• facebook

Ethnicity and ethnicities Part II

Author: Isaac Scarborough
Institution: University of London Senatei House, Great Britan
Author: Olga Brusina
Institution: Russian Academy of Sciences, Russia
Author: Shokhrat Kadyrov
Institution: Russian Academy of Sciences, Russia
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 101-121
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2017305
PDF: npw/14/npw2017305.pdf

Scientific paradigm changes are frequently accompanied by the reconsideration of central terms and ideas. This article demonstrates how this process is currently underway in Russian anthropological studies [narodovedenie] as part of a broader move away from ethnography to theoretical ethnology. The article also shows lines of succession and divergence between various paradigms currently dominant in Russian anthropology, including primordialism and constructivism, and presents the author’s vision of a definition of “ethnicity”, instruments needed to study ethnicities, the nature of “ethnicity,” the underlying axioms on which ethnicities are conceptualized. An initial attempt has been made in the article to outline the central positions that would provide for a principally new ethnological paradigm by way of a new definition of the phenomenon of ethnicity.

Смена парадигмы в науке сопровождается ревизией основных терминов и понятий. В статье показано, как этот процесс происходит в российских ан- тропологических исследованиях, маркируя переход от этнографии описаний к теоретической этнологии. Показаны преемственность и различия между различными парадигмами, доминирующими в настоящее время в Российской этнологии, в том числе примордиализмом и конструктивизмом, а также ав- торами статьи выдвинута новая версия понимания этноса, инструментов его изучения, его природы, корневого постулата (аксиомы) этничности. Сде- лана попытка очертить основные контуры принципиально иной парадигмы этнологии через новое определение феномена этничности (этноса). 

 • Abashin, S. N. (2008). Etnograficheskoe znanie i nacionalnoe stroitelstvo v Srednei Azii (“problema sartov” v XIX – nachale XX vv.) (Avtoreferat diss. na soisk. uch. st. d.i.n). Moscow.
 • Anderson, B. (2001). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. New York: Verso.
 • Bekmuratova, A. T. (1967). Semeino-Bytovoi uklad karakalpakov v proshlom i zadacha preodoleniya ego vrednykh perezhitkov (Dissertation submitted for the degree of Candidate of Historical Sciences). Mosocw.
 • Kadyrov, O. Brusina, I. Scarborough  Ethnicity and ethnicities 121 
 • Hayes, C. J., (1966)Essays on Nationalism, New York: Russell & Russell,;
 • Hroch, M., (1993, March–April). From National Movement to the Fully-Formed Nation. New Left Review, 1(198).
 • Kadyrov, Sh. (2004). Natsiya plemen. Moscow: Institut Afriki RAN.
 • Kadyrov, Sh. (2009). Russkii illyustrirovanniyi slovar’ byta turkmenskikh narodov. Moscow.
 • Kadyrov, Sh. (2010a). Elitniye klany. Shtrikhi k portretam. Moscow: IFECAS.
 • Kadyrov, Sh. (2010b). Mnogolikii turkmenchilik. Moscow.
 • Kadyrov, Sh. (2012). Boginya turkmenskoi etnografii. Moscow.
 • Khazanov, A. M. (1973). Kharakterniye cherty kochevykh obschestv evraziiskikh stepei. Moscow.
 • Lebedeva, N. M. (1997). Sotsial’naya psikhologiya akkul’turatsii etnicheskikh grupp (Dissertation submitted for the degree of Doctor of Historical Sciences). Moscow.
 • Mjynihan, D. P. (1993). Pandemonium. Ethnicity in International Politics. Oxford.
 • Naumova, O. V. (1991). Sovremenniye etnokul’turniye protsessy u kazakhov v mnogonatsional’nykh raionakh Kazakhstana (Dissertation submitted for the degree of Candidate of Historical Sciences). Moscow.
 • Plamenatz, J. (1976). Two Types of Nationalism. In: E. Kamenka, E. Arnold (eds.), Nationalism: The Nature and Evolution of an Idea. London.
 • Romanucci-Ross, L., & DeVoss, G. (1995). Ethnic Identity. Creation, Conflict, and Accommodation.
 • London: Sage.
 • Shirokogorov, S. M. (2011). Etnos: Issledovaniye osnovnykh printsipov izmeneniya etnicheskikh i etnograficheskikh obyektov (2 ed.). Moscow.
 • Solovyeva, O. A. (n.d.). Istoriko-etnograficheskiye aspekty traditsionnoi dolzhnostnoi vlasti i upravleniya v Bukharskom emirate XIX–XX vekov (Dissertation submitted for the degree of Candidate of Historical Sciences). St. Petersburg.
 • Stasevich, I. V. (2012). Predstavleniya o dinasticheskom dare v kul’ture kazakhov (v kontekste traditsii pochitaniya pamyati svyatikh predkov) (Paper presented at the interdisciplinary academic conference “Dukhovnoe naslediye tyurkskogo mira Tsentral’noi Azii.”). Bishkek-Cholpon Ata.
 • Tishkov, V. A. (2003). Rekviem po etnosu. Issledovaniya po sotsial’noi i sotsial’nokul’turnoi antropologii. Moscow.
 • Tsvetkov, O. M. (2012). Pravyashiye elity i liderstvo v Respublike Aldygeya v postsovetskii period. Warsaw.
 • Weber, M. (1985). Wirtschaft und Gesellschaft. 5. Aufl. Tubingen: Mohr (Siebeck).
 • Weber, M. (1968). Economy and Society. New York.
 • Weber, M. (1965). The Sociology of Religion. London.

constructivism primordialism anthropology definitions of ethnicity scientific paradigms

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart