• facebook

Wybory w cieniu pomarańczowej rewolucji

Author: Agnieszka Sawicz
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6604-8539
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 39-76
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181902
PDF: npw/19/npw1902.pdf

Elections in the shadow of the Orange Revolution

The Parliamentary Elections in Ukraine in 2006 remained in the shadow of the 2004 Presidential Election and the Orange Revolution. The changes, which to a large extent resulted from the events of 2004-2005, influenced the shape of the Ukrainian political scene and Kiev’s foreign and domestic policy. They have consolidated the ineffective “Third Way” policy, implemented in Ukraine, which is to allow the state to maintain a balance between the East and the West, and in fact strengthening the dependence, especially economic, on Russia. The new Electoral Ordinance (though it was expected to be beneficial for the democratization process) did not reduce the participation of oligarchs in the political life, but it changed the voting results. Politicians, chosen by citizens, have soon found themselves in the opposition’s ranks. The forced coalitions and the lack of a charismatic leader would eventually result in a deepening state’s weakness.

Выборы в тени Оранжевой революции

Парламентские выборы на Украине в 2006 г. остались в тени президентских выборов 2004 г. и Оранжевой революции. Перемены, которые преимущественно были следствием событий 2004-2005 гг., повлияли на политическую сцену, а также на внешнюю и внутреннюю политику Киева. Таким образом они упрочнили его неэффективную политику «третьего пути», которая должна была позволить государству сохранить равновесие между Востоком и Западом, а фактически увеличивавшую зависимость, прежде всего экономическую, от России. Новая избирательная система (хотя и ожидалось, что будет способствовать процессу демократизации) не ограничила участия олигархов в политической жизни, но изменила результаты голосования. Политики, которых выбрали избиратели, в конечном итоге оказались в рядах оппозиции, а принужденные коалиции и отсутствие харизматичного лидера привели со временем к большему ослаблению государства.

REFERENCES:

I. Akty prawne:

 • Закон України Про основи національної безпеки України. (2003). Відомості Верховної Ради України (ВВР), 39, ст. 351. Pobrane z: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/964-15.
 • Закон України Про внесення змін до Конституції України (2005). Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2, ст. 44. Pobrane z: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2222-15.

II. Dokumenty archiwalne:

 • Beziuk, E. (2006, 15 marca). Notatka informacyjna nt. rankingów wyborczych partii politycznych bloków oraz zróżnicowania regionalnego sympatii społecznych w kampanii wyborczej 2006 r. na Ukrainie. Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej (AMSZ), nr zespołu 180/09, w. IV, t. DW-223, t. DW-Ua-223-6-06.
 • Beziuk, E. (2005, 18 grudnia). Notatka informacyjna nt. pierwszych tygodni parlamentarnej kampanii wyborczej na Ukrainie. AMSZ, nr zespołu 177/09, w. IV, t. DW-Ua-223-21-05.
 • Beziuk, E. (2005, 7 grudnia). Notatka informacyjna nt. zjazdu wyborczego Bloku Julii Tymoszenko. AMSZ, nr zespołu 177/09, w. IV, t. DW-Ua-223-22-05.
 • Figiel, E. (2006, 13 czerwca). Notatka informacyjna nt. sytuacji na ukraińskiej scenie politycznej. AMSZ, nr zespołu 180/09, w. IV, t. DW-Ua-223-14-06.
 • Figiel, E. (2006, 23 czerwca). Notatka informacyjna nt. powołania koalicji parlamentarnej na Ukrainie. AMSZ, nr zespołu 180/09, w. IV, t. DW-Ua-223-12-06.
 • Figel, E., Jachowicz, K. (2006, 6 stycznia). Notatka informacyjna dot. znaczenia kryzysu gazowego dla sytuacji wewnątrzpolitycznej na Ukrainie. AMSZ, nr zespołu 180/09, w. IV, t. DW-Ua-22-1-06.
 • Kowalczuk, R. (2006, 4 kwietnia). Notatka na temat monitoringu wyborów do Rady Najwyższej Ukrainy przez polskich obserwatorów. AMSZ, nr zespołu 180/09, w. IV, t. DW-Ua-2221-06.
 • Książek, J. (2006, 15 lutego). Notatka informacyjna dotycząca sytuacji przed wyborami w Charkowie i na wschodzie Ukrainy (styczeń–luty 2006 r.). AMSZ, nabytek nr 269/09, w. 2.
 • Notatka informacyjna nt. popularności idei członkostwa Ukrainy w NATO na Ukrainie. (2006, 14 lipca). AMSZ, nr zespołu 180/09, w. IV, t. DW-Ua-27-1-06.
 • Notatka informacyjna na temat sytuacji wewnętrznej i polityki zagranicznej Ukrainy w I kwartale 2006 r. (2006, 12 kwietnia). AMSZ, nr zespołu 180/09, wiązka IV, teczka DW-Ua-223-7-06.
 • Notatka informacyjna nt. sytuacji wewnętrznej i polityki zagranicznej Ukrainy w II kwartale 2006 r. (2006, 24 lipca). AMSZ, nr zespołu 180/09, w. IV, t. DW-Ua-2221-2-06.
 • Zajączkowski, W. (2006, 27 marca) Notatka dot. wyborów parlamentarnych na Ukrainie 26 bm., AMSZ, nr zespołu 180/09, w. IV, t. DW-Ua-2221-2-06.
 • Zajączkowski, W. (2006, 28 lipca). Notatka informacyjna nt. bieżącej sytuacji na Ukrainie (stan na 28 lipca br.) AMSZ, nr zespołu 180/09, w. IV, DW-Ua-2221-06.
 • Zajączkowski, W. (2006, 3 kwietnia). Notatka informacyjna nt. obserwacji wyborów parlamentarnych na Ukrainie w dniu 26 marca 2006 r. AMSZ, nr zespołu 180/09, w. IV, t. DW-Ua-2221-06.
 • Zajączkowski, W. (2006, 7 sierpnia). Notatka informacyjna nt. powołania rządu na Ukrainie. AMSZ, nr zespołu 180/09, w. IV, DW-Ua-2221-2-06.
 • Zajączkowski, W. (2006, 19 stycznia). Notatka z rozmowy z P. Tapiolą, asystentem J. Solany ds. Ukrainy, Mołdawii i Białorusi 17 stycznia br. AMSZ, nr zespołu 180/09, w. IV, t. DW-Ua-223-06.
 • Zajączkowski, W. (2006, 9 lutego). Pilna notatka informacyjna w sprawie doniesień prasy ukraińskiej nt. podpisania pakietu niejawnych ukraińsko-rosyjskich porozumień gazowych w dniu 4 stycznia br. AMSZ, nr zespołu 180/09, w. IV, DW-Ua-223-06.

III. Druki zwarte:

 • Давидович, Я.В. (red). (2006). Вибори до Верховної Ради України 2006 року. Кн. 1. Київ.
 • Вибори до Верховної Ради України 2006 року. Інформаційно-аналітичний збірник. (2006). Київ.

IV. Publikacje elektroniczne:

V. Strony internetowe:

Ukraine Parliamentary Elections 2006 Orange Revolution Украина Оранжевая революция

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart