1. prof. dr Laura de la Trinidad Alonso Díaz (Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Extremadura, Hiszpania) – pedagogika społeczna, pedagogika i edukacja międzykulturowa /social pedagogy, intercultural education/ 2. doc. PhDr. Jaroslav Balvin, CSc. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Republika Czeska) – pedagogika społeczna, andragogika, pedagogika i edukacja międzykulturowa, romologia /social pedagogy, andragogy, issues of the Romani/ 3. dr hab. prof. SWPS Krystyna Błeszyńska (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie) – pedagogika, pedagogika społeczna, pedagogika i edukacja międzykulturowa /pedagogy, social pedagogy, intercultural education/ 4. prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Republika Słowacka) – filozofia religii, filozofia edukacji, etyka wychowania /philosophy of religion, philosophy of education, ethics of education/ 5. dr hab. prof. UwB Wioleta Danilewicz (Uniwersytet w Białymstoku) – pedagogika, pedagogika społeczna, pedagogika i edukacja międzykulturowa /pedagogy, social pedagogy, intercultural education/ 6. dr hab. Przemysław Paweł Grzybowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – pedagogika, pedagogika społeczna, pedagogika i edukacja międzykulturowa /pedagogy, social pedagogy, intercultural education/ 7. prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska (Uniwersytet Jagielloński) – psychologia kulturowa, psychologia międzykulturowa, psychologia migracji, psychologia religii /cultural psychology, intercultural psychology, psychology of migration, psychology of religion/ 8. prof. zw. dr hab. Andrei Harbatski (Uniwersytet w Białymstoku) – pedagogika, antropologia pedagogiczna, pedagogika i edukacja międzykulturowa /pedagogy, pedagogical anthropology, intercultural education/ 9. prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Republika Słowacka) – pedagogika, pedeutologia, pedagogika i edukacja międzykulturowa /pedagogy, pedeutology, intercultural education/ 10. dr hab. prof. UJ Leszek Korporowicz (Uniwersytet Jagielloński) – socjologia, socjologia kultury, komunikacja międzykulturowa /sociology, sociology of culture, intercultural communication/ 11. dr hab. prof. UMCS Mariusz Korczyński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – pedagogika, edukacja międzykulturowa, dziedzictwo kulturowe /pedagogy, intercultural education, cultural heritage/ 12. dr hab. prof. UG Kazimierz Kossak-Główczewski (Uniwersytet Gdański) – pedagogika, pedagogika i edukacja międzykulturowa, edukacja regionalna, socjologia etniczności /pedagogy, intercultural education, regional education, sociology of ethnicity/ 13. dr hab. prof. SWPS Jacek Kurzępa (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu) – socjologia, socjologia młodzieży, socjologia pogranicza /sociology, sociology of youth, borderland sociology/ 14. doc. PhDr. Josef Malach (Ostravská univerzita v Ostravě, Republika Czeska) – pedagogika, pedagogika społeczna, andragogika /pedagogy, social pedagogy, andragogy/ 15. Dr hab. prof. UAM Hanna Mamzer (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – psychologia, socjologiczne aspekty kultury i tożsamości, wielokulturowość, zmiany społeczno-kulturowe zachodzące w kręgu cywilizacji zachodnio-europejskiej /psychology, sociological aspects of culture and identity, multiculturalism, social and cultural changes taking place in the circle of Western European civilization/ 16. prof. zw. dr hab. Stefan Mieszalski (Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie) – pedagogika, dydaktyka ogólna, edukacja szkolna /pedagogy, general didactics, school education/ 17. Prof. dr hab. Jolanta Miluska (Uniwersytet Szczeciński) – psychologia społecznorozwojowa, psychologia polityczna, psychologia międzykulturowa /socio-developmental psychology, political psychology, intercultural psychology/ 18. dr hab. prof. PK Tadeusz Miluski (Politechnika Koszalińska) – historia gospodarcza, stosunki międzynarodowe, demografia /history of economy, international relations, demography/ 19. dr hab. prof. UwB Dorota Misiejuk (Uniwersytet w Białymstoku) – pedagogika, edukacja międzykulturowa, komunikacja międzykulturowa /pedagogy, intercultural education, intercultural communication/ 20. dr hab. prof. UwB Jolanta Muszyńska (Uniwersytet w Białymstoku) – pedagogika, edukacja międzykulturowa, edukacja regionalna /pedagogy, intercultural education, regional education/ 21. dr hab. prof. UZ Inetta Nowosad (Uniwersytet Zielonogórski) – pedagogika, pedagogika porównawcza, pedagogika oświatowa, pedagogika i edukacja międzykulturowa /pedagogy, comparative pedagogy, pedagogy of school education, intercultural education/ 22. dr hab. prof. APS Anna Odrowąż-Coates (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) – socjologia, nauki o polityce, pedagogika społeczna, nierówności społeczne w wymiarze socjo-edukacyjnym: płeć, etniczność i religia, edukacja wielo- i międzykulturowa / sociology, political science, social pedagogy, social inequalities in socio-educational dimension of gender, ethnicity and religion, multi- and intercultural education/ 23. doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. (Ostravská univerzita v Ostravě, Republika Czeska) – antropologia kulturowa, etyka, badania międzykulturowe /cultural anthropology, ethics, intercultural studies/ 24. prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki (Uniwersytet Zielonogórski) – socjologia, socjologia wychowania, pedagogika społeczna /sociology, sociology of education, social pedagogy/ 25. prof. dr hab. Petro Sauch (Житомирський державний університет iмені Івана Фр- анка, Ukraina) – filozofia, historia, stosunki międzynarodowe, pedagogika społeczna /philosophy, history, international relations, social pedagogy/ 26. prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. (Ostravská univerzita v Ostravě, Republika Czeska) – geografia polityczna, stosunki międzynarodowe, demografia, mniejszości etniczne /political geography, international relations, demography, ethnic minorities/ 27. prof. dr hab. Swietłana Sysojewa (Національна академія педагогічних наук України, Київський університет імені Бориса Грінченка, Ukraina) – pedagogika porównawcza, badania międzykulturowe, oświatologia /comparative pedagogy, intercultural studies, educology/ 28. dr hab. prof. APS Barbara Weigl (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) – społeczna psychologia rozwoju, stereotypy i uprzedzenia etniczne, psychologia międzykulturowa /social psychology of development, ethnic stereotypes and prejudices, intercultural psychology/ 29. dr hab. prof. UŚ Teresa Wilk (Uniwersytet Śląski) – pedagogika, pedagogika społeczna /pedagogy, social pedagogy/ 30. dr hab. prof. AGH Dariusz Wojakowski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) – socjologia stosunków etnicznych, antropologia społeczna, socjologia religii /sociology of ethnic relations, social anthropology, sociology of religion/

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.