Misja:

Czasopismo ma charakter filologiczny i profil italianistyczny, przy czym jego łamy są otwarte także na dziedziny pokrewne.

Publikowane są prace autorstwa badaczy polskich i zagranicznych z zakresu badań językoznawczych, literaturoznawczych, przekładoznawczych, teoretycznoliterackich, recepcyjnych, metodologicznych, historyczno-cywilizacyjnych, poświęconych literaturze i kulturze Włoch oraz językowi włoskiemu, także w ujęciach porównawczych i interdyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem włosko-polskich kontaktów kulturowych, które nawiązują się i rozwijają dzięki podróżom, przekładom oraz nauczaniu języka włoskiego w Polsce i polskiego we Włoszech.

Język publikowanych artykułów: włoski.
Poszczególne numery czasopisma mają charakter tematyczny.
Dział „Recenzje” obejmuje omówienia wybranych monografii, tomów zbiorowych numerów czasopism z obszaru italianistyki i dziedzin pokrewnych, opublikowanych w ostatnich latach.
Dział „Kronika” prezentuje najważniejsze dla polskiej italianistyki wydarzenia naukowe (publikacje książkowe i periodyki, konferencje, stopnie naukowe i tytuły uzyskane przez italianistów związanych z polskimi uczelniami).

Publikacja artykułów jest bezpłatna.

Osiągnięcia:

Czasopismo "Italica Wratislaviensia" otrzymało we Włoszech prestiżową kategorię A (w dziedzinach związanych z italianistyką i literaturoznawstwem, zwłaszcza literaturą porównawczą).

Ewaluacja:

Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 pkt.

ICV (Index Copernicus Value) 2019 = 100 pkt

Prawa autorskie i uprawnienia:

Czasopismo w pełni publikowane jest na licencji Open Access CC BY.

Redakcja czasopisma naukowego Italica Wratislaviensia wyraża zgodę na umieszczanie opublikowanych artykułów (oraz artykułów przyjętych do druku) na stronach internetowych autorów, a także wskazanych przez nich stronach internetowych jednostek naukowych i repozytoriów (np. academia.edu). Ponadto zezwala się na wykorzystanie opublikowanych artykułów na potrzeby dydaktyczne autora, a także ich niekomercyjne rozpowszechnianie, w tym w książkach autorskich. Inne formy wykorzystywania opublikowanych artykułów (oraz artykułów przyjętych do druku) wymagają zgody ze strony wydawcy.

Podczas rozpowszechniania lub wykorzystywania artykułów prosimy o podanie pełnego zapisu bibliograficznego, odwołania do strony internetowej IW oraz wskazanie odpowiedniego identyfikatora cyfrowego DOI.

Redakcja czasopisma naukowego Italica Wratislaviensia przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE – Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej i stosuje je w pełni od 2017 roku. Standardy etyczne czasopisma i polityka antyplagiatowa Redakcji wyjaśnione są na stronie internetowej tytułu, zaś autorzy zobowiązani w oświadczeniu do potwierdzenia, że ich praca spełnia przyjęte standardy etyki publikacyjnej.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart