• facebook

Komemoracja postaci metropolity Andrzeja Szeptyckiego w 2015 roku a proces demokratyzacji na Ukrainie po rewolucji godności

Author: Oliwia Kropornicka
Institution: Akademia Ignatianum w Krakowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3269-7661
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 93-113
DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20202606
PDF: npw/26/npw2606.pdf

Commemoration of the Metropolitan Andrey Sheptytsky in 2015 and the Process of Democratization in Ukraine after the Revolution of Dignity

As a consequence of the crisis related to the overthrowof the president Yanukovych in Ukraine, anew social reality evolved. The changes are reflected, inter alia, in the reinterpretation of the identity and borders of the political community in Ukraine. The representatives of the Ukrainian elites who took over the power in 2014 actively joined this process. The proof of this fact is, inter alia, an initiative of the nationwidecelebrationof the 150th anniversary of the birth of the Metropolitan Andrey Sheptytsky. The reinterpretation of the own cultural heritage and the process of formation of the symbolic capital (as understood by P. Bourdieu) related with this heritage became more dinamic after the so-called Revolution of Dignity and in view of the armed conflict in Donbass. It seems that a modernised universal formula of the Ukrainian identity could be based largly on the cultural capital of one of the regions of Ukraine: Galicia. The currect Ukrainian authorities’ initiatives targeted at the promotion of the figure of the Metropolitan Andrey Sheptysky seem to indicate it. The analysis of theirprogressand shall enable a better understanding of the meaning and direction of social changes in today’s Ukraine.

Коммеморация митрополита Андрея Шептицкого в 2015 году и процесс демократизации на Украине после Революции достоинства

В результате кризиса, связанного со свержением президента В. Януковича на Украине, возникла новая социальная реальность. Проявлением этих изменений является, в частности, реинтерпретация идентичности и границ политического сообщества на Украине. В этот процесс активно подключились представители украинской элиты, пришедшие к власти в 2014 году. Об этом, в частности, свиде- тельствует инициатива празднования на государственном уровне 150-летия со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого. После так называемой Революции достоинства и перед лицом военного конфликта на Донбассе, реинтерпретация собственного культурного наследия и процесс формирования связанного с ним символического капитала (в понимании П. Бурдье) приобрели новую динамику. Как кажется, модернизированная универсальная формула украинской идентичности будет в значительной степени базироваться на культурном капитале одного из регионов Украины – Галиции. Инициативы нынешних украинских властей, направленные на популяризаци личности митрополита Андрея Шептицкого, похоже, являются тому свидетельством. Анализ этих действий должен позволить лучше осмыслить направление социальных изменений в современной Украине.

REFERENCES:

 • D’Anieri, P. (2019). Gerrymandering Ukraine? Electoral Consequences of Occupation. East European Politics and Societies, 33(1), 89-108.
 • D’Anieri, P., Kravchuk, R., Kuzio, T. (1999). Politics and Society in Ukraine. Boulder: Westvew PRESS.
 • Kulyk, V. (2016). National Identity in Ukraine: Impact of Euromaidan and the War. Europe-Asia Studies, 68(4), 588-608.
 • Matsiyevsky, Y. (2018). Revolution without regime change: The evidence from the post-Euromaidan Ukraine. Communist and Post-Communist Studies, 51(4), 349-359.
 • Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. (2014, 25 marca). Congress of the Council of Europe condemns the Russian annexation of the Crimea and Sevastopol. Pobrane z: https://mfa.gov.ua/en/news-feeds/foreign-offices-news/20598-kongres-radi-jevropi-zasudzhuje-rosijsyku-aneksiju-krimu-ta-sevastopolyu.
 • Przeworski, A. (1991). Some problems in the study of the transition to democracy. W: G. O’Donnell, P.C. Schmitter, L. Whitehead (red.). Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives (47-63). Baltimore-London: The Johns Hopkins University Press.
 • Atkinson, M.M., Coleman, W.D. (2009). Sieci polityczne, wspólnoty polityczne oraz problemy związane z rządzeniem. Zarządzanie Publiczne, 4(10), 93-114.
 • Czawaga, K. (2015, 3 sierpnia). Obchody 150-lecia urodzin metropolity Andrzeja Szeptyckiego. Kurier Galicyjski. Pobrane z: http://kuriergalicyjski.com/spolechenstwo/religia-kg/4377-obchody-150-lecia-urodzin-metropolity-andrzejaszeptyckiego.
 • Dahl, R.A., Stinebrickner, B. (2007), Współczesna analiza polityczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Dufek, P. (2015). Demokratyzacja demokracji? Podstawowe wyzwania i pytania teorii demokracji. W: J. Holzer, P. Molk (red.). Demokratyzacja a prawa człowieka. Spojrzenie z Europy Środkowej (63-93). Kraków-Brno: Ośrodek Myśli Politycznej i Uniwersytet Masaryka w Brnie.
 • Furier, A. (red.). (2017). Ukraina. Czas przemian po rewolucji godności. Poznań: Wydawnictwo FNCE.
 • Holzer, J. (2015). Reżimy niedemokratyczne i demokratyzacja. W: J. Holzer, P. Molk (red.). Demokratyzacja a prawa człowieka. Spojrzenie z Europy Środkowej (43-44). Kraków--Brno: Ośrodek Myśli Politycznej i Uniwersytet Masaryka w Brnie.
 • Hrycak, J. (2000). Historia Ukrainy 1772-1999. Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Huntington, S.P. (2009). Trzecia fala demokratyzacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kapuśniak, T. (2008). Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie. Warszawa-Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Kłymonczuk, W. (2015). Ukraina w poszukiwaniu wolności -od Rewolucji Godności do wyborów parlamentarnych w 2014 roku. Wschód Europy, 1(2), 93-105.
 • Koko, E. (1995). Metropolita Andrzej Szeptycki a państwo polskie w latach 1918-1939. W: T. Stegner (red.). Metropolita Andrzej Szeptycki. Materiały z sesji naukowej (55-69). Gdańsk: Wydawnictwo „STEPAN design”.
 • Konończuk, W. (2014, 8 maja). Wschodnia Ukraina: ofensywa separatystów w oczekiwaniu na „referendum”. OSW. Pobrane z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-05-08/wschodnia-ukraina-ofensywa-separatystow-w-oczekiwaniu-na-referendum.
 • Konończuk, W. (2016). Fundament systemu. Starzy i nowi oligarchowie na Ukrainie. Warszawa: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.
 • Kubasik, A. (1999). Arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego wizja ukraińskiego narodu, państwa i cerkwi. Lwów-Kraków: Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej Ob. Łac.
 • Kuszka, P. (2011). Postać sługi Bożego metropolity Andrzeja Szeptyckiego. W: A.R. Szeptycki (red.). Kościół, naród, państwo. Działalność i dziedzictwo Metropolity Andrzeja Szeptyckiego 1865-1944 (17-24). Wrocław-Warszawa: Kolegium Europy Środkowo-Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Fundacja Rodu Szeptyckich.
 • Matuchniak-Krasuska, A. (2010). Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Mączak, A. (2003). Nierówna przyjaźń: układy klientalne w perspektywie historycznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Motyka, G. (2011). Metropolita Andrzej Szeptycki a konflikt polsko-ukraiński w czasie II wojny światowej. W: A.R. Szeptycki (red.). Kościół, naród, państwo. Działalność i dziedzictwo Metropolity Andrzeja Szeptyckiego 1865-1944 (175-198). Wrocław-Warszawa: Kolegium Europy Środkowo-Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Fundacja Rodu Szeptyckich.
 • Nowak, J. (2011). Społeczne reguły pamiętania: antropologia pamięci zbiorowej. Kraków: Nomos.
 • Pawlak, C. (2017). Konflikt na wschodzie Ukrainy i aneksja Krymu -standardowym przykładem działań hybrydowych. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 11(1), 268-287.
 • Rybak, A. (2015, maja). Ustawy dekomunizacyjne na Ukrainie, Polityka. Komentarze Centrum Europy Wschodniej, UMCS, 8. Pobrane z: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2016/1024/094712-cew-komentarz-nr8-p.pdf.
 • Skorupka, A. (2016). Demokratyzacja świata według Samuela Huntingtona. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, XXII/2, 206-221.
 • Studia ukraińskie. (2015). W: Politeja, 34(1) (2).Szeptycka, M.H., Skórka, M. OSMB (red.). (2000). Metropolita A. Szeptycki. Pisma wybrane. Kraków: Znak.
 • Szeptycka, Z. z Fredrów, Zakrzewski, B. (oprac.) (1993). Mój syn metropolita Szeptycki. Młodość i powołanie ojca Romana Andrzeja Szeptyckiego zakonu św. Bazylego Wielkiego. B. Zakrzewski (red.). Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.
 • Szeptycki, A.R. (red.). (2011). Kościół, naród, państwo. Działalność i dziedzictwo Metropolity Andrzeja Szeptyckiego 1865-1944. Wrocław-Warszawa: Kolegium Europy Środkowo-Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Fundacja Rodu Szeptyckich.
 • Wawrzonek, M. (2010). Andrey Sheptytsky’s “Christian Patriotism” in Light of Ukrainian Nationalism. W: J. Burbick, W. Glass (red.). Beyond Imagined Uniqueness: Nationalisms in Contemporary Perspectives. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Wnuk-Lipiński, E. (2004). Świat międzyepoki: globalizacja, demokracja, państwo narodowe. Kraków: Znak.
 • Voegelin, E. (1992). Nowa nauka polityki. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Zarycki, T. (2009). Kapitał kulturowy -założenia i perspektywy zastosowań teorii Pierre’a Bourdieu. Psychologia Społeczna, 4, 1-2(10), 12-25.
 • Zięba, A.A. (red.). (1994). Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 • Zięba, A.A. (1998). Dzieje legendy pośmiertnej metropolity Andrzeja Szeptyckiego. W: S. Stępień (red.). Polska -Ukraina: 1000 lat sąsiedztwa. Tom 4: Katolickie unie kościelne w Europie Środkowej i Wschodniej -Idea a rzeczywistość (287-310). Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy.
 • Żochowski, P., Sadowski, R., Menkiszak, M. (2014, 3 września). Rosyjska interwencja zbrojna we wschodniej Ukrainie. OSW. Pobrane z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-09-03/rosyjska-interwencja-zbrojna-we-wschodniej-ukrainie.
 • W języku ukraińskimБусґанґ, Ю. (2009). Митрополит Шептицький. Ще один погляд на життя й діяльність. Львів: Друкарські куншти.Верховна Рада України. (2014, 20 lutego). Стенограма пленарного засідання 20
 • лютого 2014 року. Засідання П’яте, Сесійний зал Верховної Ради України, 16.45 година, Веде засідання заступник Голови Верховної Ради України Р.В. Кошулинський. Верховна Рада України офіційний веб-портал. Pobrane z: http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/5164.html.
 • Верховна Рада України. (2014, 22 lutego). Стенограма пленарного засідання 22 лютого 2014 року. Засідання Сьоме, Сесійний зал Верховної Ради України, 10 година, Веде засідання заступник Голови Верховної Ради України Р.В. Кошулинський. Pobrane z: http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/5168.html.
 • Верховна Рада України. (2014, 17 czerwca). Про відзначення 150-річчя з дня народження митрополита Української Греко-Католицької Церкви Андрея Шептицького. (Відомості Верховної Ради (ВВР), № 29, ст.953). Pobrane z: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1330-18.
 • Гугленко, Ю. (2015, 23 lipca). Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення в районі у 2015 році 150-річчя від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Знам’янка nr 213. Pobrane z: http://zn.kr-admin.gov.ua/wp-content/uploads/2015/08/213_2015.pdf.
 • Кабінет Міністрів України. (2015, 29 kwietnia). Про утворення Організаційного комітету та затвердження плану заходів з підготовки та відзначення у 2015 році 150-річчя від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Розпорядження, nr 585-р, Кijów. Pobrane z: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/585-2015-р.
 • Кузьменко, С. (2015, 10 lipca). Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення в області у 2015 році 150-річчя від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького, nr 266-р. Pobrane z: http://kr-admin.gov.ua/Rozpor/Ua/2015/266.pdf.
 • Національний Меморіальний Комплекс Героїв Небесної Сотні. Музей Революції Гідності. (b.d.) Революція Гідності. Pobrane z: http://www.maidanmuseum.org/uk/storinka/revolyuciya-gidnosti.
 • Національний університет „Львівська Політехніка”. (2015, 4 listopada). В Університеті відбувся Міжнародний симпозіум до 150-річчя від дня народження Андрея Шептицького. Pobrane z: http://www.lp.edu.ua/news/2015/v-universyteti-vidbuvsya-mizhnarodnyy-sympozium-do-150-richchya-vid-dnya-narodzhennya.
 • Прес-Служба Міністерства Культури. (2015, 5 maja). Відзначення 150-річчя від дня народження Андрея Шептицького має представити Митрополита як постать національного значення, -В’ячеслав Кириленко. Урядовий портал єдиний веб-портал органів виконавчої влади Украіни. Pobrane z: http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=248138509&cat_id=248817842.
 • Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. (2015, 9 kwietnia). ЗАКОН УКРАЇНИ. Pobrane z: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/316-viii.
 • Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. (2015, 9 kwietnia). ЗАКОН УКРАЇНИ. Pobrane z: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/317-viii.
 • Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті. (2015, 9 kwietnia). ЗАКОН УКРАЇНИ. Pobrane z: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/314-viii.
 • Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. (2015, 9 kwietnia). ЗАКОН УКРАЇНИ. Pobrane z: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/315-viii.
 • Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації. (b.d.). Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Pobrane z: http://osvita.kr-admin.gov.ua/index.php/normativni-dokumenti/rozporyadzhennya.
 • Християнський Портал Кіріос. (2015, 9 grudnia). На Кіровоградщині проходять заходи щодо вшанування Митрополита Андрея Шептицького. Pobrane z: https://kyrios.org.ua/news/ugcc/19407-na-kirovogradschini-prohodjat-zahodischodo-vshanuvannja-mitropolita-andreja-sheptitskogo.html.
 • RISU. (2015, 3 listopada). Тиждень Митрополита Андрея в Києві та Львові. Pobrane z: https://risu.org.ua/ua/index/monitoring/religious_digest/61596/.

democratization, reinterpretation of identity Metropolitan Andrey Sheptytsky Revolution of Dignity демократизация

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart