• facebook

Alternatywa wobec Zachodu – eurazjatyzm według Aleksandra Dugina [recenzja książki Tradycja, imperium, geopolityka. Eurazjatyzm w ujęciu Aleksandra Dugina jako alternatywa wobec liberalizmu oraz demokracji liberalnej]

Author: Wojciech Łysek
Institution: Instytut Studiów Politycznych PAN
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9180-5546
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 192-198
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192115
PDF: npw/21/npw2115.pdf

An alternative to the West – Eurasianism according to Alexander Dugin [book review Tradycja, imperium, geopolityka. Eurazjatyzm w ujęciu Aleksandra Dugina jako alternatywa wobec liberalizmu oraz demokracji liberalnej]

Альтернатива Западу – евразийство согласно Александра Дугина [рецензия книги Tradycja, imperium, geopolityka. Eurazjatyzm w ujęciu Aleksandra Dugina jako alternatywa wobec liberalizmu oraz demokracji liberalnej]

RECENZJA

BIBLIOGRAFIA:

  • Eberhardt, P. (2010). Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina. Przegląd Geograficz­ny, 2(1), 221–240.
  • Eberhardt, P. (2017). Słowiańska geopolityka. Twórcy rosyjskiej, ukraińskiej i czechosłowac­kiej geopolityki oraz ich koncepcje ideologiczno-terytorialne, Kraków: Wydawnictwo Arcana.
  • Jean, C. (2003). Geopolityka, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Karczewski, K. (2017). Tradycja, imperium, geopolityka. Eurazjatyzm w ujęciu Aleksan­dra Dugina jako alternatywa wobec liberalizmu oraz demokracji liberalnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Potulski, J. (2010). Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej. Między nauką, ide­ologicznym dyskursem a praktyką. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Sykulski, L. (2009). Rola paradygmatu geopolitycznego w rozwoju neoeurazjanizmu we współczesnej Rosji. W: T. Nodzyński (red.) Między historią, literaturą a polityką (147–166). Częstochowa: Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego.
  • Sykulski, L. (2013). Integracja polityczna Eurazji we współczesnej rosyjskiej myśli ge­opolitycznej. W: P. Eberhardt (red.). Studia nad geopolityką XX wieku (349–363). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego.
  • Sykulski, L. (2014). Skrypt dla początkujących, Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe Grategia.
  • Sykulski, L. (2014). Koncepcja radykalnego podmiotu i „czwarta teoria polityczna” Alek­sandra Dugina w kontekście bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej. Przegląd Geopolityczny, 8 (2), 229–242.
  • Zajączkowski, W. (2009). Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic z dziejów Eurazji. War­szawa: Wydawnictwo MG.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart