• facebook

Znaczenie ropy naftowej w relacjach Chińskiej Republiki Ludowej z państwami Rady Współpracy Zatoki Perskiej w drugiej dekadzie XXI wieku

Author: Marzena Mruk
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3529-0365
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 71-85
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192005
PDF: npw/20/npw2005.pdf

The importance of oil in the relations of the People’s Republic of China with the countries of the Gulf Cooperation Council in the second decade of the 21st century

The development of the Chinese economy in recent years and the changing international situation has led to the People’s Republic of China increasingly seeking stable sources of energy that could feed its developing economy. The countries of the Middle East, especially the Islamic Republic of Iran, occupy a significant place in China’s energy security policy, but in the second decade of the 21st century, Beijing’s intensification of relations with Arab monarchies from the Gulf Cooperation Council can be observed. This article aims to show the role of energy security in Sino-Arab relations in the second decade of the 21st century and the importance of oil imports for the development of the economy of the People’s Republic of China.

Значение нефти в отношениях Китайской Народной Республики со странами Совета сотрудничества стран Персидского залива во втором десятилетии XXI века

Развитие китайской экономики в последние годы и изменение международной обстановки привели к тому, что Китайская Народная Республика все чаще стремилась к стабильным источникам энергии, которые могли бы обеспечить ее развивающуюся экономику. Страны Ближнего Востока, особенно Исламская Республика Иран, занимают важное место в политике Китая в области энергетической безопасности, но во втором десятилетии ХХI века наблюдается усиление интенсификации отношений Пекина с арабскими монархиями из Совета сотрудничества стран Персидского залива. Эта статья пытается показать роль энергетической безопасности в китайско-арабских отношениях во втором десятилетии XXI века и значение импорта нефти для развития экономики Китайской Народной Республики.

BIBLIOGRAFIA:

 • Al-Tamimi, N. (2013). Asia - GCC relations: growing interdependence. Pobrane z: https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_179_2013.pdf.
 • Andersen, L.E., Jiang, Y. (2014). Oil, Security, and Politics Is China Challenging the US in the Persian Gulf?. Copenhagen: Danish Institute for International Studies.
 • Bingbing W. (2011). Strategy and politics in the Gulf as seen from China. W: B. Wakefield, S.L. Levenstein (red.). China and The Persian Gulf. Implications for the United States (10–28). Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars.
 • Brelsford, R. (2018). Sino-Kuwait JV lets contract for integrated Zhanjiang complex. Po­brane z: https://www.ogj.com/articles/2018/03/sino-kuwait-jv-lets-contract-for-in­tegrated-zhanjiang-complex.html.
 • Changing times calls for new GCC relations with China, Russia. Pobrane z: https://oxfor­dbusinessgroup.com/analysis/east-meets-middle-east-changing-times-calls-new-relations-china-and-russia.
 • Chen, M. (2011). Exploring Economic Relations between China and the GCC States. Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia), 5(4), 88–105.
 • Cieciura, W. (2007). Rola państw arabskich w chińskiej polityce energetycznej. W: Fono­men Chin. Wybrane problemy polityki wewnętrznej i zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej (205–223). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Dorraj, M., English, J. (2013). The Dragon Nests: China’s Energy Engagement of the Middle East. China Report, 49(1), 43–67.
 • Futyra, M. (2014). Energetyka chińska jako determinant stosunków międzynarodowych w Azji. Pobrane z https://www.researchgate.net/publication/267510595_Energety­ka_chinska_jako_determinant_stosunkow_miedzynarodowych_w_Azji.
 • Gacek, Ł. (2012). Bezpieczeństwo energetyczne Chin: aktywność państwowych przedsię­biorstw na rynkach zagranicznych. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Ghafouri, M. (2009). China’s Policy in the Persian Gulf. Middle East Policy, XVI(2), 80–92.
 • Góralczyk, B. (2014). Geostrategia energetyczna Chin. Pobrane z: https://cse.ibngr.pl/wp-content/uploads/cse-bogdan_goralczyk-geostrategia_energetyczna_chin.pdf.
 • Hokayem, E. (2011). Looking East: a Gulf vision or a reality?. W: B. Wakefield, S.L. Leven­stein (red.). China and The Persian Gulf. Implications for the United States (38–44). Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars.
 • Jiang, Y., Anderson, L.F. (2018). China in the Persian Gulf: A delicate balance i global security. Pobrane z: http://theasiadialogue.com/2018/05/01/china-in-the-persian-gulf-a-delicate-balance-in-global-security/.
 • Kliman, D., Grace, A. (2018). China Smells Opportunity in the Middle East’s Crisis. Pobrane z: https://foreignpolicy.com/2018/06/14/china-smells-opportunity-in-the-middle-easts-crisis/
 • Kozłowski, K. (2013). Geopolityka naftowa Chińskiej Republiki Ludowej. Toruń: Wydaw­nictwo Adam Marszałek.
 • Mencel, M.T. (2016). Chińska Republika Ludowa jako współczesny podmiot środowiska międzynarodowego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Obeidat, H. (2010). Wyznaczniki polityki zagranicznej Chin wobec krajów Zatoki Per­skiej. W: J. Marszałek-Kawa (red.). Chiny supermocarstwem XXI wieku?: rozważania na temat polityki i gospodarki Państwa Środka (56–71). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Różalska, M. (2012). Chińska polityka wobec Iranu oraz jej konsekwencje dla interesów amerykańskich w regionie Bliskiego Wschodu. W: M. Pietrasiak, D. Mierzejewski (red.). Chiny w stosunkach międzynarodowych (123–136), Łódź: Wydawnictwo Naukowe Ibidem.
 • Prandecki, K. (2014). Zmiany polityki energetycznej Chin pod wpływem czynników środowiskowych. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 34, 52–66.
 • Tatarzyński, M. (2006). Głód energii w Chinach a stosunki z państwami Bliskiego Wschodu. Bezpieczeństwo Narodowe, 1, 52–63.
 • Teslik, L.H. (2008). China-Gulf Economic Relations. Pobrane z: https://www.cfr.org/backgrounder/china-gulf-economic-relations
 • Qian, X. (2017). The Belt and Road Initiatives and China-GCC Relations. International Relations and Diplomacy, 5(11), 687–693.
 • Qian, X., Fulton, J. (2017). China-Gulf Economic Relationship under the “Belt and Road” Initiative. Asian Journal of Middle Eastern and Islamic, 11(2), 12–21.
 • Wakefield B. (2011). Introduction. W: B. Wakefield, S.L, Levenstein (red.). China and The Persian Gulf. Implications for the United States (2–9). Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars.
 • Zavareh, M.S., Barzoki, M.F. (2018). China’s Energy Security: I.R. Iran and Saudi Arabia’s Role in China’s Energy Diplomacy. Iranian Economic Review, 22(3), 707–171.

Персидский залив безопасность Persian Gulf oil Китай energy security China

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart