• facebook

Weberowski typ idealny jako podstawowa metoda pomiaru przywództwa politycznego: przyczynek do badań

Author: Judyta Bielanowska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6764-7859
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 92-106
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192207
PDF: npw/22/npw2207.pdf

The aim of this article is to analyze one of the basic methods of measuring political leadership, namely the idealization method proposed by Max Weber. Although this method does not exhaust all available methods of studying the phenomenon of political leadership, it is worth paying attention to the possibility of constructing, on the basis of it, much more diverse and advanced cognitive methods, which are used not only to measure political leadership, but also to conceptualize this theoretical category. Consequently, it becomes possible to see the essence of the complex and evolving relationship between a political leader and his supporters in various aspects of the public sphere. Using the ideal type method, one should also consider the possibility of using subtypes which are located on the continuum beetwen by antinomic ideal types such as absolute power versus political leadership.

К вопросу о идеальном типе Вебера как основном методе измерения политического лидерства

Целью данной статьи является анализ одного из методов измерения и всестороннего изучения политического лидерства – метода идеального типа Макса Вебера. И хотя этот метод не исчерпывает всех доступных способов исследования явления политического лидерства, то стоит обратить внимание на возможность построения на его основе гораздо более разнообразных и развитых познавательных методов, которые применимы не только для измерения политического лидерства, но и для концептуализации той же теоретической категории. В результате можно увидеть суть сложной и эволирующей взаимосвязи между политическим лидером и его сторонниками в различных аспектах публичной сферы. Используя метод идеального типа, следует также учитывать возможность использования подтипов (субтипов), которые размещаются на континуум, определяемым антиномиальными идеальными типами, такими как абсолютная власть, с одной стороны, и политическое лидерство – с другой.

BIBLIOGRAFIA:

Akty prawne:

 • Bielanowska, J. Erozja wodzostwa I sekretarzy Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej
 • Partii Robotniczej (rozprawa doktorska w przygotowaniu).
 • Brzechczyn, K. (2012). Varieties of idealization and strategies of modification of social theory: the case of the totalitarian syndrome. Człowiek i Społeczeństwo, 34, 235–247.
 • Burns, J., G. (1995). Władcza przywódcza (261–273). W: J. Szczupaczyński (wybór i oprac.). Władza i społeczeństwo: antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, wybór i opracowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Godek, L., B. (2016). O modelowaniu deformacyjnym. Maxa Webera koncepcja typów idealnych. Człowiek i Społeczeństwo, 42, 47.
 • Hegel, G., W., F. (1963). Fenomenologia ducha (221 i nn). T. 1. A. Landman (przeł., wstę­pem i objaśnieniami opatrzył). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kmita, J. (1977). Wykłady z logiki i metodologii nauk (172). Warszawa: Państwowe Wy­dawnictwo Naukowe.
 • Kozyr-Kowalski, S. (1967). Max Weber a Karol Marks: socjologia Maxa Webera jako „po­zytywna krytyka materializmu historycznego” (273–277). Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 • Marcuse, H. (1966). Rozum i rewolucja: Hegel a powstanie teorii społecznej (67–68). D. Petsch (przeł.). Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 • Nowak, L. (1990). Abstracts are not Our Constructs. The Mental Constructs are Abstracts (197–200). T. 16. W: J. Brzeziński, F. Coniglione, T.A.F. Kuipers, L. Nowak (red.). Idealization I: General Problems. Poznań: Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanistes.
 • Nowak, L. (1970). O zasadzie abstrakcji i stopniowej konkretyzacji (123–218). W: J. To­polski (red.). Założenia metodologiczne „Kapitału” Marksa. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 • Nowak, L. (1980). The structure of idealization: towards a systematic interpretation of the marxian idea of science, Dordrecht: Reidel.
 • Nowak, L. (1973). Typy idealne w koncepcji Maxa Webera (350–361). W: J. Kmita (red). Elementy marksistowskiej metodologii humanistyki. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Nowak, L. (1971). U podstaw marksowskiej metodologii nauk. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Nowak, L. (1977). Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki. Warszawa: Państwowe Wydaw­nictwo Naukowe.
 • Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej (39–40, 158–215). D. Lachowska (przeł. i wstępem opatrzyła). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Weber, M. (1998). Polityka jako zawód i powołanie (57–59). Z. Krasnodębski (wstęp i oprac.). Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”.
 • Weber, M. (2004). Racjonalność, władza, odczarowanie (91–97, 154–155, 175). M. Holona (wybór, wstęp, przekład). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

political leadership Max Weber ideal type subtype absolute power Макс Вебер

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart