• facebook

Trudne początki współpracy wyszehradzkiej w dobie transformacji systemowej

Author: Paulina Błażejewska
Year of publication: 2016
Pages: 82-94
DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2016104
PDF: npw/10/npw2016104.pdf

Poland, Czechoslovakia and Hungary established a closer relationship in the late eighties and early nineties of the twentieth century as a result of the fight against the communist system. In these difficult times interconnection helped to develop common goals to achieve. A similar level of development and the geopolitical situation in the three countries activated the society to act. Accession to the European Communities and the North Atlantic Treaty Organization was the main priority in those years. However, accession criteria were quite a challenge and only joint actions in this direction enable the challenges posed by the Member States of these organizations. This article presents the beginnings of cooperation Polish, Czechoslovakia and Hungary formed mainly within the Visegrad Triangle, included the difficulties that were to be overcome. It shows all steps in the development of regional relations and the way to democracy and a market economy. The complexity and spontaneity of this process is an important example of informal, and effective cooperation between countries, which has been going for over two decades.

Польша, Чехословакия и Венгрия наладили близкие отношения в конце 80- тых и в начале 90-тых годов как результат борьбы с коммунистической системой. В эти тяжелые времена, взаимные политические и экономические связи между странами, способствовали выработке общих приоритетов для достижения совместных целей. Сходний уровень экономического развития и геополитическое положение трех стран способствовал активизации деятельности общества. Вступление в ЕС и Североатлантический альянс составляло в этот период главный приоритет. Однако критерии членства оказались трудной задачей и только совместная кооперация и сотрудничество Польши, Чехословакии и Венгрии в этом направлении дало возможность выполнить условия поставленные государствами-членами ЕС. В этой статьи представлено начальный эиап сотрудничества Польши, Чехословакии и Венгрии, в рамках Вышеградского треугольника, учитывая все проблемы с которыми боролись вышеупомянутые страны. В тексте также описаны основные этапы развития региональных отношений, а также путь к демократии и рыночной экономике. Сложность и спонтанность этого процесса является примером неформального, но эффективного сотрудничества между государствами, которое продолжается уже более 20 лет.

 • Błażejewska, P. (2015). Grupa Wyszehradzka – wzmocnienie środkowoeuropejskiej tożsamości. W: J. Getka, J. Grzybowski, R. Kramar (red.). Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie interdyscyplinarnej (66). Warszawa: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej UW.
 • Buczma, L. (1991). Czecho-Słowacja wobec „trójkąta” Warszawa–Praga–Budapeszt. Sprawy Międzynarodowe,11,42.
 • Czubiński, A., Olszewski, W. (1995). Historia powszechna 1939–1997. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Deklaracja krakowska „Państw Trójkąta”, Kraków, 6.10.1991. (2011) W: Z. Leszczyński, A. Kosecki (red.). Stosunki międzynarodowe 1989–2000. Wybór tekstów źródłowych i materiałów (124–127). Pułtusk: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.
 • Deklaracja o współpracy Rzeczypospolitej Polskiej, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej, Wyszehrad, 15.02.1991 (2011). W: Z. Leszczyński, A. Kosecki (red.). Stosunki międzynarodowe 1989–2000. Wybór tekstów źródłowych i materiałów (75–76). Pułtusk: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.
 • Deszczyński, P., Szczepaniak, M. (1995). Grupa Wyszehradzka. Współpraca polityczna i gospodarcza. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Dienstbier, J. (2006). Visegrad: The first phase. W: A. Jagodziński (red.). The Visegrad Group – A Central European Constellation (45). Bratysława: International Visegrad Fund.
 • Gołembski, F. (1994). Grupa Wyszehradzka – próba realizacji koncepcji wielostronnej współpracy w Europie Środkowej, Sprawy Międzynarodowe, 3, 61.
 • Gołembski, F., Kupich, A., Wiejacz J. (1992). Polska w ugrupowaniach regionalnych. W: B. Wizimirska (red.). Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej (88). Warszawa:Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 • Grajewski, A. (1991). Udział Polski w ugrupowaniach regionalnych w Europie Środkowej. Trójkąt Wyszehradzki. W: B. Wizimirska (red.). Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej (100–103). Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 • Grodzki, R. (2009). Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki Fakty – Ludzie – Wydarzenia. Zakrzewo: Wydawnictwo Replika.
 • Havel ,V. (1990, 26 stycznia). Zwyciężyła nadzieja. Gazeta Wyborcza. Historia. Czechosłowacja. (2015, 16 grudnia). Pobrane z: http://www.rok1989.pl/r89/czechoslowacja/historia/8588,Czechoslowacja.html
 • Kofman, J., Roszkowski W. (1992). Gospodarka. W: M. Beylin (red.). Europa Środkowo-Wschodnia 1991 (18–19). Warszawa: Polska Akademia Nauk.
 • Kundera, M. (1984). Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej. Zeszyty Literackie (5).
 • Lukášek, L.(2010). Visegrádská skupina a její vývoj v letech 1991–2004. Praga: Karolinum. Pudło, K.M. (2004). Polska i jej Sąsiedzi w procesie historycznych przemian przełomu XX i XXI wieku. W: B.J. Albin, J. M. Kupczak (red.). Kraje Europy Środkowej i Wschodniej na drodze przemian (20). Wrocław: Wydawnictwo Arboretum.
 • Rhodes, M. (2003). Visegrád Turns Ten. The Carl Beck Papers,1701,3.
 • Stawiski, J. (2015, 16 grudnia). Aksamitna rewolucja. Jak Polska pociągnęła za sobą kraje regionu. Pobrane z: http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3460555,aksamitnarewolucja-jak-polska-pociagnela-za-soba-kraje-regionu,id,t.html?cookie=1
 • Szczepaniak, M. (1995). CEFTA – wolny wybór, perswazja czy przymus?, W: T. Łoś-Nowak (red.). Post-zimnowojenna Europa. Ku jedności czy nowym podziałom? (94–95). Wrocław: Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej przy Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Środkowoeuropejska Umowa o Wolnym Handlu (CEFTA), Kraków, 21.12.1992. (2015, 16 grudnia). Pobrane z: http://www.zphig.republika.pl/CEFTA_umowa.pdf
 • Terem, P., Lenč, M. (2011). Central European Identity – Visegrad Group. W: Identités, citoyennetés et démocratie: 20 ans aprés. Actes de la Conférence internationale de Charleroi (83–84). Bruksela: BRUYLANT.

Visegrad Triangle Regional Cooperation Central Europe

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart