• facebook

Ukraine's Aspirations to the EU – Selected Socio-Political Conditions

Author: Kamila Rezmer-Płotka
Institution: Nicolaus Copernicus University
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1458-5076
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 59-75
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192205
PDF: npw/22/npw2205.pdf

This article presents the selected key socio-political determinants of the pro-Union aspirations of Ukraine that were important for the condition of EU – Ukraine relations. The presented events and historical outline may be the basis for further reflection and evaluation of how Ukraine was undergoing the process of accession and was located at its different stages.

Cтремление Украины к ЕС – избранные общественнополитические условия

В данной статье представлены некоторые ключевые социально-политические детерминанты проевропейских устремлений Украины, которые были существенны для состояния отношений между ЕС и Украиной. Представленные события и исто- рический очерк могут стать основой для дальнейшего осмысления и оценки того, как Украина проходила процесс ассоциации и его отдельные этапы.

BIBLIOGRAFIA:

Documents of the European Union:

 • 1999/877/CFSP: European Council Common Strategy of 11 December 1999 on Ukraine, O.J., L 331, 23.12. 1999.
 • Common Strategy 2003/897/ CFSP of the European Council of 12 December 2003 amending Common Strategy 1999/877/CFSP on Ukraine in order to extend to period of its application, O.J., L333, 20.12.2003.
 • Co-secretary of the EU-Ukraine Cooperation Council, EU-Ukraine Association Agenda to prepare and facilitate the implementation of the Association Agreement. EEAS. Retrie­ved from: http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/eu_uk_ chronology/association_agenda_en.pdf.
 • European Parliament resolution on the upcoming presidential election in Ukraine on 28.10.2004.– P6_TA(2004)0046.
 • European Parliament resolution on Ukraine of 02.12.2004 – P6_TA(2004)0074.
 • European Parliament resolution on the results of the elections in Ukraine, P6_TA (2005) 0009.
 • European Parliament resolution on parliamentary elections in Ukraine, P6_TA(2006)0138.
 • European Parliament resolution of 25 November 2010 on Ukraine, P7_TA(2010)0444.
 • European Parliament resolution of 9 June 2011 on Ukraine: the case of Yulia Tymoshen­ko and other members of the previous rule, P7_TA(2011)0272.
 • European Parliament resolution of 1 December 2011 containing the European Parlia­ment’s recommendations to the Council, the Commission and the European
 • European Parliament resolution of 12 December 2013 on the outcome of the Vilnius summit and the future of the Eastern Partnership, in particular with regard to Ukra­ine (2013/2983 (RSP)), P7_TA(2013)0595.
 • External Action Service on the negotiations of the EU-Ukraine Association Agreement, P7_TA(2011)0545.

Publications:

 • Ashton, C. (2011). Declaration by the High Representative Catherine Ashton on behalf of the European Union on the verdict in the case of Ms Yulia Tymoshenko. Unia Europejska. Retrieved from: http://uniaeuropejska.org/wp-content/uploads/2011/10/125033.pdf.
 • Baluk, W. (2006). Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej (1987–2004). Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Arboretum.
 • Bielecki, T., Grochal R. (2014). Ukraina bliżej Europy. Prezydent podpisał umowę stowarzyszeniową. Gazeta Wyborcza. Retrieved from: http://wyborcza.pl/1,76842, 16233176,Ukraina_blizej_Europy__Prezydent_podpisal_umowe_stowarzyszenio­wa.html.
 • Dragneva, R., Wolczuk, K. (2015). Ukraine Between the EU and Russia: The Integration Challenge. London: Palgrave Macmillan.
 • European Council, Council of the European Union. (2015). (2015) 17. Szczyt UE-Ukra­ina, 27.4.2015. Retrieved from: http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/ international-summit/2015/04/27/.
 • European Council, Council of the European Union. (2016). Szczyt UE-Ukraina w Bruk­seli, 24.11.2016. Retrieved from: http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/ international-summit/2016/11/24/.
 • European Council. Council of the European Union. (2017). Rada Stowarzyszenia UE­-Ukraina (8 grudnia 2017). Retrieved from: http://www.consilium.europa.eu/pl/ meetings/international-ministerial-meetings/2017/12/08/ukraine/.
 • European Council. Council of the European Union. (2017). Szczyt UE-Ukraina, 12–13.7.2017. Retrieved from: http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/international -summit/2017/07/12-13/.
 • European Council, Council of the European Union. (2017). Ukraina: Rada zatwierdza układ o stowarzyszeniu UE-Ukraina. Retrieved from: http://www.consilium.europa. eu/pl/press/press-releases/2017/07/11/ukraine-association-agreement/.
 • Figura, M. (2006). Europejskie aspiracje Ukrainy w pierwszych miesiącach po zwycię­stwie „pomarańczowej rewolucji”. In: A. Furier (ed.), „Pomarańczowa rewolucja”- szansa dla ukraińskiej transformacji politycznej. Szczecin: Wyższa Szkoła Humani­styczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.
 • Gawrich, A., Melnykovska, I., Schweickert, R. (2010). Neighbourhood Europeanization through ENP: The Case of Ukraine. Journal of Common Market Studies, vol. 48, No 5.
 • Gorgol, P. (2010, 14 kwietnia). Odszedł Wiktor, niech żyje Wiktor! Polityka Global­na. Retrieved from: http://www.politykaglobalna.pl/2010/04/odszedl-wiktor-niech-zyje-wiktor/.
 • Haukkala, H. (2015). From Cooperative to Contested Europe? The Conflict in Ukraine as a Culmination of a Long-Term Crisis in EU–Russia Relations. Journal of Con­temporary European Studies, 23(1).
 • Kamiński, T. (2006). Ukraina w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa. Analizy natolińskie, 4.
 • Kapuśniak, T., Tymkiv, Y. (2009). Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukra­iny w czasie prezydentury Wiktora Juszczenki. Lublin–Lwów: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Kośka, M. (2015). Ukraina wchodzi do strefy wolnego handlu UE. Obserwator finansowy. Retrieved from: https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/ ukraina-wchodzi-do-strefy-wolnego-handlu-ue/ .
 • Kuzio, T. (2005). From Kuchma to Yuschenko Ukraine’s 2004 Presidential Elections and the Orange Revolution. Problems of Post-Communism, 52.
 • Lavenex, S. A governance perspective on the European neighbourhood policy: integra­tion beyond conditionality? Journal of European Public Policy, 15(6).
 • Legucka, A. (2008). Ewolucja polityki Unii Europejskiej wobec Ukrainy. Studia Społeczno-Polityczne, 5.
 • Lyubashenko, I. (2011). Perspektywy stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską. Biu­letyn, 111.
 • Matuszak, S.. Olszański, A.T. (2011). Wyrok na Julię Tymoszenko. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Retrieved from: https://www.osw.waw.pl/pl/ publikacje/analizy/2011–10–12/wyrok-na-julie-tymoszenko.
 • (2014). Parlament Ukrainy oraz Parlament Europejski ratyfikowały umowę stowa­rzyszeniową UE-Ukraina. Retrieved from: https://wpolityce.pl/swiat/214017-par­lament-ukrainy-oraz-parlament-europejski-ratyfikowaly-umowe-stowarzyszenio­wa-ue-ukraina.
 • Miklas, E. (2008). Szczyt UE-Ukraina bez bliskiej perspektywy członkostwa. Portal Spraw Zagranicznych. Retrieved from: http://www.psz.pl/91-europa/szczyt-ue -ukraina-bez-bliskiej-perpektywy-czlonkostwa.
 • (2013). Ułaskawienie Tymoszenko? „Nie przed zakończeniem wszystkich procesów”. Retrieved from: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/ulaskawienie-tymo­szenko-nie-przed-zakonczeniem-wszystkich-procesow,366091.html.
 • Nadolski, M.Ł. (2017). Kampania zimowa w 2015 roku na Ukrainie. Bydgoszcz: Wydaw­nictwo Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.
 • Olejnik, A. (2006). Polityka państw Unii Europejskiej wobec Ukrainy w okresie „pomarań­czowej rewolucji”. In: A. Furier (ed.), „Pomarańczowa rewolucja”- szansa dla ukraiń­skiej transformacji politycznej. Szczecin: Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.
 • Olszański, A.T., Wierzbowska-Miazga, A. (2014). Poroszenko prezydentem Ukrainy. Ośro­dek Studiów Wschodnich. Retrieved from: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/ analizy/2014–05–28/poroszenko-prezydentem-ukrainy.
 • Olszański, A.T. (2017). Ćwierćwiecze niepodległej Ukrainy: wymiary transformacji. War­szawa: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.
 • Pawlicki, J. (2018). Szczyt Unia Europejska – Ukraina. pl. Retrieved from: http:// wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,426148.html.
 • Piskorska, B. (2007). Koncepcja ,,Szerszej Europy Unii Europejskiej. Miejsce wymiaru wschodniego. In: A. Staszczyk, J. Jartyś (ed.), Wymiar Wschodni UE: Wielowymia­rowość integrującej się Europy. Szczecin: ZAPOL.
 • Pridham, G. (2014). EU/Ukraine Relations and the Crisis with Russia, 2013–14: A Tur­ning Point. The International Spectator, 49(4).
 • Przełomiec, M. (2005). Pomarańczowa lady Julia Tymoszenko. Królowa Majdanu. In: M. Przełomiec and others (ed.), Ukraina na zakręcie. Drogi i bezdroża pomarańczo­wej rewolucji. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 • Rieker, P. (2016). The EU, Russia and the potential for dialogue – different readings of the crisis in Ukraine. European Security, 25(3).
 • rf/tr, mtom. (2014). Ukraina bliżej Unii Europejskiej. Polityczna część umowy stowarzy­szeniowej podpisana. Retrieved from: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/ ukraina-blizej-unii-europejskiej-polityczna-czesc-umowy-stowarzyszeniowej-pod­pisana,409914.html.
 • Roth, M. (2008). EU-Ukraine relations after the orange revolution: The role of the new member states. Perspectives on European Politics and Society, 8(4).
 • Samokhalov, V. (2007). Relations in the Russia-Ukraine-EU triangle: ‘zero-sum game’ or not? Occasional Paper, 68.
 • Smith, N. (2016). EU-Russian Relations and the Ukraine Crisis. Northampton: Edward Elgar Publishing.
 • Stępień, S. (2006). Pomarańczowa rewolucja: kalendarium i dokumenty wyborów pre­zydenckich na Ukrainie w 2004 roku. Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy.
 • Sydoruk, M. (2017). Wizje Europejskiej Polityki Sąsiedztwa UE oraz rola Polski w rela­cjach Unii i Ukrainy. Analizy/Polityka, 15.
 • Ukraina: Raport misji PE w sprawie Tymoszenko. (2013). Retrieved from https://m.deon. pl/wiadomosci/swiat/art,12252,ukraina-raport-misji-pe-w-sprawie-tymoszenko. html.
 • Urbisz, A. (2016). Uwarunkowania rosyjskiej aneksji Krymu. In: R.D. Bugajski (Ed.), Międzynarodowe Prawo Humanitarne. Vol. VII: wojna na Ukrainie. Gdynia: Akade­mia Marynarki Wojennej Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich.
 • Wasiuta, S., Wasiuta, O. (2017). Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie. Cracov: Wydawnictwo Arcana.
 • Wolczuk, K. (2009). Implementation without Coordination: The Impact of EU Con­ditionality on Ukraine under the European Neighbourhood Policy. Europe-Asia Studies, 61(2).
 • Zinkevych, S. (2009). Zarys ogólny przygotowań do implementacji prawa UE do prawa krajowego Ukrainy w zakresie problematyki granicznej, In: M. Zdanowicz (ed.), Polska w Schengen. Białystok: Temida 2.

 

Ukraine pro-Union aspirations European Union international relations Украина про-Евросоюзные устремления Европейский Cоюз

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart