• facebook

Zasady recenzowania:

Po otrzymaniu artykułu naukowego sekretarz redakcji lub redaktor do spraw organizacyjnych podejmuję decyzję, czy tekst spełnia określone wymagania techniczne i czy merytorycznie odpowiada profilowi pisma. Następnie artykuł, zgodnie ze swoją tematyka jest przesyłany do jednego z redaktorów specjalizującego się w danej tematyce, której dotyczy artykuł. Redaktor ten dokonuje pierwszej merytorycznej oceny tekstu, po czym przekazuje go do recenzji. W kwestii merytorycznej oceny artykułu, redaktor tematyczny,  przypadku wątpliwości może się konsultować z pozostałymi redaktorami tematycznymi. W uzasadnionych przypadkach o zajęcie stanowiska mogą zostać poproszeni wszyscy członkowie Zespołu Redakcyjnego.

Każdy artykuł jest recenzowany anonimowo przez dwóch pracowników naukowych, specjalistów z danej dziedziny. Recenzja jest dokonywana  w oparciu o szczegółowe wytyczne recenzyjne. O zakwalifikowaniu artykułu do dalszych etapów wydawniczych konieczna jest pozytywna opinia recenzenta. Ostateczną decyzję o publikacji danego artykułu, jeżeli artykuł został zaakceptowany przez recenzenta i właściwych redaktorów tematycznych, podejmuje Zespół Redakcyjny.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart