• facebook

Rozważania na temat państwowości Riukiu czasów nowożytnych

Author: Stanisław Meyer
Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3075-5677
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 91-109
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20233704
PDF: npw/37/npw3704.pdf

Reflections on the statehood of Ryukyu of modern times

In this article, I argue against the widely accepted view among Japanese historians that the Ryukyu Kingdom of early modern times belonged to the Japanese bakuhan system while retaining its status as a foreign country. Placing Ryukyu within the bakuhan framework corresponds with the deterministic narrative of history that justifies Japan’s annexation of Ryukyu on one side, and Okinawan people’s choice of Japanese identity on the other. The claim of “foreign country inside the bakuhan system” is difficult to defend in light of theories of state that emphasize the importance of the interaction between society and state institutions. Ryukyu, as a separate social entity, had no influence on the shape of the bakuhan system and, conversely, the bakuhan system did not shape the Ryukyuan society.

Размышления о государственности Рюкю нового времени

В этой статье я выступаю против широко распространенного среди японских историков мнения о том, что королевство Рюкю раннего Нового времени принадлежало японской системе бакухан, сохраняя при этом свой статус иностранного государства. Помещение Рюкю в рамки бакухана соответствует детерминистскому нарративу истории, который оправдывает аннексию Рюкю Японией, с одной стороны, и выбор народом Окинавы японской идентичности, с другой. Тезис о „чужой стране внутри бакуханской системы” трудно защищать в свете теорий государства, которые подчеркивают важность взаимодействия между обществом и государственными институтами. Рюкю как отдельная социальная единица не оказала влияния на форму системы бакухан и, наоборот, система бакухан не сформировала общество рюкю.

REFERENCES:

 • Akamine, M. (2017). The Ryukyu Kingdom: Cornerstone of East Asia. Honolulu: University of Hawai’i Press.
 • Anderson, B. (1997). Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu (tłum. S. Amsterdamski). Kraków: Znak.
 • Araki, M. (1959). Bakuhan taisei shakai no seiritsu to kōzō [Powstanie i struktura społeczeństwa systemu bakuhan]. Tōkyō: Ochanomizu Shobō.
 • Araki, M. (1980). Shin Okinawa shi ron [Nowa rozprawa na temat historii Okinawy]. Naha: Okinawa Taimususha.
 • Bolitho, H. (1989). The Tempō Crisis. W: M. Jansen (red.). The Cambridge History of Japan: Volume 5, The Nineteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hall, J.W. (1991). Introduction. W: J.W. Hall (red.). The Cambridge History of Japan, Vol. 4: Early Modern Japan. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Haraguchi, I., Nagayama, S., Hinokuma, M., Matsuo, T., Minamura, T. (red.). (1999). Kagoshima ken no rekishi [Historia prefektury Kagoshima]. Tōkyō: Yamakawa Shuppansha.
 • Jessop, B. (1990). State Theory: Putting the Capitalist State in its Place. Cambridge: Polity Press.
 • Iha, F. (1961). Ryūkyūjin no kaihō [Wyzwolenie Riukiuańczyków]. W: Okinawa Taimususha (red.). Iha Fuyū senshū (Iha Fuyū: dzieła wybrane), t. 1: Naha: Okinawa Taimususha.
 • Iha, F. (1998). Okinawa rekishi monogatari: Nihon no shukuzu [Opowieść o historii Okinawy: Japonia w pomniejszeniu]. Tōkyō: Heibonsha.
 • Kamiya, N. (1990). Edo nobori [Podróże do Edo]. W: Ryūkyū Shimpōsha (red.). Shin Ryūkyū shi: kinsei hen [Historia Riukiu: nowe spojrzenie. Czasy nowożytne], t. 2: Naha: Ryūkyū Shimpōsha.
 • Meyer, S. (2000). Geneza i proces powstawania japońskiej tożsamości Okinawy. Japonica, 13, 189–210.
 • Meyer, S. (2003). Okinawa – tradycja współczesnej Japonii. Japonica, 16, 89–108.
 • Meyer, S. (2018). Historia Okinawy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Nakai, N., McClain, J. (1991). Commercial change and urban growth in early modern Japan. W: J.W. Hall (red.). The Cambridge History of Japan, Vol. 4: Early Modern Japan. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ravina, M. (1999). Land and Lordship in Early Modern Japan. Stanford: Stanford University Press.
 • Shidehara, T. (1899). Nantō enkakushi ron [Rozważania o historii wysp południowych]. Tōkyō: Fuzanbō.
 • Shively, D. (1991). Popular culture. W: J.W. Hall (red.). The Cambridge History of Japan, Vol. 4: Early Modern Japan. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Smits, G. (1999). Visions of Ryūkyū: Identity and Ideology in Early-Modern Thought and Politics. Honolulu: University of Hawai’i Press.
 • Smits, G. (2010). Guiding Horses With Rotten Reins: Economic Thought In The Eighteenth-Century Kingdom Of Ryukyu. W: B. Gramlich-Oka, G. Smits (red.). Economic thought in early modern Japan. Leiden: Brill.
 • Takara, K. (1987). Ryūkyū ōkoku no kōzō [Struktura Królestwa Riukiu]. Tōkyō: Yoshikawa Kōbunkan.
 • Takara, K. (1989). Ryūkyū ōkoku shi no kadai [Zagadnienia historii Riukiu]. Naha: Hirugisha.
 • Takara, K. (1993). Ryūkyū ōkoku [Królestwo Riukiu]. Tōkyō: Iwanami Shoten.
 • Toby, R.P. (2019). Engaging the other: ‘Japan’ and its alter egos, 1550–1850. Leiden: Brill.
 • Vaporis, C. (1997). To Edo and Back: Alternate Attendance and Japanese Culture in the Early Modern Period. The Journal of Japanese Studies, 23(1), 25–67.

Japan Ryukyu Okinawa history bakuhan system

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart