Fukuyama, F. 2000. Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego. Warszawa: Politeja.
 • Gardner, H. 2009. Pięć umysłów przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 • Hejnicka-Bezwińska, T. 1991. Orientacje życiowe młodzieży. Bydgoszcz: WSP.
 • Modrzejewska-Świgulska, M. 2014. Twórczość codzienna w narracjach pe­dagogów. Łódź: UŁ.
 • Nęcka, E. 2001. Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.
 • Nikitorowicz, J. 2016. Dialog międzykulturowy jako imperatyw rozwoju człowieka, kształtowania i promowania pokoju. W: Karpińska, A., Boraw­ska-Kalbarczyk K. i Szwarc, A. red. Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 33–45.
 • Rogers, C.R. 2002. O stawaniu się sobą. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Szmidt, K.J. 2013. Pedagogika pozytywna: twórczość – zdolności – mądrość ze­spolone. W: Szmidt, K.J. i Modrzejewska-Świgulska, M. red. Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej. Łódź: UŁ, ss. 14–40.
 • Szmidt, K.J. 2007. Pedagogika twórczości. Gdańsk: GWP.
 • Uszyńska-Jarmoc, J. i Kunat, B. red. 2015. Twórczość codzienna jako aktyw­ność człowieka. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”.

spotkanie dialog tożsamość twórcza orientacja życiowa meeting dialogue identity creative life orientation

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart