• facebook

Polityka społeczna w Polsce i na Ukrainie przez pryzmat procesów demograficznych: diagnoza i analiza porównawcza w kontekście ludności w wieku przedprodukcyjnym (0–17 lat)

Author: Liudmyla Kryvachuk
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3083-4781
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 219-247
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20233811
PDF: npw/38/npw3811.pdf

Social policy in Poland and Ukraine through the prism of demographic processes: diagnosis and comparative analysis in the context of the population of pre-working age (0–17 years)

The article the presents results of a study on the situation of children in Poland and Ukraine in the years 1991–2021 (30 years). Children and youth are determinants of social changes, they shape the future potential of society, therefore creating conditions for their formation and accumulation of human capital is one of the main priorities of state policy in most countries of the world. The comparative analysis was carried out on the basis of selected demographic indicators, including the number of children, the participation of children aged 0-17 in the general population in Poland and Ukraine, the number of live births, the birth rate, the fertility rate in Poland and Ukraine, the child mortality rate under 1 year, the child mortality rate under 5 years (0-4 years) in Poland and Ukraine. The diagnosis and analysis of the situation of children in Poland and Ukraine shows both positive and negative trends that require modernization of public policy instruments in this area in both countries.

Социальная политика в Польше и Украине через призму демографических процессов: диагностика и анализ в разрезе населения предтрудоспособного возраста (0–17 лет)

В статье представлены результаты исследования положения детей в Польше и Украине в 1991-2021 годах (30 лет). Дети и молодежь являются детерминантами социальных изменений, они формируют будущий потенциал общества, поэтому создание условий для их формирования и накопления человеческого капитала является одним из ключевых приоритетов государственной политики большинства стран мира. Сравнительный анализ проводился на основе выбранных демографических показателей, в том числе, популяция детей, количество детей в возрасте 0-17 лет в общей численности населения Польши и Украины, численность рожденных живыми, коэффициент рождаемости, коэффициент фертильности в Польше и Украине, детская смертность до 1 года, детская смертность до 5 лет (0-4 лет) в Польше и Украине. Диагностика и анализ положения детей в Польше и Украине показывают как положительные, так и отрицательные тенденции, которые требуют модернизации инструментов государственной политики в этой сфере в обеих странах.

REFERENCES:

 • Aries, F. (2010). Historia dzieciństwa: dziecko i rodzina w dawnych czasach. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Długosz, P., Kryvachuk, L. (2022). Uchodźcy wojenni z Ukrainy – życie w Polsce i plany na przyszłość. Lublin: Wydawnictwo Academicon.
 • Convention on the Rights of the Child. (1989). Convention, international document of November 20, 1989. Pobrane z: https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text.
 • DeMause, L. (1974). The History of Childhood, Harper and Row. New York.
 • Dzieci w  Polsce. Demografia. (2020). Pobrane z: https://dzieciwpolsce.pl/analiza/3/urodzenia-dzieci
 • Dzieci w Polsce. Demografia. Populacja dzieci. (2020). Pobrane z: https://dzieciwpolsce.pl/statystyka/20/populacja-dzieci/wykresy/.
 • Dzieci w Polsce. Demografia. Urodzenia dzieci. (2020). Pobrane z: https://dzieciwpolsce.pl/analiza/3/urodzenia-dzieci.
 • Erikson, E. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Eurostat. (2022). Pobrane z: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database.
 • Główny Urząd Statystyczny. (2022). Pobrane z: https://stat.gov.pl/podstawowe-dane/.
 • Key, E. (2005). Stulecie dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Kotowska, I. (2022). Zmiany demograficzne w Polsce – jakie wyzwania rozwojowe przyniosą? Warszawa: Wyd. Fundacja Stefana Batorego.
 • Operation date portal, Ukraine refugee situation. (2022). Pobrane z: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine.
 • Polska w liczbach 2011. (2011). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Polska w liczbach 2021. (2021). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Polska w liczbach 2022. (2022). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Sytuacja demograficzna Polski do 2020. Zgony i umieralność. (2021). Warszawa: GUS.
 • Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2005–2006. (2006). Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.
 • Uchwała z dnia 15.11.2022 r. w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Strategia Demograficzna 2040”. (2020). Pobrane z: https://www.gov.pl/web/premier/uchwala-w-sprawie-ustano wienia-polityki-publicznej-pt-strategia-demograficzna-2040.
 • Umieralność w Polsce. Najczęstsze przyczyny zgonów. (2021). Pobrane z: https://politykazdrowotna.com/artykul/umieralnosc-w-polsce-najczestsze-przyczyny-zgonow/832841.
 • Wojtasik, M. (2011). Umieralność dzieci i młodzieży. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 10(3).
 • Współczynnik zgonów dzieci w wieku 0–4 lata w latach 2020–2021. (2021). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Безпека дитини в інформаційно-комунікаційному просторі: щорічна державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2016 року. (2017). Київ: Вид. ДУ „Державний інститут сімейної та молодіжної політики”.
 • Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2010 року). (2011). Київ: Вид. ДУ „Державний інститут сімейної та молодіжної політики”.
 • Діти, жінки та сім’я в Україні: статистичний збірник за 2011 рік. (2012). Київ: Вид. Державна служба статистики України.
 • Діти, жінки та сім’я в Україні: статистичний збірник за 2019 рік. (2020). Київ: Вид. Державна служба статистики України.
 • Забезпечення прав та найкращих інтересів дітей у системі правосуддя: державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2020 року. (2021). Київ: Вид. ДУ „Державний інститут сімейної та молодіжної політики”.
 • Захист прав дітей в умовах децентралізації влади в Україні: державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2019 року. (2020). Київ: Вид. ДУ „Державний інститут сімейної та молодіжної політики”.
 • Населення України. Демографічний щорічник 2020. (2021). Київ: Державна служба статистики України.
 • Населення України 1990–2021. (2021). Київ: Державна служба статистики України.
 • Насильство щодо дітей: сучасні виклики, законодавче врегулювання, кращі практики та взаємодія: державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2018 року). (2019). Київ: Вид. ДУ „Державний інститут сімейної та молодіжної політики”.
 • Настрої та оцінки українських біженців (липень-серпень 2022 р.). (2022). Київ: Вид. Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова.
 • Постанова Кабінету Міністрів України „Стратегія демографічного розвитку в період до 2015 р.” від 24.06.2006 р. № 879. (2006). Pobrane z: https://www.kmu.gov.ua/npas/40437732.
 • Реалізація Конвенції ООН про права дитини в Україні: досягнення, проблеми, перспективи (за період 2009-2016 рр.): державна доповідь про становище дітей в Україні. (2016). Київ: Вид. ГО „Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка”.
 • Таблиці народжуваності, смертності, середньої очікуваності життя. Статистичний збірник 2020. (2021). Київ: Вид. Державна служба статистики України.
 • Таблиці народжуваності, смертності, середньої очікуваності життя. Статистичний збірник 2021. (2022). Київ: Вид. Державна служба статистики України.
 • Указ Президента України „Про рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2007 року „Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України” від 19.09.2007 р. № 895/2007. (2007). Pobrane z: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895/2007#Text.

child mortality birth structure child population situation of children demographic characteristics population of pre-working age social policy in Poland and Ukraine children social policy

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart