• facebook

Bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski wobec współczesnych zagrożeń transgranicznych

Author: Andrzej Wawrzusiszyn
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7587-136X
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 197-218
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20233810
PDF: npw/38/npw3810.pdf

Security on the eastern border of Poland in the face of modern cross-border threats

Modern threats are a multidimensional problem, in addition to the old and well-known, there are constantly new, dynamically changing security environments. The grounds for security threats are diverse and evolve along with the development of international relations, changes in the interests of the state and its position on the international arena. The aggressive, imperial policy of the Russian Federation is an example of this and contributes to instability in the region and seriously threatens the sovereignty of neighboring countries. Guaranteeing the security of the Polish border (especially the eastern – external of European Union) is a serious challenge and must be constantly adapted to the changing threats occurring in times of peace, crisis, and also in times of war. The author characterizes the contemporary security environment of Poland and the accompanying cross-border threats, presents the process of shaping the EU external border security system together with the current situation of the security management of the Polish state border. It also draws conclusions that the state border must still be in the center of interest of the state authorities and indicates that as a result of the current external threat to the state, there is a need to improve the cooperation of services and institutions responsible for the security of the state border in the national and international dimension.

Безопасность восточной границы Польши и современные трансграничные угрозы

Современные угрозы представляют собой многоаспектную проблему, а кроме старых и хорошо известных, постоянно появляются новые, которые динамично изменяют среду безопасности. Почва этих угроз безопасности разнообразная и эволюционирует вместе с развитием международных отношений, изменением интересов государства и его позиции на международной арене. Примером этого является агрессивная, имперская политика Российской Федерации, которая способствует нестабильности в регионе и серьёзно угрожает суверенитету соседних стран. Гарантия безопасности польской границы (особенно восточной – внешней границы Европейского Союза) является серьёзной задачей и должна постоянно адаптироваться к изменяющимся угрозам, возникающим в мирное время, в ходе кризиса и во время войны. Автор характеризует современную среду безопасности Польши и сопровождающие трансграничные угрозы, представляет процесс формирования системы безопасности внешней границы ЕС вместе с текущим состоянием управления безопасностью польской государственной границы. Он также делает выводы о том, что государственная граница должна по-прежнему находиться в центре интересов органов государственной власти и указывает, что в результате сложившейся внешней угрозы государству необходимо улучшить взаимодействие служб и учреждений ответственных за безопасность государственной границы в национальном и международном измерении.

REFERENCES:

 • Arciszewska, A. (2023). Za nami rok pełen wyzwań w cieniu wojny na Ukrainie. Pobrane z:  https://rzeszow.tvp.pl/65404221/za-nami-rok-pelen-wyzwan-w-cieniu-wojny-na-ukrainie.
 • Hoffman, T. (2011). Straż Graniczna a ochrona polskiej granicy państwowej i granicy Unii Europejskiej. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2.
 • https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/statystyki-sg/2206,Statystyki-SG.html.
 • Jawor, A. (2022). Broń dla Ukrainy. Kontrola a wojenna rzeczywistość. Pobrane z: https://infosecurity24.pl/za-granica/bron-dla-ukrainy-kontrola-a-wojenna-rzeczywistosc.
 • Kitler, W. (2011). Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System. Warszawa: Wydawnictwo AON.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE w działaniu: pięć kroków w kierunku bezpieczniejszej Europy, Bruksela, 22 listopada 2010 r., KOM (2010) 673 wersja ostateczna. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0673&from=PL.
 • Koziej, S. (2011). Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja. Bezpieczeństwo Narodowe, II, 18.
 • Latinen, I. (2010). Funkcje i zadania Agencji Frontex. W: W. Bednaruk, M. Bielecki, G. Kowalski (red.). Polska w Strefie Schengen. Konsekwencje dla stosunków społecznych i gospodarczych Polski i państw ościennych. Próba oceny. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Marczak, J. (2008). Bezpieczeństwo narodowe – pojęcie, charakter, uwarunkowania. W: R. Jakubczak, J. Marczak, K. Gąsiorek, W. Jakubczak (red.). Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo AON.
 • Mickiewicz, P. (2017). Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji drogą morską do UE. Źródła i potencjalne formy reakcji. Krakowskie Studia Międzynarodowe, XIV(1).
 • Nielegalna broń na celowniku KAS.  Pobrane z:  https://www.mf.gov.pl/krajowaadministracjaskarbowa/wiadomosci/aktualnosci/.
 • Raport handel ludźmi 2020 r., Departament Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pobrane z: file:///C:/Users/PC.000/Downloads/Raport_HL_2020_V4%20(1).pdf.
 • Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 roku, ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice – Kodeks graniczny Schengen (Dz. Urz. UE L 105/1 z 13 kwietnia 2006 roku).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 863/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2007/2004 Rady w odniesieniu do tego mechanizmu i określające uprawnienia i zadania zaproszonych funkcjonariuszy (Dz.U. L 199 z 31.7.2007).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z 26 października 2004 roku ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 349 z 25 listopada 2004 roku).
 • Sójka, W., Gąsiorek, K. (2021). Ochrona, obrona i bezpieczeństwo granicy państwowej w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wiedza Obronna, 277(4).
 • Suduł, R. (2016). Bezpieczeństwo transgraniczne w strategiach i koncepcjach ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na przykładzie wschodniej granicy Polski. W: A. Kosińska, P. Witkowski (red.). Bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej w transgranicznym przepływie osób i towarów. Zamość: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji.
 • Sytuacja na granicy z Polską. Pobrane z: https://www.ukrainianinpoland.pl/how-many-ukrainians-have-crossed-the-ukrainian-polish-border-since-the-beginning-of-the-war-current-data-pl/.
 • Wawrzusiszyn, A. (2020). Bezpieczeństwo transgraniczne Rzeczypospolitej Polskiej. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
 • Wawrzusiszyn, A. (2016). Idea Schengen w obliczu kryzysu imigracyjnego. Zeszyty Naukowe SGSP, 57(1).
 • Wawrzusiszyn, A. (2022). Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski. Nowa Polityka Wschodnia, 2(33).
 • Wawrzusiszyn, A. (2022). The Role of Frontex in Enhancing Transborder Security of the European Union. Internal Sucurity, 14(1).
 • Wawrzusiszyn, A. (2012). Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

border guards cross-border threats system state border management security

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart