• facebook

Ukrainians in Poland on behalf of refugees – a case study of the Warmian-Masurian Voivodeship

Author: Teresa Astramowicz-Leyk
Institution: University of Warmia and Mazury in Olsztyn
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5881-2325
Author: Olha Ivasechko
Institution: Lviv Polytechnic National University
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2141-3309
Author: Yaryna Turchyn
Institution: Lviv Polytechnic National University
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9114-1911
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 60-83
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20233803
PDF: npw/38/npw3803.pdf

The aim of the article is to present the activity of three branches of the Association of Ukrainians in Poland, covering the entire Warmian-Masurian Voivodeship. The study also outlines the Association’s activities supporting refugees. The main research hypothesis is that the Association of Ukrainians in Poland is actively engaged in the Warmian-Masurian Voivodeship, and following Russia’s full-scale invasion, members of the Association became extremely proactive both in helping refugees from Ukraine, as well as Ukrainians who stayed in Ukraine, including those from the territory of military operations. The core research problems focuses on the following questions: What efforts did the Association of Ukrainians in Poland undertake to maintain its history, traditions, language and culture? Which activities have been supported by local government authorities, including the Voivodeship ones? How has the Association changed its activity following the Russia’s full-scale aggression against Ukraine on February 24, 2022? Previous studies conducted by the authors demonstrate that economic migrants from Ukraine in the Warmian-Masurian Voivodeship did not perceive themselves as a part of the Ukrainian minority living in the region. Meanwhile, the relationship between the Association and the refugees is different.

Украинцы в Польше от имени беженцев – на примере Варминско-Мазурского воеводства

Цель статьи – представить деятельность трёх отделений Ассоциации украинцев Польши, охватывающих всё Варминско-Мазурское воеводство. В исследовании также изложена деятельность Ассоциации по поддержке беженцев. Основная гипотеза исследования заключается в том, что Ассоциация украинцев Польши активно занимается в Варминьско-Мазурском воеводстве, а после полномасштабного вторжения России члены Ассоциации стали чрезвычайно активно помогать как беженцам из Украины, так и украинцам, которые остались на Украине, в том числе с территории боевых действий. Основные проблемы исследования сосредоточены на следующих вопросах: Какие усилия предприняла Ассоциация украинцев в Польше для сохранения своей истории, традиций, языка и культуры? Какие мероприятия были поддержаны органами местного самоуправления, в том числе воеводскими? Как Ассоциация изменила свою деятельность после полномасштабной агрессии России против Украины 24 февраля 2022 года? Предыдущие исследования, проведенные авторами, показывают, что экономические мигранты из Украины в Варминско-Мазурском воеводстве не ощущали себя частью украинского меньшинства, проживающего в регионе. Между тем, отношения между Ассоциацией и беженцами иные.

REFERENCES:

 • Astramowicz-Leyk, T. (2002). Europejskie standardy prawa mniejszości narodowych do edukacji a praktyka w regionie Warmii i Mazur. In: B. Fijałkowska, A. Żukowski (eds.). Unifikacja i Różnicowanie się współczesnej Europy (504–516). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Astramowicz-Leyk, T., Turchyn, Y. (2021). Instytutional and Legal Mechanisms for Protection of the Rights of Ukrainian Minority in the Warmia and Mazury Region. Przegląd Strategiczny, 14, 373–396.
 • Astramowicz-Leyk, T., Turchyn, Y., Ivasechko, O. (2022). A Theoretical Modelling of International Migration on the Explanation of the Nature and Motives of Labour Migrants From Ukraine to Poland. Studia Europejskie, 26(2), 47–73.
 • Chałupczak, H., Browarek, T. (2000). Mniejszości narodowe w Polsce 1981–1995. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Czetyrba-Piszczako, M. (2015). Tożsamość kulturowa i identyfikacja językowa Ukraińców Warmii i Mazur. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, 15, 543–557.
 • Domagała, B. (2009). Ukraińcy na Warmii i Mazurach. Studium procesów asymilacji. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego.
 • Євтух, В., Трощинський, В., Попок, А. (2005). Закордонне українство. Навчальний посібник. Київ.
 • Halczak, B. (2010). Ukraińcy (po 1989 r.). In: S. Dura, B. Nitschke (eds.). Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 113–127.
 • Informacja Anny Farańczuk z dn. 13.06.2023 r.
 • Informacja przewodniczącego Koła ZUwP w Kętrzynie Andrzeja Sydora z dn. 20.06.2023 r.
 • Informacja przewodniczącego Oddziału ZUwP w Elblągu Stefana Dembickiego z dn. 20.06.2023 r.
 • Informacja przewodniczącego Oddziału Mazurskiego ZUwP Jana Pika z dn. 26.06.2023 r.
 • Informacja przewodniczącego Olsztyńskiego Oddziału ZUwP Stefana Migusa z  dn. 20.06.2023 r.
 • Janusz, G. (1998). Prawa mniejszości narodowych, etnicznych i językowych. Warszawa: Szkoła Praw Człowieka. Teksty wykładów, Z. 5, 30–67.
 • Janusz, G. (2001). Regulacje prawne dotyczące ochrony mniejszości narodowych w Polsce. Status prawny mniejszości narodowych w Polsce w świetle Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych. Materiały z konferencji. 23–24 października 2000. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 115–134.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997), Dz. U. 1997, Nr 78 poz. 483, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf.
 • Ludność w województwie warmińsko-mazurskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, file:///C:/Users/teres/Downloads/nsp2011_ludnosc.pdf.
 • Łodziński, S. (1998). Przekroczyć własny cień. Prawne, instytucjonalne oraz społeczne aspekty polityki państwa polskiego wobec mniejszości narodowych w latach 1989–1997. In: B. Berdychowska (red.). Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Наш вибір (2023). Скільки українців живе в Польщі, 11 березня 2019, https://naszwybir.pl/skilky-ukrayintsiv-zhyve-v-polshhi-nove-doslidzhennya/.
 • RAPORT Z WYNIKÓW W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, file:///C:/Users/teres/Downloads/nsp2011_raport.pdf.
 • Rozstrzygnięcie Konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i Etnicznych w roku 2023, Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
 • Турчин, Я. (2014). Українська держава та закордонне українство в Польщі: особливості взаємодії, „Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку”, No. 26, 149–155.
 • Załącznik nr 1 do uchwały nr 11/141/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 marca 2023 r.

Russia’s full-scale aggression against Ukraine Association of Ukrainians in Poland Warmian-Masurian Voivodeship Ukrainian minority Ukrainian refugees

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart