• facebook

Kulturowo-społeczne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski na tle sytuacji europejskiej

Author: Andrzej Woźniak
Institution: emerytowany funkcjonariusz służby więziennej
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1851-9743
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 35-51
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm201903
PDF: ksm/24/ksm201903.pdf

The summary may not be so original, but I take the liberty of quoting Jan Czaja’s words which in my book are really accurate: „Summing up considerations on the topic of sources for Polish culture, it may be said that they connect - like opportunities for its development - with its opening to the world, what means opening both on global and mass culture (equating generally with commercial American products) and more and more advanced European integration, thus both process are not coherent. As a one, this process is extraordinarily complicated and conflictual. It is worth to remember that flowing with figments from another culture would be really dangerous, if it have met thoughtless and dull society which can afford on creative internalization but only mindless imitation. As Polish history shows, society was forced to life in the face of many dangers, its culture developed the best in periods of such dangers, mostly in places of their bigger closeness (for example on Eastern marches). Moreover, there is no agreement among theorists if dangers dominate or civilizational chances resulted from this opening. And at the end the nontrivial matter: opening for this stream from world (from West) is a result of our sovereign decision what makes the situation diametrical different in comparison to that one from the period of socialism when the stream of dominant culture (from Soviet Union) was a result of horrible war, Jałta’s matter and also political and ideological enslavement”.

BIBLIOGRAFIA:

 • Aleksiejew N., Walka o wódkę, [w:] Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pojęć, A. Magdziak-Miszewska, M. Zuchniak, P. Kowal, Warszawa 2002.
 • Bieniada R., Regionalizm i regionalizacja w definicji. Wybrane problemy teore­tyczne, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight­-3f280db2-db0e-485d-9ab8-0b963d9d5db5/c/R.Bieniada-regionalizm-i-re­gionalizacja-w-definicji.wybrene-problemy-teoretyczne-Kopia.pdf.
 • Bodzioch-Bryła B., Szczepaniak R., Wałczyk K. (red.), Globalizacja w kulturze. Upowszechnienie czy uproszczenie?, Kraków 2010.
 • Cesarz Z., Polityczne aspekty problemów kultury, [w:] Problemy polityczne współczesnego świata, Z. Cesarz, E. Stadtmüller, Wrocław 2002.
 • Czaja J., Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Kraków 2008.
 • Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789 r. − Francja, za: Lesiński B. (red.), Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, Poznań 1995.
 • Ferenz K., Iluzja i rzeczywistość w świecie dziecka, „Pedagogika Mediów” 2005, nr 1.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja, Gdańsk 2003.
 • Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Toruń 2000.
 • Iyer P., The Global Village Finally Arives, „Time”, jesień 1993.
 • Jarzyna K., Konflikty etniczne i religijne na świecie – przykłady, opis – geografia, Instytut Geografii UJK w Kielcach, eszkola.pl, http://eszkola.pl/geografia/konflikty-etniczne-i-konflikty-religijne-na-swiecie-5414.html?strona=10.
 • Kieres L., Regionalizacja w Europie. Doświadczenia Rady Europy i jej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych, [w:] Prawne problemy regionalizacji w Eu­ropie, K. Nowackie, R. Russano, Wrocław 2008.
 • Kroes R., Americanisation: What we are talking about?, [w:] Cultural Trans­mission and Reception. American Mass Culture in Europe, R. Kroes, Amsterdam 1993.
 • Kroker A., Cook D., The Postmodern Scene. Extremal Culture and Hyper- -Aesthetic, New York 1986.
 • Kwaśniewski K., Integracja społeczności regionalnej, Opole 1987.
 • Melosik Z., Kultura, akademia i edukacja – modernistyczno/postmodernistycz­ne interpretacje, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f080528f-7d3e-49b5-bb6d-0184fdef790d/c/Zbyszko_Melosik_Kultura__akademia_i_edukacja_modernistyczno_postmodernistyczne_in­terpretacje.pdf.
 • Melasik Z., Mass media, tożsamość i rekonstrukcje kultury współczesnej, http://edunet.home.amu.edu.pl/mae2012/04_Melosik_2012.pdf.
 • Michałowska G., Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji procesów społecznych, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Warszawa 1997.
 • Omelaniuk A.J., Historia w ruchu regionalnym, Wrocław–Ciechanów 2001.
 • Pierzchała K., Destygmatyzacja przestępców w świetle Magisterium Kościoła oraz poglądów na resocjalizację, Kraków 2016.
 • Pierzchała K., Information Warfare Between Russia and Ukraine: a Cause of War for the West?, „Polish Political Science Yearbook” 2019, vol. 48 (1).
 • Pierzchała K., Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej, Toruń 2013.
 • Pierzchała K., Poczucie powinności i odpowiedzialności u młodzieży katolickiej, Toruń 2006.
 • Rotuska P., Polak czy Europejczyk? – polska tożsamość narodowa a tożsamość europejska w dobie jednoczącej się Europy. Próba analizy zależności, „Ana­liza UniaEuropejska.org” 2011, nr 7 (8).
 • Rousseau M.O., Zariski R., Regionalism and regional devolution in comparative perspective, New York 1987.
 • Seweryniak H., Sitkowska K., Współczesne konteksty kultury medialnej, [w:] Media w duszpasterstwie, M. Przybysz, T. Wielebski, Warszawa 2014.
 • Sitkowska K., Współczesna rewolucja cyfrowa w świetle przewidywań Alvina Tofflera, [w:] Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego społeczeństwa, A. Adamski i in., Warszawa 2012.
 • Sullivan E.V., Critical Pedagogy and Television, [w:] Critical Pedagogy and Cul­tural Power, D.W. Livingstone, Massachusetts 1987.
 • Wielki słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 2014.
 • Wlaźlak K., Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Warszawa 2010.
 • Włodkowska A., Bezpieczeństwo kulturowe, [w:] Bezpieczeństwo państwa, K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Warszawa 2009.

society stereotype migration globalisation culture Poland safety Cultural and social dangers

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart