Narracja w pedagogice – znaczenie, badania, interpretacje

Author: Mirosława Nowak-Dziemianowicz
Institution: Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 7-44
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.02.01
PDF: kie/102/kie10201.pdf

Narration in Pedagogy – Meaning, Research, Interpretations

The author addresses the position of narratives in the field of educational studies, the meaning of narratives, methodological conditions for research into narratives as well as the possibilities and limits of interpretation related to narrative research. The author argues for the importance of narratives for educational studies, because as a field of knowledge and academic discipline it relies on access to particular forms of individual experience. Educational studies need access to experience related to the subjectivities of those involved in educational processes – educators and pupils. Narratives as a departure point for learning about and understanding another person, her relations with others, intentions and course of her educational actions – as an educator or a pupil – is an important area for educational studies, which promises to open new perspectives of knowledge.

REFERENCES:

 • Allen M.N., Jensen L., Hermeneutical Inquiry. Meaning and Scope, „Western Journal of Nursing Research” 1990, No. 12, Vol. 2.
 • Barret W., Irrational Man: A Study in Existential Philosophy, New York 1962.
 • Biografia a tożsamość narodowa, A. Rokuszewska-Pawełek, M. Czyżewski, A. Piotrowski (red.), Łódź 1997.
 • Bokszański Z., Tożsamość a zmiana społeczna, „Studia Socjologiczne” 1995, nr 4.
 • Demetrio D., Autobiografia: terapeutyczny wymiar pisania o sobie, Kraków 2000.
 • Dialog z samym sobą, P. Oleś, M. Puchalska (red.), Warszawa 2001.
 • Doherty W., Boss P., La Rossa R., Schumm W., Steinmetz S., Family Theories and Methods. A Contextual Approach [w:] Sourcebook of Family Theories and Methods. A Contextual Approach, W. Doherty, P. Boss P. et al. (red.), New York 1993.
 • Dryll E., Analiza tekstu narracji autobiograficznej z wykorzystaniem metod lingwistyki formalnej [w:] Narracja: teoria i praktyka, B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro (red.), Kraków 2008.
 • Gadamer H.G., Słowo, rozum, dzieje, Warszawa 1979.
 • Gadamer H.G., Prawda i metoda, Kraków 1993.
 • Gadamer H.G., Gesammelte Werke, Tübingen 1986.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość: „ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2007.
 • Giza-Poleszczuk A., Życie jako opowieść: analiza materiałów autobiograficznych w perspektywie socjologii wiedzy, Wrocław 1999.
 • Giza-Poleszczuk A., Edukacja małych dzieci: standardy, bariery, szanse. Raport, Warszawa 2010.
 • Heidegger M., 1962, Being and Time, The Self We Live By: Narrative Identity in Postmodern World, New York 2000.
 • Husserl E., Logical Investigations, New York 1970.
 • Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga druga, Warszawa 1974.
 • Kohlberg L., Mayer R., Rozwój jako cel wychowania [w:] Spory o edukację, Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Warszawa 1993.
 • Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, E. Mokrzycki, (red.), Warszawa.
 • Interpretative Social Sciences: A Reader, P. Rabinow, W.M. Sullivan (red.), Berkeley 1970.
 • Kwaśnica R., O dwóch wersjach pytania o przedrozumienie. Do pedagogiki naukowej i pedagogów z marginesu [w:] Pytanie, dialog, wychowanie, J. Rutkowiak (red.), Warszawa 1992.
 • Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o pomaganiu nauczycielowi w rozwoju, Wrocław 1994.
 • Kwieciński Z., Między patosem a dekadencją: studia i szkice socjopedagogiczne, Wrocław 2007.
 • Life – World Experience, Existential – Phenomenological Research Approaches in Psychology, R. Eckartsberg (red.), Washington DC 1986.
 • Lincoln Y.S., Guba E.G., Judging the Quality of Case Study Reports, „Qualitative Studies in Education” 1990, No. 3, Vol. 1.
 • Lyotard J.F., Fenomenologia, Warszawa 2000.
 • Marotzki W., Forschungsmethoden und – methodologie der erziehungswissenschaftlichen Biographieforschung [w:] Handbuch erzie – hungswissenschaftliche Biographieforschung, H.H. Krüger, W. Marotzki (red.), Opladen: Leske, Budrach 1999.
 • Marotzki W., Bildungstheorie und Allgemeine Biographieforschung [w:] Handbuch erziehungswissenschaftliche Biographieforschung, H.H. Krüger, W. Marotzki (red.), Wiesbaden 2006.
 • Merleau-Ponty M., Fenomenologia percepcji, Warszawa 2001.
 • Moustkas C., Fenomenologiczne metody badań, Białystok 2001.
 • Narracja: Koncepcje i badania psychologiczne, E. Dryll, A. Cierpka (red.), Warszawa 2004.
 • Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej, M. Straś-Romanowska (red.), Warszawa, Wrocław 1995.
 • Nowak-Dziemianowicz M., Edukacja i wychowanie w dyskursie nauki i codzienności, Kraków 2012.
 • Nowak-Dziemianowicz M., Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń, Wrocław 2006.
 • Nussbaum M., W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego, Wrocław 2008.
 • Oleś P., Wprowadzenie do psychologii osobowości, Gdańsk 2008.
 • Packer M.J., Hermeneutic Inquiry in the Study of Human Conduct, „American Psychologist” 1985, No. 40, Vol. 10.
 • Palmer R.E., Hermeneutics, Evanston 1969.
 • Polkinghorne D., Methodology for the Human Sciences. System of Inquiry, New York 1983.
 • Prawda M., Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości, „Studia Socjologiczne” 1989, nr 4.
 • Ricoeur P., The Model of the Text: Meaningful Action Considered as a Text [w:] Hermeneutics and the Human Science, J.B. Th ompson (red.), Cambridge 1981.
 • Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja: wybór pism, Warszawa 1989.
 • Riemann G., Schütze F., Trajektoria jako podstawowa koncepcja w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, „Kultura i Społeczeństwo” 1992, nr 39(2).
 • Riessman C., Analisys of Personal Narratives, Boston 2000.
 • Schütze F., Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretacji, „Studia Socjologiczne” 1997, nr 1.
 • Straś-Romanowska M., Los człowieka, jako problem psychologiczny, Wrocław 1992.
 • Straś-Romanowska M., Metody jakościowe w psychologii współczesnej, Wrocław 2000.
 • Szczepański J.J., Przed nieznanym trybunałem, Warszawa 1982.
 • Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998.
 • Świat przeżywany. Fenomenologia i nauki społeczne, Z. Krasnodębski (red.), Warszawa 1993.
 • Tesch R., Qualitative Research: Analysis Types and Software Tools, New York 1990.
 • Titelman P., Some Implications of Ricoeur’s Conception of Hermeneutics for Phenomenological Psychology [w:] Duquesne Studies in Phenomenological Psychology, A. Giorgi, R. Knowles, D.L. Smith (red.), Pittsburgh 1979.
 • Urbaniak-Zając D., „Zagrożenie” i „ryzyko”. Odmienne perspektywy widzenia rzeczywistości społeczno-wychowawczej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1999, nr 9.
 • Urbaniak-Zając D., Pedagogiczna perspektywa w badaniach narracyjno-biograficznych [w:] Narracja. Autobiografia. Etyka, L. Kochanowicz (red.), Wrocław 2005.
 • Urbaniak-Zając D., Wywiad narracyjny na tle innych technik wywiadu, „Edukacja” 2001, nr 4.

educational studies research autobiography experience knowledge narratives Education identity

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart