• facebook

Barbarzyńca ze Wschodu. Od stereotypu do mitologizacji Rosjan

Author: Aleksander Zbirański
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1397-9356
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 107-119
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192007
PDF: npw/20/npw2007.pdf

Barbarian from the East. From the stereotype to the mythologization of the Russians

The text presents the transformations of the image of Russia and Russians in Polish culture throughout history (from the eighteenth century to the present day). The aim of the article is to show ways to create stereotypes and national myths in order to achieve political goals. The political context of the changes taking place in the relations of Poles and Russians and its influence on shaping the image of the eastern neighbor is shown. The subject of creating stereotypes and national autostereotypes and the mythologization of one’s own history was already discussed at the moment of current events of significant importance. The text shows the relationship between politics, identity and international relations in the context of the history and aspirations of independence of the Polish nation.

Варвар с востока. От стереотипа к мифологизации россиян

В тексте представлены трансформации образа России и русских в польской культуре на протяжении истории (с восемнадцатого века до наших дней). Целью статьи является показать способы создания стереотипов и национальных мифов для достижения политических целей. Показан политический контекст изменений, происходящих в отношениях поляков и русских, и его влияние на формирование имиджа восточного соседа. Тема создания стереотипов и национальных автостереотипов и мифологизации собственной истории уже обсуждалась в момент актуальных событий, имеющих большое значение. В тексте показана связь между политикой, самобытностью и международными отношениями в контексте истории и стремления к независимости польской нации.

BIBLIOGRAFIA:

 • Cynarski, W. (2005). Kulturowy archetyp i etos a postrzeganie charakteru narodowego. W: A. Andrusiewicz (red.). Polska i jej wschodni sąsiedzi, T. 5 (339–350). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Czeremski, M. (2015). Problemy z mitologizacją kultury. W: W. Charchalis, B. Trocha (red.). Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej (21–32). Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski.
 • Dmitrów, E. (1997). Obraz Rosji i Rosjan w propagandzie narodowych socjalistów 1933– 1945. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Eco, U. (2012). Wymyślanie wrogów i inne teksty okolicznościowe. Poznań: Rebis.
 • Janion, M. (2009). Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie. Warszawa: WAB.
 • Leinwald, A. (2013). Rosja w propagandzie polskich powstań narodowych 1768–1864. Wybrane zagadnienia. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, XLVIII, 5–25.
 • Sakowicz-Tebinka, I. (2010). Imperium Barbarzyńców. Rosja Aleksandra II w brytyjskich opiniach prasowych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Schaff, A. (1981). Stereotypy a działanie ludzkie. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Szczotka, S. (2012). Wizerunek bolszewika w polskich plakatach propagandowych z woj­ny polsko-rosyjskiej 1919–1920 ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie. Niepodległość i Pamięć, 19/1–4 (37–40), 205–213.
 • Szymkowska-Bartyzel, J. (2006). Amerykański mit polski konsument czyli reklamowe oblicza Ameryki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Śpiewak, P. (2012). Żydokomuna. Interpretacje historyczne. Warszawa: Czerwone i Czarne.
 • Tomicki, R. (1987). Mit. W: Z. Staszczak (red.). Słownik etnologiczny. Terminy ogólne (244–248). Warszawa–Poznań: PWN.
 • Wolniewicz, M. (2014). Moskwa ante portas. Rosja w polskiej propagandzie powstańczej (1863–1864). Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

Russia Russians culture stereotypes mythologization Россия

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart