• facebook

Realizacja systemu kwotowego w kontekście miejsc kobiet na listach wyborczych. Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Author: Łukasz Tomczak
Institution: Uniwersytet Szczeciński
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6808-0364
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 58-71
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192105
PDF: npw/21/npw2105.pdf

Implementation of the quota system in the context of women’s places on electoral lists. Elections to the Regional Council of the West Pomeranian Voivodeship

The article discusses the problem of implementing a quota system in placing gender representatives on electoral lists in local government elections. The research covers elections to the Regional Council (Sejmik) of the West Pomeranian Voivodeship in years 2010, 2014 and 2018. The following research questions were posed: Was the number of women on the lists of individual committees greater than the statutory requirements? What places did women take on these lists? Which places on the lists allowed women to win tickets? The research focus concerns electoral committees that participated in the distribution of seats. After the introduction of quotas, the number of women on electoral lists has increased. The percentage of women on the lists was higher than the assumed amount. The representation of women was delivered in accordance with the requirements of the ordinance, but no attempt was made to provide such representation within particular places. The percentage of women taking the first places on the lists was actually smaller than the accepted amount. The increase in number and proportion of women present on electoral lists has not contributed to the increase of representation of women in the Regional Council. In the elections using the quota system, the number of elected women has been lower than expected.

Внедрение системы квот в контексте мест женщин в избирательных списках. Выборы в Сеймик Западно-Поморского воеводства

В статье рассматривается проблема внедрения системы квот для включения представителей пола в избирательные списки на выборах в местные органы власти. Исследование охватывает выборы в Сеймик Западно-Поморского воеводства в 2010, 2014 и 2018 годах. Были заданы следующие вопросы исследования: было ли количество женщин в списках отдельных комитетов больше, чем предписанные законом требования? Какие места заняли женщины в списках? Из каких мест в списке женщины выиграли мандаты? Основное внимание было уделено избирательным комитетам, которые участвовали в распределении мест. После введения квот число женщин в избирательных списках увеличилось. Процент женщин в списках был выше, чем предполагаемая квота. Представительство женщин было обеспечено в соответствии с требованиями закона, однако не были предприняты никакие попытки обеспечить такое представительство в определенных местах. Во-первых, процент женщин в списках был меньше принятой квоты. На первых местах процент женщин в списках был меньше принятой квоты. Увеличение числа и процента женщин в избирательных списках не способствовало увеличению представительства женщин в Сеймике. На выборах с использованием системы квот число избранных женщин было меньше.

BIBLIOGRAFIA:

  • Cichosz, M., Tomczak, Ł. (2018). Implementation of the Quota System in the Regional Assembly Elections: the Analysis of Electoral Results in the Context of Women’s Epresentation on Electoral Lists. Przegląd Politologiczny,
  • Druciarek, M., Przybysz, D., Przybysz, I. (2019). Kobiety w polityce lokalnej. Strategie par­tii politycznych w wyborach samorządowych w 2018 roku, raport z badań, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, Obserwatorium Równości Płci.
  • Kowalczyk, K. (2015). Pomorze Zachodnie – „bastion PO”? Wybory do Sejmiku Woje­wództwa Zachodniopomorskiego w 2014 rok. Opuscula Sociologica, 3.
  • Łukasik-Turecka, A. (2013). Kobiety w jednostkach samorządu terytorialnego w dobie debaty nad parytetami i kwotami. Roczniki Nauk Społecznych, 1, 5(41).
  • Musiał-Karg, M. (2014). Polacy o aktywności kobiet w polityce. Czy należy wprowadzać dodatkowe mechanizmy zwiększające udział Polek w życiu politycznym. Political Preferences,
  • Posyłek, M. (2015), Kobiety pilnie poszukiwane – system kwotowy w praktyce na przy­kładzie wyborów samorządowych w Częstochowie. Polityka i Społeczeństwo, 3(13).
  • Tomczak, Ł. (2017). Bez zmian z mocniejszym odcieniem zieleni. Wybory do sejmiku województwa zachodniopomorskiego. W: Gra o regiony 2014. Wybory do sejmików województw, R. Alberski, M. Cichosz, Wrocław: Wydawca Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
  • Urbaniak, K. (2011). Parytety i kwoty wyborcze a Konstytucja RP. Przegląd Politologiczny, 2.
  • Wojtaszak, A. (2016). Rola i znaczenie Bezpartyjnego Komitetu Wyborczego Wyborców Pomorze Zachodnie w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku. Acta Politica Polonica, 2.
  • Żukowski, A. (2011). Partycypacja wyborcza kobiet — wyzwania i dylematy. Pobra­ne z: http://www.csw.umk.pl/zukowski-partycypacja-wyborcza-kobiet [dostęp: 12.03.2019].

political parties local government elections quota systems women in elections местные выборы

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart