WAŻNE:

 • Prosimy o nadsyłanie propozycji publikacji wyłącznie drogą elektroniczną na adres: italica[at]uwr.edu.pl.
 • Autor powinien dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że tekst nie był wcześniej publikowany i że obecnie nie znajduje się w trakcie innego postępowania wydawniczego [wzór oświadczenia do pobrania].
 • Aby uniknąć przypadków ghostwriting i guest authorship, autorzy tekstów wieloautorskich proszeni są o wskazanie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem imion, nazwisk i afiliacji oraz ze wskazaniem autorstwa koncepcji, założeń i metod wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji); odpowiedzialność za umieszczenie informacji o podmiotach, które przyczyniły się do powstania pracy, ponosi autor zgłaszający manuskrypt, a w przypadku zgłoszenia zbiorowego – autor wymieniony na pierwszym miejscu.
 • Autor nie ma możliwości udoskonalenia tekstu w toku publikacji, prosimy zatem o przysyłanie materiałów w wersji, która została uznana za ostateczną.
 • Wymagane są informacje o ewentualnych źródłach finansowania publikacji (np. podanie numeru grantu i nazwy instytucji go przyznającej) i wkładzie instytucji naukowo-badawczych (wskazanie jednoznacznej afiliacji).
 • Teksty, które nie będą odpowiadały wymienionym warunkom nie będą drukowane.
 • Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania formalnych zmian i niezbędnych skrótów.
 • WERSJĄ PIERWOTNĄ TEKSTU JEST JEGO WERSJA DRUKOWANA.
 • Wersja elektroniczna publikowana jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND.

OGÓLNE INFORMACJE EDYTORSKIE:

 • Język publikacji: włoski
 • Objętość tekstu:
  • artykuł: 25 000 – 40 000 znaków ze spacjami (z przypisami, abstraktem, bibliografią i słowami kluczowymi)
 • Format pliku: *.rtf
 • Format tekstu: A4;
 • Marginesy: 2,5 cm
 • Wcięcie akapitu: 0,75 cm
 • Czcionka: Times New Roman;
 • Rozmiar czcionki:
  • tekst główny – 12
  • przypisy i dłuższe cytaty – 10
 • Interlinia:
  • tekst główny – 1,5 wiersza

BUDOWA BIBLIOGRAFII I PRZYPISÓW:

 • Mając na względzie dobre praktyki redakcyjne oraz międzynarodowe standardy edytorskie, prosimy Autorów o zapis bibliograficzny zgodny z wymogami APA

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE:

 1. do wszystkich tekstów:
  • informacja o Autorze zawierająca: miejsce pracy, aktualny i dokładny adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej – jest to warunek otrzymania egzemplarza autorskiego np.
   Joanna Marszałek-Kawa
   Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   Stefana Batorego 39L, 87–100 Toruń, Poland
   e-mail: kawadj[at]box43.pl
  • ORCID ID: https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
 2. do artykułu:
  • dwa abstrakty (o objętości 250-300 słów i zawierające informacje o celu, metodzie, wynikach i wnioskach) w językach angielskim i włoskim (razem z tytułem),
  • słowa klucze (5 słów) w językach angielskim i włoskim,
  • Uwaga: tekst artykułu, streszczenie w języku włoskim i nota o Autorze powinny być sprawdzone przez madre lingua, a streszczenie i tytuł w języku angielskim przez native speakera.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart