• facebook

Rynki, państwa i polityka. Wybrane problemy polityczne i ekonomiczne Bliskiego Wschodu we współczesnym świecie

Author: Michał Zaremba
Institution: Uniwersytet Łódzki
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9525-9100
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 74-90
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20202404
PDF: npw/24/npw2404.pdf

Markets, countries and politics. Selected political and economic problems of the Middle East in the modern world

Control and access to resources and trade routes have always conditioned and determined the position of a given country on the world stage and its wealth. For many centuries, the Middle East region has been one of the most important regions in the world, both due to its geographical location, as a link between East and West, and natural resources available to individual countries. Despite the enormous diversity of Middle Eastern countries and the danger of over-generalization, it is worth looking at the whole area, which in the future may become an important center in the global economy and an important point of world politics.

Рынки, страны и политика. Избранные политические и экономические проблемы Ближнего Востока в современном мире.

Контроль и доступ к ресурсам и торговым путям всегда обуславливали и определяли положение данной страны на мировой арене и ее богатство. Ближний Восток на протяжении веков был одним из важнейших регионов мира - как благодаря своему географическому расположению в качестве связующего звена между Востоком и Западом, так и благодаря природным ресурсам, доступным для отдельных стран. Несмотря на огромное разнообразие стран Ближнего Востока и опасность чрезмерного обобщения, стоит взглянуть на весь регион, который в будущем может стать важным центром мировой экономики и важным пунктом мировой политики.

REFERENCES:

 • Agnew, J. (1998). Re-visioning world politics. London: Routledge.
 • Arslan, R. (2014). Znaczenie Bliskiego Wschodu ze względu na jego cechy geopolityczne, geoekonomiczne i geokulturowe. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 34, 93.
 • Brzeziński, Z. (2018, 2 lutego). Hegemonic quicksand. Pobrane z http://nationalinterest.org/article/hegemonic-quicksand-563.
 • (2018, 2 lutego). World Factbook. Pobrane z https://www.cia.gov/library/publica­tions/the-world-factbook/geos/ae.html.
 • Dahl, M. (2019a). Arabia Saudyjska i Iran – wybrane aspekty mocarstwowości. Stosunki Międzynarodowe, 55 (2), 43–59.
 • Dahl, M. (2019b). Aktywność dyplomacji USA wobec państw członkowskich Unii Euro­pejskiej w latach 2009–2013. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Dźwigoł, H., Dźwigoł-Barosz, M., Zhyvko, Z., Miśkiewicz, R., Pushak, H. (2019). Evalu­ation of the Energy Security as a Component of National Security of the Country. Journal of Security & Sustainability Issues 8(3).
 • Haliżak, E. (red.). (2012). Geoekonomia. Warszawa: Scholar.
 • (2018, 2 lutego). World Economic Outlook Database. Pobrane z http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=health-nutrition-and-population-stati­stics:-population-estimates-and-projections#.
 • Jean, C. (2003). Geopolityka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Karwowski, J. (2005). Uwagi na temat bankowości islamskiej. Bank i Kredyt, 9, 67–68.
 • Krzymowski, A. (2011). Francja i RFN na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej – współpraca czy rywalizacja. Zeszyty Naukowe AON, 4 (85), 47.
 • Luttwak, E. (1990). From Geopolitics to Geo-Economics. Logic of Conflict, Grammar of Commerce. The National Interest, 20, 17–24.
 • Luttwak, E. (2000). Zwyciężcy i przegrani światowej gospodarki. Wro­cław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Marszałek-Kawa, J. (red.). (2010). Chiny supermocarstwem XXI wieku? Rozważania na temat polityki i gospodarki Państwa Środka. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Marszałek-Kawa, J. (red.). (2014). Globalna potęga Chin. Czynniki i perspektywy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Marszałek-Kawa, J., Dmochowski, T. (red.). (2018). Rozważania o kierunkach współcze­snej polityki Chin. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Michalik, D. (2014). Układ sił na Bliskim Wschodzie. Kluczowi aktorzy konfliktu syryj­skiego. Przegląd Geopolityczny, 8, 52.
 • Parzymies, S. (2011). Aspekty wewnętrzne i międzynarodowe „Arabskiej wiosny”. Sto­sunki Międzynarodowe, 44 (3–4), 36–38.
 • Whitbeck, R.H. (1929). A science of geonomics. Annals of the Association of American Geographers, 16 (4), 117–128.
 • White, S.K. (1994). Political theory and postmodernism. Cambridge: Cambridge Uni­versity Press.
 • World Bank Data Bank. (2018, 2 lutego). Pobrane z http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=health-nutrition-and-population-statistics:-population­-estimates-and-projections#.
 • World Integrated Trade Solutions – World Bank Group, Middle East & North Afri­ca Trade Summary 2016. (2018, 2 lutego). Pobrane z https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/MEA/Year/LTST/Summarytext.
 • Wolff-Powęska, A., Schulz, E. (red.). (2000). Przestrzeń i polityka z dziejów niemieckiej myśli politycznej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Ближний Восток геополитика Middle East geopolitics geoeconomics international relations

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart