• facebook

Kandydatki Kongresu Kobiet w wyborach samorządowych 2018

Author: Katarzyna Zawadzka
Institution: Uniwersytet Szczeciński
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9263-8244
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 21-39
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192103
PDF: npw/21/npw2103.pdf

Candidates of the Women’s Congress in the local elections 2018

The author of the article analyzed the activity of candidates recommended by the Association of Women’s Congress in the 2018 local government elections. It was argued that the key to obtaining the support of the Congress of Women were written commitments of individual candidates, regardless of which of the electoral committees started. The aim of the article was to verify the declaration of the Congress of Women that the association supports all candidates from (various) electoral committees, who are close to the idea of a congressional social movement. The issue of synonymous use of the notion of party and political character was also important in the context of activities undertaken by the Congress of Women.

Кандидаты от Конгресса женщин на местных выборах 2018

Автор статьи проанализировал активность кандидатов, рекомендованных Ассоциацией конгресса женщин на выборах в местные органы власти 2018 года. Автор утверждает, что ключом к получению поддержки Конгресса женщин являлись письменные обязательства отдельных кандидатов, независимо от того, от какого комитета они приняли участие в выборах. Целью статьи было проверить заявление Конгресса женщин о том, что ассоциация поддерживает всех кандидатов от (различных) избирательных комитетов, близких к идее общественного движения конгресса. Вопрос о синонимичном использовании понятия «партия» и «политичность» имеет важное значение в контексте мероприятий, проводимых Конгрессом женщин.

BIBLIOGRAFIA:

 • Desperak, I. (2013). Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • https://pkw.gov.pl/.
 • https://portalsamorzadowy.pl/.
 • Idźmy na wybory! (2018, 20 listopada). Pobrane z: https://kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/idzmy_na_wybory.
 • Już wkrótce wybory samorządowe – GŁOSUJMY NA KOBIETY! (2018, 20 listopada). Po­brane z: https://kongreskobiet.pl/plPL/text/inicjatywy/kobiety_wybieraja/wybory_samorzadowe_2018.
 • Kluczyńska, U. (2010). Kobiety na „drugiej linii” władzy? Wizerunki kobiet (bez)pośred­nio angażujących się w politykę. W: J. Marszałek-Kawa (red.). Kobiety w polityce (58). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Łozińska, Z. (2015). Parytety i kwoty wyborcze jako mechanizmy zwiększania repre­zentacji Polek w Sejmie. W: M. Marczewska-Rytko, D. Maj, M. Pomarański (red.). Feminizm (207). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Piechaczek-Kaszczyniec, A. (2015). Uwarunkowania udziału kobiet w polityce. W: M. Pa­taj (red.). Kobiety w sferze publicznej. Teoria i praktyka (264). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Renzetti, C.M., Curran, D.J. (2005). Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa: Wy­dawnictwo Naukowe PWN.
 • Ruch społeczny (2018, 20 listopada). Pobrane z: https://kongreskobiet.pl/pl-PL/text/o_nas/Ruch_Spoleczny.
 • Waniek, D. (2010). Kobiety lewicy w polskim doświadczeniu politycznym. Tradycje, war­tości i tożsamość, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

elections women quotas parities sex Women’s Congress выборы

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart