• facebook

Imigracja a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

Author: Krzysztof Janik
Institution: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4783-9052
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 101-121
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20233605
PDF: npw/36/npw3605.pdf

Immigration and the internal security of the state

This article deals with the impact of immigration on the multifaceted internal security of Poland. The considerations are based on the assumption that immigration is an inevitable phenomenon, and the future will bring its increase, also in relation to our country. This will result in the growth of various types of conflicts – from economic, through cultural and religious to political. Some of these conflicts are exaggerated, others can be resolved by appropriate political decisions. Importantly, the increase in immigrants in Poland does not translate into the state of public security. Foreigners do not pose a significant threat to this security, but this situation may change. It is necessary to prepare services responsible for security for such an eventuality, to ensure their interoperability and effectiveness of operation.

Иммиграция и внутренняя безопасность государства

В данной статье рассматривается влияние иммиграции на многогранную внутреннюю безопасность Польши. Соображения основаны на предположении, что иммиграция является неизбежным явлением, и будущее принесет ее увеличение, в том числе и по отношению к нашей стране. Результатом этого станет рост разного рода конфликтов – от экономических, через культурно-религиозные до политических. Некоторые из этих конфликтов преувеличены, другие могут быть разрешены соответствующими политическими решениями. Важно отметить, что рост иммигрантов в Польше не приводит к состоянию общественной безопасности. Иностранцы не представляют существенной угрозы для этой безопасности, но эта ситуация может измениться. К такому развитию событий необходимо подготовить службы, отвечающие за безопасность, обеспечить их интероперабельность и эффективность работы.

REFERENCES:

 • Arystoteles. (2004). Dzieła wszystkie. T. 1: Polityka, tłum. L. Piotrowicz. Warszawa: PWN.
 • Bez imigrantów nie damy rady. „W 2030 roku zabraknie nam około 4 milionów pracowników” (aleteia.org). (2019). Pobrane z: https://pl.aleteja.org/2019/08/06/.
 • Biała księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. (2013). Warszawa: Wyd. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Prezydenta RP.
 • Castels, S., Miller, M.J. (2011). Migracje we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • CBOS. (2015). Postawy wobec islamu i muzułmanów. Komunikat nr 37/2015.
 • CBOS. (2019). Postawy wobec islamu i muzułmanów. Komunikat nr 148/2019.
 • CBOS. (2020). Rynek pracy w ocenach i doświadczeniach Polaków. Komunikat z badań nr 46/2020
 • CBOS. (2021). Stosunek do innych narodów. Komunikat nr 30/2021.
 • Dahl, M. (2019). Europejski kryzys imigracyjny z 2015 roku i jego wpływ na prowadzoną przez Polskę w latach 2015–2018 politykę zagraniczną. Myśl Ekonomiczna i Polityczna 2019, 2, 202–218.
 • Dobrowolski, F. (2022). Zwalczanie handlu ludźmi i przemytu imigrantów w Europie Południowo-Wschodniej przez SELEC. Krakowskie Studia Małopolskie, 2.
 • Gazeta Wyborcza. (2018). Pobrane z: http://wyborcza.pl/7,75968,23932909,za-co-wylecial-wiceminister-rozwoju-pawel-chorazy.html.
 • Główny Urząd Statystyczny. (2022). Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Rynek pracy / Bezrobocie rejestrowane / Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu czerwca 2022 r.
 • Główny Urząd Statystyczny. (2022). Zezwolenia_na_prace_cudzoziemcow_w_polsce_w_2021_r-dane_do_tabicy_map_i_wykresu.xlsx (live.com). Pobrane z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/.
 • Główny Urząd Statystyczny. (2021). Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce w 2020 r. Informacje sygnalne. Pobrane z: zezwolenia_na_prace_cudzoziemcow_w_polsce_w_2020_r.pdf; https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/.
 • Gmaj, K., Iglicka, K. (2018). Immigrant voters in Poland – being just ‘right behind the corner’. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 3, 228–257.
 • Grzelak-Kostulska, E., Hołowiecki, M., Szymańska, D. (1998). Migracje stałe do Polski w okresie przemian ustrojowych. W: D. Szymańska (red.). Ruchliwość przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych (181–188). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • James, H. (2010). Koniec globalizacji. Czego nauczył nas wielki kryzys. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Janik, K. (2021). Państwo, polityka, bezpieczeństwo wewnętrzne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Klaus, W. (2011). Integracja – marginalizacja – kryminalizacja, czyli o przestępczości cudzoziemców w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnych, seria: Analizy, raporty, ekspertyzy, nr 1.
 • Kresy. (2017). Pobrane z: https://kresy.pl./wydarzenia/ Ukraina: związek zawodowy ukraińskich pracowników w Polsce rozpoczął działalność » Kresy – wiadomości, wydarzenia, aktualności, newsy.
 • Lis, M. (2020). GUS podał szacowaną liczbę cudzoziemców w Polsce. Przekroczyła dwa miliony. Business Insider. Pobrane z: Liczba cudzoziemców w Polsce to ponad dwa miliony. GUS podał dane (businessinsider.com.pl).
 • Loringhoven, A.F. (2019). Nowa era działalności wywiadowczej NATO. Pobrane z: https://www.nato.int/docu/review/pl/articles/2019/10/29/nowa-era-dzialalnosci-wywiadowczej-nato/index.html?msclkid=c786c8dac84a11ec920a74057d8d433e.
 • Lubiewski, P. (2016). Nielegalna imigracja. Zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1. Szczytno: Wydawnictwo WSPol. w Szczytnie.
 • Marszałek-Kawa, J., Plecka, D., Hołub, A. (2018). Social Security. Selected Aspects. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Migracje.gov.pl. (n.d.). Pobrane z: https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/dokumenty/widok/mapa/rok/2021/rok2/2010/?x=0.6896&y=1.5023&level=1.
 • Pietrasik, K. (2020). Uchodźcy czeczeńscy w Polsce w latach 1994–2000. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Policja (2021). Pobrane z: policja.gov.pl/statystyki.
 • Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością. (2021). Pobrane z: Migracje ludności nasilają się [MEGATRENDY 2050] – PTSP.pl.
 • Raport o stanie bezpieczeństwa 2014. (2014). Pobrane z: Aktualności – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (mswia.gov.pl).
 • Rogala-Lewicki, A. (2018). Kształtowanie „dobrej” imigracji do Polski współcześnie. Zakres prawno-społeczny wyzwań. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 3, 254–284.
 • Strategia Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE. Dążąc do europejskiego modelu bezpieczeństwa. (2010). Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
 • Szyszlak, E., Szyszlak, T. (red.). (2016). Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Tutak, G. (2021). Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji do Polski na granicy polsko- -ukraińskiej w latach 2009–2019. Nowa Polityka Wschodnia, 1.
 • UNIC Warsaw. 2022. Raport o Celach Zrównoważonego Rozwoju 2022. Pobrane z: https://unic.un.org.pl/oionz/raport-o-celach-srównoważonego-rozwoju-2022.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach. Dz.U. 1997.114.739.
 • Walewska, D. (2022). Niemcy szukają pracowników. Będą potrzebowali 5 mln osób. Rzeczpospolita, 12.01.2022. Pobrane z: Niemcy szukają pracowników. Będą potrzebowali 5 mln osób – rp.pl.
 • Wawrzusiszyn, A. (2022). Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski. Nowa Polityka Wschodnia, 2, 45–65.

social conflicts immigration internal security иммиграция

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart