• facebook

Wątki pamięci w kampaniach wyborów samorządowych. Polska 2018

Author: Anna Ratke-Majewska
Institution: Uniwersytet Zielonogórski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0845-5061
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 87-102
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192107
PDF: npw/21/npw2107.pdf

Threads of Memory in Local Government Election Campaigns. Poland 2018

The use of threads of memory during election campaigns has a great political potential. Recalling the history of the community may contribute to the success of campaign activities, thanks to which the issues of remembrance of the past appear in the strategies of many election committees. And although the problem of the use of threads of memory before elections could be discussed through the prism of the various levels of elections, this article proposes a narrower perspective. The purpose of this text is to present the issue of recalling memory – using the narratives of memory and commemoration – in local government elections. What is important, the main discussed problem is based on the case of local government elections in Poland in 2018, and is presented through the analysis of three examples of the use of threads of memory during election campaigns (the content analysis of media reports). These examples came from Katowice, Warsaw and Bialystok, and its discussion contributed to the formulation of final conclusions.

Мотивы памяти в избирательных кампаниях местных выборов. Польша 2018

Использование мотивов памяти во время избирательных кампаний имеет большой политический потенциал. Обращение к истории данного общества может способствовать успеху агитационной деятельности, потому проблема памяти о прошлом появляется в стратегии многих избирательных комитетов. И хотя проблематику мотивов памяти перед выборами можно обсуждать, учитывая различные уровни выборов, то в данной статье автор предлагает более узкую перспективу. Цель текста – представить проблематику присутствия тем, связанных с памятью – с использованием нарратива памяти – на примере выборов в местные органы власти. Надо отметить, что данный вопрос был рассмотрен на основе выборов в местные органы самоуправления в Польше в 2018 году. Автор проанализировал три примера использования мотивов памяти (с помощью анализа содержания сообщений СМИ). Примеры касались трех городов: Катовице, Варшава и Белосток. Их детальный анализ помог сформулировать заключительные выводы.

BIBLIOGRAFIA:

Monografie:

 • Assmann, J. (2008). Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Dziuba, A., Dziurok, A., Linek, B., Tracz, B., Węgrzyn, D. (2017). Jerzy Ziętek. Konteksty kariery w komunistycznym państwie. Katowice: Instytut Pamięci Narodowej – Ko­misja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Katowicach.
 • Głębocki, W. (1990). Warszawskie pomniki. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”.
 • Jagodzińska, M. (2008). Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Kuczyński, K.A. (2016). Dawne demony ciągle nie śpią. Na marginesie kulturalno-poli­tycznych wydarzeń w RFN w sierpniu 2006 r. W: T. Domański (red.). Międzynaro­dowe studia polityczne i kulturowe wobec wyzwań współczesności (349–361). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Maguś, W. (2015). Spin doctoring – kontrowersje wokół zagadnienia. W: M. Drożdż (red.). Media w dialogu – mury czy mosty (379–394). Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS.
 • Marszałek-Kawa, J., Ratke-Majewska, A., Wawrzyński, P. (2016). Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. Analiza porównawcza: tom 2. Warszawa: Difin.
 • Maruszewski, T. (2001). Psychologia poznania. Sposoby rozumienia siebie i świata. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Nijakowski, L.M. (2008). Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny. Warszawa: Wydaw­nictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Ratke-Majewska, A. (2017). Obecność miejsc pamięci w przestrzeni publicznej jako narzędzie realizacji polityki pamięci w okresie potranzycyjnym. Chile i Hiszpania – wspólna droga? W: S. Dudra, Ł. Młyńczyk, R. Michalak (red.). ¿Adónde vas, España? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku (45-73). Zielona Góra: Wydawnictwo MORPHO.
 • Ratke-Majewska, A. (2018). Democratic Changes and Shaping of Identity. The Case of Poland. W: Ratke-Majewska, A., Ilciów, A., Jarosz, A.J., Springer, B., Wojnicki, J. (2018). Democratic Changes in Retrospect: Poland, Central and Eastern Europe. Zielona Góra: Wydawnictwo MORPHO.
 • Ratke-Majewska, A., Marszałek-Kawa, J. (2017). The Politics of Memory and Political Identity: A Theoretical Overview. W: J. Marszałek-Kawa, P. Wawrzyński, A. Ratke­-Majewska, The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, Volume Two: Comparative Analysis. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Rokicki, P. (2015). Glinciszki i Dubinki. Zbrodnie wojenne na Wileńszczyźnie w połowie 1944 roku i ich konsekwencje we współczesnych relacjach polsko-litewskich. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Schacter, D.L. (2003). Siedem grzechów pamięci. Jak zapominamy i zapamiętujemy. War­szawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Szpociński, A. (2011). Pamięć przeszłości a formy przekazu. W: O. Kołakowska, R. Krajzewicz, M. Trepczyński (red.). Pamięć w dobie Internetu (9–17). Warszawa: CAMPIDOGLIO.
 • Tracz, B. (2014). Jerzy Ziętek. W: J. Mokrosz, M. Węcki (red.). Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku (127–128). Katowice–Rybnik: Archiwum Państwowe w Katowi­cach, Stowarzyszenie Humanistyczne Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy.

Artykuły naukowe:

 • Nijakowski, L.M. (2006). Baron Münchhausen, czyli o polskiej polityce pamięci. Przegląd Polityczny, 75, 54–62.
 • Schulz, M. (2012). Angela Merkel a Erika Steinbach – dwa odmienne podejścia do sto­sunków polsko-niemieckich. Władza Sądzenia, 1, 159–175.
 • Szubarczyk, P., Semków, P. (2004). Erika z Rumi. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 5(40), 49–53.
 • Tokarz, T. (2005). Problem subiektywizmu w konstruowaniu narracji historycznej. Kul­tura i Historia, 8, 4–11.
 • Żmigrodzki, M., Wojciechowski, Ł. (2011). Polityczna reklama negatywna w Polsce. Zeszyty Naukowe WSEI, seria: Administracja, 1(1), 101–117.

Filmy dokumentalne:

 • Władcy marionetek. (2010). G. Madej, T. Sekielski (reż.), Polska

Netografia:

election campaign local government elections местные выборы Poland in 2018 threads of memory narratives of memory мотивы памяти

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart