• facebook

Bezpieczeństwo ładu ustrojowego w kontekście prawa do samorządu

Author: Agnieszka Lipska-Sondecka
Institution: Akademia Pomorska w Słupsku
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8911-4087
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 11-20
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192102
PDF: npw/21/npw2102.pdf

Safety Defense in the context of the law to local government

Presented article shows current problems regarding the lack of compliance by public authorities of the fundamental principles and values defining the democratic systemic order.Failure to obey the constitutional rules of social life, circumventing the law, and even breaking them, weakening civic institutions, inevitably threats the security of the democratic systemic worked by Poland after 1989.In this context, the right to selfgovernment ceases to be one of the most important, elementary values allowing the fullfilling of the principle of a democratic state of law.

Безопасность системного порядка в контекста права на самоуправление

В данной статье представлены актуальные проблемы несоблюдения органами го- сударственной власти основополагающих принципов и ценностей, определяющих демократический системный порядок. Несоблюдение конституционных правил общественной жизни, обход законов и даже нарушение их, ослабление граждан- ских институтов неизбежно ставит под угрозу безопасность демократического системного строя, сложившегося в Польше после 1989 года. В этом контексте право на самоуправление перестаёт быть одной из важнейших элементарных ценностей, позволяющих реализовать принцип демократического правового государства.

BIBLIOGRAFIA:

 • Graczyk, M. (2014). Czy samorząd w Polsce powinien być reformowany. W: A. Lutrzy­kowski (red.). Polski samorząd terytorialny. Europejskie standardy i krajowa specyfika (262–265). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Górecki, D. (red.). (2012). Polskie prawo konstytucyjne. Warszawa: Wydawnictwo LEX.
 • Izdebski, H. (2012). Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Lipska-Sondecka, A. (2017). Polskiego samorządu droga do nowoczesności. Dylematy okresu transformacji. W: K. Czarnecki, A. Lutrzykowski, R. Musiałkiewicz (red.). Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Aktualne problemy i wyzwania (53–60). Włocławek: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
 • Lutrzykowski, A. (2006). Samorząd terytorialny – element ładu ustrojowego w Unii Europejskiej. Political Science, 14–15, 91–105.
 • Lutrzykowski, A.(2013). System władzy publicznej Polski Ludowej. Od Manifestu PKWN do Konstytucji PRL. Toruń: Wydawnictwo ECE.
 • Patyra, S. (2009). Podstawowe zasady ustroju w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W: E. Gdulewicz (red.). Konstytucyjny system organów państwowych (27–58). Lublin: Oficyna Wydawnicza WERBA.
 • Stahl, M., Jaworska-Dębska, B. (red.). (2010). Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego. Część 1. Ustrój. Warszawa: Wydawnictwo DIFIN.
 • Sześciło, D. (2018). Recydywa centralizmu? Zmiany w polityce państw wobec samorządu po 2015 roku. Warszawa: Raport Fundacji im. Stefana Batorego.
 • Sztompka, P. (2006). O potrzebie wspólnoty obywatelskiej. Tygodnik Idei, 21(112), 12–13.
 • U. 2018, poz. 130.
 • www.mac.gov.pl [dostęp: 10.01.2013].

security order democratic state of law безопасность порядок

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart