Procedura recenzowania:

Wszystkie złożone do druku w czasopiśmie Italica Wratislaviensia artykuły naukowe podlegają recenzji. Wszystkie złożone do druku recenzje podlegają ocenie Zespołu Redakcyjnego, czyli redaktora danego numeru działającego w porozumieniu z Komitetem Redakcyjnym.

Zespół Redakcyjny dokonuje wyboru spośród zgłoszonych propozycji artykułów na podstawie zgodności abstraktu z tematem numeru oraz jego poziomu merytorycznego i redakcyjnego.

Autorzy zaakceptowanych propozycji w terminie wskazanym przez Redakcję składają do druku tekst zredagowany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Autorzy nadesłanych artykułów mogą otrzymać od Zespołu Redakcyjnego zalecenia formalne lub wskazówki merytoryczne jeszcze przed wysłaniem tekstów do recenzji.

Wstępnie zaakceptowane przez Zespół Redakcyjny artykuły są kierowane do dwóch niezależnych recenzentów (z polskich lub zagranicznych ośrodków akademickich), niezwiązanych z miejscem pracy autora recenzowanego tekstu, w miarę możliwości zgodnie z zasadą obustronnej anonimowości (double-blind review process).

Ocena recenzencka dotyczy: ujęcia tematu, wagi zagadnienia, sposobu sformułowania problematyki, doboru metody i źródeł, jasności wywodu, struktury tekstu, poprawności językowej. Powinna być rzetelna, obiektywna, bezstronna, właściwie uzasadniona i zakończona jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do publikacji (ewentualnie po dokonaniu poprawek) bądź jego odrzucenia. W przypadku ocen wyraźnie rozbieżnych tekst jest kierowany do trzeciego recenzenta.

Recenzent powinien zgłosić redakcji ewentualny konflikt interesów, a także podejrzenie wykorzystania w recenzowanym tekście prac innych autorów bez wskazania źródła. Recenzent zachowuje zasadę poufności w odniesieniu do procesu oceniania, treści ocenianej pracy oraz oceny.

Zanonimizowane oceny i komentarze recenzentów są przekazywane autorom, którzy wprowadzają niezbędne zmiany lub ustosunkowują się do uwag recenzentów we wskazanym terminie.

Ostateczna decyzja o zamieszczeniu tekstu na łamach czasopisma należy do redaktora naczelnego.

Lista recenzentów publikowana jest w każdym numerze czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

FORMULARZ OCENY

Recenzenci w 2020 roku:

 • Francesca Belviso, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Francia
 • Giacomo Ferrari, Università di Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Italia
 • Greta Franzini, Università Cattolica del Sacro Cuore, Italia
 • Joanna Janusz, Uniwersytet Śląski, Polonia 
 • Dorota Karwacka-Pastor, Uniwersytet Gdański, Polonia
 • Maurizio Lana, Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Italia 
 • Giuseppe Marci, Università di Cagliari, Italia
 • Barbara Meazzi, Université de Nice – Sophia Antipolis, Francia
 • Jadwiga Miszalska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polonia
 • Piotr Michałowski, Uniwersytet Szczeciński, Polonia
 • Simonetta Montemagni, Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio Zampolli” (ILC) – CNR, Pisa, Italia 
 • Tito Orlandi, Sapienza Università di Roma, Italia 
 • Michał Rusinek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polonia
 • Hanna Serkowska, Uniwersytet Warszawski, Polonia
 • Daniel Słapek, Uniwersytet Wrocławski, Polonia 
 • Roman Sosnowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polonia 
 • Lucinda Spera, Università per Stranieri di Siena, Italia
 • Monika Surma-Gawłowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polonia 
 • Fabio Targhetta, Università di Macerata, Italia 
 • Giuseppe Traina, Università degli Studi di Catania, Italia
 • Agnieszka Woch, Uniwersytet Łódzki, Polonia
 • Katarzyna Woźniak, Uniwersytet Wrocławski, Polonia 
 • Monika Woźniak, Sapienza Università di Roma, Italia 

Recenzenci w 2019 roku:

 • Luca Aversano, Università degli Studi Roma Tre, Italia
 • Francesco Avoglio, Università degli Studi dell’Aquila, Italia
 • Regina Bochenek-Franczak, Universytet Jagielloński w Krakowie, Polonia
 • Cezary Bronowski, Uniwersytet w Toruniu, Polonia
 • Simona Brunetti, Università degli Studi di Verona, Italia
 • Livia Cavaglieri, Università degli Studi di Genova, Italia
 • Nevena Cecović, Univerzitet u Beogradu, Serbia
 • Tiziana D’Amico, Università Ca’ Foscari Venezia, Italia
 • Mila De Santis, Università degli Studi di Firenze, Italia
 • Lucyna Gebert, Sapienza Università di Roma, Italia
 • Cristina Grazioli, Università degli Studi di Padova, Italia
 • Anna Grochowska-Reiter, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polonia
 • Isabella Innamorati, Università degli Studi di Salerno, Italia
 • Marta Kaliska, Uniwersytet Warszawski, Polonia
 • Dorota Karwacka-Pastor, Uniwersytet Gdański, Polonia
 • Anna Klimkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polonia
 • Barbara Kornacka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polonia
 • Domenico Giuseppe Lipani, Università degli Studi di Ferrara, Italia
 • Stefano Locatelli, Sapienza Università di Roma, Italia
 • Adelisa Malena, Università degli Studi di Padova, Italia
 • Eva Marinai, Università degli Studi di Pisa, Italia
 • Darja Mertelj, Univerza v Ljubljani, Slovenia
 • Saša Moderc, Univerzitet u Beogradu, Serbia
 • Monica Mosca, Università di Scienze Gastronomiche, Italia
 • Donatella Orecchia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Italia
 • Olga Płaszczewska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polonia
 • Marina Samarina, Sankt-Petersburskij Gosudarstvennyj Universitet, Russia
 • Monika Sułkowska, Uniwersytet Śląski, Polonia
 • Alessandro Tinterri, Università degli Studi di Perugia, Italia
 • Andrea Trovesi, Sapienza Università di Roma, Italia
 • Joanna Ugniewska, Uniwersytet Warszawski, Polonia
 • Cristina Valenti, Università degli Studi di Bologna, Polonia
 • Andrea Viviani, Università degli Studi dell’Aquila, Italia
 • Agostino Ziino, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Italia

Zasady etyczne:

Obowiązki Redakcji

Zespół redakcyjny czasopisma Italica Wratislaviensia przestrzega zasad etycznych odnoszących się do publikowania prac naukowych.

Zgłoszone materiały poddawane są ocenie wyłącznie ze względu na ich zawartość merytoryczną oraz zgodność z celami czasopisma i normami redakcyjnymi.

Wszystkie działania redakcji objęte są zasadą poufności.
Redakcja Italica Wratislaviensia informuje, że przypadki nierzetelności naukowej, a zwłaszcza łamania zasad etyki obowiązujących w nauce, będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (takich jak instytucje zatrudniające Autorów czy towarzystwa naukowe).

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

Obowiązki Autorów

Autor składający do Redakcji czasopisma tekst z zamiarem jego publikacji w pełni odpowiada za autentyczność i oryginalność swego dzieła, zgodnie z aktualnym prawem autorskim i prawami pokrewnymi.

Przesłanie przez Autora/Autorów tekstu do redakcji Italica Wratislaviensia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że :

 • przesłany tekst został przygotowany zgodnie z zasadami rzetelności naukowej,
 • autorowi/autorom przysługują autorskie prawa majątkowe do tego tekstu,
 • tekst jest wolny od wad prawnych,
 • tekst nie był wcześniej publikowany w całości lub części, nie został złożony w redakcji innego czasopisma lub nie jest przeznaczony do publikacji w inny sposób.

Nadesłanie tekstu jest równoznaczne także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w Italica Wratislaviensia oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma i nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy bieżących i archiwalnych w Internecie.

Przeciwdziałając przypadkom ghostwriting i guest authorship, redakcja czasopisma Italica Wratislaviensia prosi Autorów o:

 1. ujawnienie w artykule wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich imion, nazwisk i afiliacji oraz ze wskazaniem autorstwa poszczególnych koncepcji i metod wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji)
  Główną odpowiedzialność za umieszczenie informacji o podmiotach, które przyczyniły się do powstania pracy, ponosi Autor zgłaszający manuskrypt, a w przypadku zgłoszenia zbiorowego – Autor wymieniony na pierwszym miejscu.
 2. Ujawnienie w przypisie do artykułu informacji o źródłach finansowania i wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
  Wymagane jest np. podanie numeru grantu i nazwy instytucji go przyznającej.

Obowiązki Recenzentów

Przyjmując artykuł do recenzji, Recenzent zobowiązuje się do:

 • dokonania we wskazanym czasie jego rzetelnej, obiektywnej, bezstronnej i właściwie uzasadnionej oceny,
 • zachowania zasady poufności w odniesieniu do procesu oceniania, treści ocenianej pracy oraz samej oceny,
 • zgłoszenia Redakcji ewentualnego konfliktu interesów, a także podejrzenia, że w recenzowanym tekście zostały bez wskazania źródła wykorzystane prace innych autorów.

Ocena recenzencka dotyczy: zgodności z profilem czasopisma i tematyką numeru, innowacyjności ujęcia tematu, wagi zagadnienia, sposobu sformułowania problematyki, doboru metody i źródeł, jasności wywodu, poprawności językowej.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart