The New World Order as a political form of globalisation. Educational challenges in the context of global changes

Author: Dorota Miłoszewska
Institution: Royal Academy of Business and Diplomacy in Wrocław
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 59-74
DOI Address: https://doi.org/10.15804/IFforE2017.04
PDF: iffe/10/iffe1004.pdf

The process of globalisation poses global challenges, both new or already existing. There exist global threats of intense power interactions. Each act of creation of World Order is accompanied by predicaments, as there are multiple interests and numerous exclusive aspirations, all of which need to be overcome in order to shape a foundation for a secure Global Order. Thus, teachers’ responsibility for the transmission of knowledge about the world after the bipolar rivalry between the Soviet Union and the USA is of utmost importance in school education. Undoubtedly, teachers’ expertise is meant to shape pupils’ further choices and lifestyles.

REFERENCES:

 • ALEKSY, (2005), Teoria systemu światowego Immanuela Wallersteina oraz jej znaczenie dla teorii stosunków międzynarodowych, in: Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, R. Kuźniar (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • ASH, T. (2005), Wolny świat. Dlaczego kryzys Zachodu jest szansą naszych czasów, Znak, Kraków.
 • BARNETT , (2008), Duties beyond borders, in: Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, Smith S., Hadfield A., Dunne T. (eds.), Oxford University Press, New York.
 • BECK, , GRA NDE, E. (2009), Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, Scholar, Warszawa.
 • BRZEZIŃSKI, (2012), Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power, Basic Books, New York.
 • COOPER, (2005), Pękanie granic. Porządek i chaos w XXI wieku, Media Rodzina, Poznań.
 • COX, (2008), Od zimnej wojny do wojny z terroryzmem, in: Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, J. Baylis, S. Smith, (eds.), Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • DERBIS, (1993), Skala do badania poczucia odpowiedzialności, WSP, Częstochowa.
 • EDUKA CJA historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, in: Podstawa programowa z komentarzami, Warszawa 2009, vol. 4, http://www.bc.ore.pl/Content/228/Tom+4+Edukacja+historyczna+i+obywatelska+w+szkole+podstawowej%2C+gimnazjum+i+liceum.pdf (10.02.2016).
 • FERGUSON, (2004), Colossus: The Rice and Fall of the American Empire, Penguin Books, New York 2004.
 • FRA NKOWSKI, (2005), Świat pozimnowojenny w świetle teorii chaosu, in: Porządek międzynarodowy u progu XXI w., R. Kuźniar (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • FUKUYAMA, (1996), Koniec historii, Zysk i S-ka, Poznań.
 • HUNTINGTON, S. (1991), Religion and the Third Wave, „National Interest”, June.
 • HUNTINGTON, S. (2003), Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.
 • JEAN, (2003), Geopolityka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • KA GAN, (2008), The Return of History and the End of Dreams, Alfred A. Knopf, New York.
 • KENNAN, G. (1967), Memoris 1925 – 1950, Litt le, Brown and Company, Boston.
 • KISSINGER, (1996), Dyplomacja, Philip Wilson, Warszawa.
 • KLASIŃSKA , (2011), Kształtowanie zainteresowań uczniów wyzwaniem współczesnej i przyszłej edukacji, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tanowie”, no.1, vol. 18.
 • KŁODKOWSKI, (2005), O pęknięciu wewnątrz cywilizacji. Ideologiczny spór między modernistami a fundamentalistami w islamie i hinduizmie w XX i na początku XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa.
 • KRISTOL, , KA GAN, R. AND THE PROJECT FOR THE NEW AMERICAN CENTURY (2004), Benevolent Global Hegemony, in: G. Dorrirn, Imperial Designs. Neoconservatism and the New Pax Americana, Routledge, NewYork–London.
 • KUŹNIAR, (2005), Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Scholar, Warszawa.
 • LEGOWICZ, (1975), O nauczycielu. Filozofia nauczania i wychowania. Warszawa 1975.
 • LIPSET, S. (2008), Wyjątkowość amerykańska – broń obosieczna, WAiP,Warszawa.
 • ŁOPUSZAŃSKI, (2012), Globalizacja i globalizm, „Nasz Dziennik” 30 IV–1 V 2012, no. 101, http://www.bibula.com/?p=56151 (03.02.2016).
 • MAKA REWICZ, (2006), Bezpieczeństwo człowieka oraz solidarność międzynarodowa: cel i podstawa nowego ładu światowego, in: Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, J. Symonides (ed.), Scholar, Warszawa.
 • MALENDOWSKI, (2000), Nowy ład międzynarodowy, in: Stosunki międzynarodowe, W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz (eds.), atla2, Wrocław.
 • MICHAŁOWSKA , (2005), Porządek międzynarodowy w perspektywie paradygmatu cywilizacyjnego, in: Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, R. Kuźniar (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • MIGALSKI, (2007), Zderzenie z Huntingtonem, „Studia Polityczne”, no. 19.
 • MIŁOSZEWSKA , (2010), Trójpłaszczyznowa szachownica. Segmentacja „Wielkiej Polityki” w rozważaniach Josepha Nye’a, Instytut Geopolityki, Warszawa.
 • MIŁOSZEWSKA , D (2008), Zderzenie cywilizacji – mit czy rzeczywistość?, in: Świat współ Wyzwania, zagrożenia i współzależności w procesie budowy Nowego Porządku Międzynarodowego, W. Malendowski (ed.), INPiD UAM, Poznań.
 • MŁYNARSKI, (2004), Europa wobec amerykańskiego unilateralizmu, „Rocznik Politologiczny”, no. 2.
 • MOJSIEWICZ, (2000), Problemy globalne ludzkości, in: Stosunki międzynarodowe, W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz (eds.), atla2, Wrocław.
 • NAISSBIT, (1982), Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives, Warner books, New York.
 • NYE, J.Jr. (2009), Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • NYE, J.Jr. (2013), Presidential Leadership and the Creation of the American Era, Princeton University Press, Princeton–New Jersey.
 • NYE, J.Jr. (2011), The Future of Power, Public Affairs, New York.
 • PIETRA Ś, (2007), Procesy globalizacji, in: Międzynarodowe stosunki polityczne, M. Pietraś (ed.), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2014000080301.pdf (20.02.2016).
 • SŁOWNIK pojęć i organizacji międzynarodowych, http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/haslo,Liga_Narodow (21.02.2016).
 • SYMONIDES, (2006), Organizacja Narodów Zjednoczonych: geneza, podstawa, cele i zasady funkcjonowania, struktura, organy główne i pomocnicze, system Narodów Zjednoczonych, in: Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, J. Symonides (ed.), Scholar, Warszawa.
 • THE UNO CARD, http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/Karta_Narodow_Zjednoczonych.pdf (21.02.2016).
 • WYSOTA, (2006), Współczesne konflikty zbrojne, in: Spory – konflikty zbrojne – terroryzm. Dysfunkcjonalne czynniki współczesnych stosunków międzynarodowych, W. Malendowski (ed.), INPiD UAM, Poznań.
 • WYWIAD z I. Wallersteinem (2012), Koniec świata Ameryki, „Gazeta Wyborcza” 28 – 29 VII.
 • ZACŁONA, (2007), Nauczyciel w rzeczywistości globalnej i lokalnej, Teacher in the global and local reality, PWSZ, Nowy Sącz.
 • ZIELIŃSKI, (2001), O globalizacji sceptycznie, „Przegląd Europejski”, no. 2.
 • ZIĘBA, (2006), System bezpieczeństwa międzynarodowego ONZ – akcje w razie zagrożenia i naruszenia pokoju, in: Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, J. Symonides (ed.), Scholar, Warszawa.
 • ZYBLIKIEWICZ, L. (2005), Struktura i ewolucja systemu międzynarodowego, in: E. Cziomer, W.L. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa.

The New World Order globalisation Education global changes threats megatrends

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart