• facebook

Rosyjski system penitencjarny w ujęciu wybranych polskich i rosyjskich opracowań

Author: Kazimierz Pierzchała
Institution: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie, Poland
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 60-76
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2017404
PDF: npw/15/npw2017404.pdf

The object of the article are aspects of penitentiary system of Russian Federation based on two pints of view: Polish and Russian. The aim is to highlight the essence, the content and range but also conditioning and tendencies for changes in the context of international ambitions and role of Russia but also widely knowing term like security of nation I case of penitentiary system of such country. Popularised and worked out in 2006 by European Prison Rules (Recommendations Rec (2006)2) the idea of normalisation, meaning minimalization some effects of imprisonment, will have a long way to find appropriate using in Russian penitentiary practice, which is directed mostly on giving a penalty for somebody. It is such seen both by the society and the government. The most accurate opinion is management policy of Federal Prison Service became as it were the model of country in which monopoly to rule belong to weight structures. In all, there is no humanisation of current justice, because the cult of prison is constantly observed and judicial reform transpired strongly illusory. The lack of control for penitentiary system by the social organisation is the effect of many omissions. In the source literature is appeared many opinions that in Russia the prison culture permeated to the every spheres of life.

Темой статьи являются аспекты пенитенциарной системы Российской Феде- рации, учитывающие две точки зрения: российскую и польскую. Цель ста- тьи состоит в том, чтобы определить сущность, содержание и объем, а также условия и тенденции перемен в контексте международных амбиций и роли России, а также широкой концепции национальной безопасности в контек- сте пенитенциарной системы страны. Разработанные в 2006 году Европейские тюремные правила (Рекоменда- ция Rec (2006) 2), пропагандирующие девиз нормализации, который при- водит к минимуму действий лишения свободы, ещё долго не найдёт при- менения в российской пенитенциарной практике, которая ориентирована в первую очередь на наказание. Таким образом это воспринимается как со стороны власти, так и общества. Наиболее точным представляется мнение о том, что политика управле- ния Федеральной службы исполнения наказаний стала своего рода моделью страны, в которой монополию на управление имеют силовые структуры. В общей сложности, не существует гуманизации современного правосудия, потому что до сих пор можно наблюдать культ тюрьмы, а судебная реформа оказалась весьма иллюзорной. Отсутствие контроля пенитенциарной систе- мы со стороны общественных организаций является причиной многих упу- щений.

 • aK. (2010, 26 stycznia). Butyrki – najgorsze więzienie Rosji. Pobrane z: http://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/butyrki-najgorsze-wiezienie-rosji-zdjecia/jhh2mp0
 • Caban, W. (2014). Zsyłka Polaków na Syberię w XIX wieku. Przegląd publikacji polskich i rosyjskich/radzieckich. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Instytut Historii.
 • Ciesielski, St. (2005). GUŁag w radzieckim systemie represji 1930–1953. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Encyklopedia Szkonictwo.pl. Pobrane z: http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Gułag.
 • Hałoń, E. (2003). W cieniu Auschwitz. Oświęcim: Państwowe Muzeum AuschwitzBirkenau.
 • Herling-Grudziński, G. (1998). Inny świat. Zapiski sowieckie. Warszawa: Czytelnik.
 • Kuczyński, A. (2007). Syberia. 400 lat polskiej diaspory. Zesłania, martyrologia i sukces cywilizacyjny Polaków. Krzeszowice: Wydawnictwo Kubajak. Łagry. Pobrane z: http://lagry.prv.pl/folder/now.html
 • Nikołajew, J. (2004). Rola kapelana prawosławnego w procesie resocjalizacji więźniów obcokrajowców (niepublikowane materiały z konferencji pt. „Rola kapelana prawosławnego w społecznej readaptacji skazanych”), Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Obóz koncentracyjny. (2016, 29 września). Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Obóz_koncentracyjny.
 • Pierzchała, K. (2013). Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pierzchała, K. (2015a). The Interdisciplinary Nature of the Rehabilitation Process of
 • People Deprived from Liberty with Regard to Global Standards. Innovative Approach to this Attempt, [Interdyscyplinarny charakter procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w odniesieniu do światowych standardów. Innowacyjne podejście do zagadnienia], “International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies” vol. 2, no. 2.
 • Pierzchała, K. (2015b). Skazani ale nie potępieni. Wyd. II rozszerzone. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pierzchała, K. (2016). Destygmatyzacja przestępców w świetle Magisterium Kościoła oraz poglądów na resocjalizację. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Rada Europy Komitet Ministrów, Rekomendacja Rec (2006)2 Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy w sprawie Europejskich Reguł Więziennych (Przyjęta przez Komitet Ministrów w dniu 11 stycznia 2006 r. na 952 posiedzeniu delegatów).
 • Rada Europy. (2016, 29 września). Pobrane z: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_pl
 • Rogoża, J. (2013). Rosja za kratami. W: Publicystyka i analizy. Nr 2.
 • Rosja: prawa osób więzionych. Teoria i praktyka. (2009). Warszawa: Projektu realizowanego przy wsparciu Programu RITA.
 • Sołżenicyn, A. (2010). Archipelag GUŁag 1918-1956. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS Sp z o.o.
 • Werth, N. Niewolniczy system. Pobrane z: http://gulag.info.pl/nicolas-werth/
 • Wuwer, A. (2014). Naruszenia praw więźniów w Rosji (2004–2009). Praca mgr. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 • Бабушкин, A. (2010, 10 stycznia). О ситуации заключенных в России. ТЮРЬМА И ВОЛЯ. www.prison.org
 • Гилинский, Я. (2007), Догоним и перегоним Амерыку. „Неволя” nr 13.
 • Гилинский, Я. (2009). Глобализация, девиантность, социалный контрол. Санкт Петербург: ДЕАН.
 • Женские исправительные учреждения, Pobrane z: http://old.prison.org/penal/women/ penal.htm.
 • Федеральная служба исполнения наказаний. Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. Pobrane z: http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
 • Ялунин, В.У. (2004). Реформа уголовно – исполнительнойсистемысовременной
 • России: проблемы, тенденции, перспективы, Москва.

Russia penitentiary system prisoners prisoner work camp camp

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart