Education of Foreign Children in Poland. Methodical Contexts

Author: Anna Młynarczuk-Sokołowska
Institution: University of Białystok
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 168-181
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.04.12
PDF: kie/118/kie11812.pdf

The aim of the article is to present vital issues related to the school situation of foreign children in Poland. The first part concerns the processes of education and integration of this group of students and legal possibilities to support them. The second one is devoted to the presentation of two (co-written by the author of the article) pedagogical innovations (intercultural portfolio and intercultural tales), which allow us to work with foreigners (kindergarten or first grade) and culturally diverse groups. They serve teaching Polish as a foreign language and forming sensitivity towards otherness.
Poland is a country with a relatively low degree of cultural diversity. Working with foreign students is still a big challenge for the teaching staff. Properly chosen educational methods are an important part of the success of the education and integration of foreign students.
Evaluation studies show that the methods presented in the text, because of their specificity (possibility of an active and creative learning), gained approval of students and teachers, and are effective. They motivate students to learn and share knowledge about their own culture. They can be used in the course of various activities in the area of education. This article is for everyone interested in intercultural education of children.

REFERENCES:

 • Barzykowski, K., Grzymała-Moszczyńska, H., Grzymała-Moszczyńska, J., Dzida, D., & Kosno, M. (2013 ). Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości i wielojęzyczności. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Erikson, E.H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Translated by M. Żywicki. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 • Garncarek, P. (2006). Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Gębal, P.E. (2010). Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze. Kraków: TAiWPN Universitas.
 • Gębal, P.E., & Majcher-Legawiec, U. (2016). W stronę inkluzji uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Nauczanie języka polskiego jako drugiego w świetle rozwoju glottodydaktyki i glottopedagogiki międzykulturowej. In: J. Nikitorowicz, A. Młynarczuk-
 • Sokołowska, & U. Naimotko (Eds.), Edukacja w warunkach wielokulturowości. Konteksty społeczno-metodyczne (pp. 188–213). Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 • Grzymała-Moszczyńska, H. (2000). Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Grzymała-Moszczyńska, H., & Nowicka, E. (1998). Goście i gospodarze. Problem adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Johnson, D.W., & Johnson, R.T. (1998). Cultural diversity and cooperative learning. In: W. Putnam (Ed.), Cooperative Learning and Strategies for Inclusion: Celebrating Diversity in the Classroom (pp. 67–85). Baltimore–London–Sydney: Paul H. Bookers Publishing Co.
 • Markowska-Manista, U. (2016). Praca z uczniem z trudnościami adaptacyjnymi – specyfika różnic kulturowych i zmiany środowiska edukacyjnego. In: E. Śmiechowska-Petrovskij (Ed.), Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku. Aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych (pp. 12 5–148). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Młynarczuk-Sokołowska, A. (2011). Inny w bajkach i wśród nas, czyli o uczestnictwie w międzykulturowej edukacji nieformalnej. In: A. Młynarczuk-Sokołowska, K. Potoniec, & K. Szostak-Król (Eds.), Przygody Innego. Bajki w edukacji międzykulturowej (pp. 14–18). Białystok: Fundacja Edukacji i Twórczości, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Młynarczuk-Sokołowska, A. (2016). Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole – problemy, wyzwania i egzemplifikacje działań metodycznych. In: E. Śmiechowska-Petrovskij (Ed.), Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku szkolnym. Aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych (pp. 149–171). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Młynarczuk-Sokołowska, A., Potoniec, K., Szostak-Król, K. (Eds.) (2016). Przygody Innego. Bajki międzykulturowe na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich. Białystok: Fundacja Dialog, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Młynarczuk-Sokołowska, A., & Szostak-Król, K. (2016a). Dzieci wobec odmienności. In: A. Młynarczuk-Sokołowska, K. Potoniec, & K. Szostak-Król (Eds.), Przygody Innego. Bajki międzykulturowe na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich (pp. 16–30). Białystok: Fundacja Dialog, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Młynarczuk-Sokołowska, A., & Szostak-Król, K. (2016b). Zrozumieć Innego. Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna w procesie uczenia się języka polskiego jako obcego. Białystok: Fundacja Dialog.
 • Młynarczuk-Sokołowska, A., & Szostak-Król, K. (2017). Wspieranie uczniów cudzoziemskich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście indywidualizacji pracy i wymagań szkolnych. In: E. Śmiechowska-Petrovskij (Eds.), Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w procesie wspierania dzieci (pp. 121 –146). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Nikitorowicz, J. (2005). Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Potoniec, K. (2011), Bajki w edukacji międzykulturowej. In: A. Młynarczuk-Sokołowska, K. Potoniec, & K. Szostak-Król (Eds.), Przygody Innego. Bajki w edukacji międzykulturowej (p. 12). Białystok: Fundacja Edukacji i Twórczości, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku
 • Potoniec, K. (2015). Integracja uczniów uchodźców w Polskiej szkole. Białystok: Fundacja Dialog, p. 59.
 • Suchecka, J. (2015). Imigrant brzmi jak obelga. Gazeta Wyborcza, September 23 .
 • Weigl, B. (1999). Stereotypy i uprzedzenia etniczne u dzieci i młodzieży. Studium empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Wygotski, L.S. (1971). Wybrane prace psychologiczne. Translated by E. Flesznerowa, J. Fleszner. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

REFERENCES:

 • Błeszyńska, K. (2010). Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych – perspektywa szkoły. Raport z badań. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Retrieved from: https://www.ore.edu.pl/ (accessed: September 1, 2017).
 • Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Retrieved from: https://www.coe.int (accessed: September 5, 2017).
 • Intercultural Learning. T-kit 4 (2000). Strasbourg: Council of Europe. Retrieved from: http://pjp-eu.coe.int (accessed: September 1, 2017).

REFERENCES:

 • Covenant Related to the Status of Refugees, signed in Geneva on July 28, 1951.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1453).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
 • Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 oraz z 2016 r., poz. 35, 64 i 195).
 • Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r.

pedagogical innovations foreign children Education integration

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart